is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, uit den aard der zaak niet hoog mag wezen, gelijk dan ook die van de Gracieuse zeer matig genoemd mag worden, kan een tijdschrift als dit slechts door een zeer ruim debiet zich staande houden. Wij wenschen het dit van ganscher harte toe. ^ rp

Bernoulli's Vademecum. 'Een Praktisch Handhoek voor berekeningen, dagelijks voorkomende in de Bouw- en Werktuigkunde, met bijzondere toepassing op geivigt en sterkte van Bouwmaterialen, — IJzeren Balken, — Kolommen, — Houten en IJzeren Kappen, — IJzeren Bruggen, — Stoom- en Wat er werktuig en ,— Molens,— Pompen, — Spoorwegen, — Stoombooten, — Spinnerijen, enz. Oorspronkelijk naar het Hoogduitscli vrij bewerkt door J. G. van Gendt Jr. Tweede Druk. Op nieuw herzien en vermeerderd door J. W. Stous Sloot, Technisch Beambte aan den Rhijn-Spoorweg. Met 196 Afbeeldingen en 136 Tafels. Amsterdam, ten Brink en de Vries. 1863. VIII en 470 blz. in post-8°. Prijs ƒ 4,75.

De uitvoerige titel ontslaat ons van eene inhoudsopgave van dit werk, waarvan wij den Tweeden Druk aankondigen, die een blijk geeft dat de eerste door ons publiek — dat is in dit geval door hen, voor wie een dusdanig handboek behoefte was — met welgevallen ontvangen werd.

De verschillende technische vraagstukken worden daarin doorgaans op eene eenvoudige, doch duidelijke wijze behandeld, zoodat niet alleen de wiskundige, maar ook de meer praktische beoefenaar, die begrijpen en gemakkelijk toepassen kan. De formules zijn tot den eenvoudigsten vorm teruggebragt, en bijna alle door duidelijke voorbeelden opgehelderd. In het geheele werk zijn de Nederlandsche maten en gewigten gebezigd, terwijl bij afwijking van dien regel zulks duidelijk is vermeld.

De vermeerdering bij deze tweede uitgave zal het best kunnen worden overzien door op de volgende feiten te wijzen.

Bijna al de Hoofdstukken werden uitgebreid, zoowel door vermeerdering van den tekst, als door het invoegen van