is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvoor nog niet gekomen is, en willen dus het monopolie der Nederlandsche bank vooreerst nog wel gehandhaafd zien, met dien verstande evenwel, dat men door het oprigten van hulp- en bijbanken te gemoet kome aan de bezwaren, die het tot hiertoe gevolgde stelsel voor den handel buiten Amsterdam medebrengt. Hij stelt dus voor, dat men bepaaldelijk in de hoofdsteden der provinciën bijbanken of hulpkantoren oprigte, om op die wijze de voordeelen van het monopolie niet tot ééne stad te beperken, maar zooveel mogelijk over het geheele rijk te verbreiden. Hij licht zijne meening toe door eenige opmerkingen en berekeningen, uit welke het schadelijke van het tot dusverre gevolgde stelsel voor de provinciën in het oog springt, en toont wijders de voordeelen aan, die door de gewenschte verandering te weeg gebragt zouden worden. Zijn idee is niet nieuw of oorspronkelijk, en was ook reeds bij anderen opgekomen. Ook zal men het waarschijnlijk voor een goed deel verwezenlijkt zien, daar van regeringswege reeds een wetsontwerp in gereedheid is gebragt, volgens hetwelk wel de hoofdzetel der bank te Amsterdam gevestigd zal blijven, doch wijders de oprigting eener bijbank te Botterdam en die van agentschappen of correspondentschappen op andere plaatsen wordt voorgeschreven , en ten minste in elke provincie één agentschap gevestigd zal zijn. De brochure van den heer Wynne heeft ontegenzeggelijk hare waarde bij de beoordeeling van het regeringsontwerp, en wij mogen dus de lezing aan alle belanghebbenden allezins aanbevelen. Wij dienen evenwel op te merken, dat de stijl niet zeer uitlokkend is, en enkele opgaven ons voorkwamen niet in allen deele volkomen juist te zijn. Tot de hoofdzaak doet dit echter niet af, en derhalve zal men zoo iets wel over het hoofd willen zien.

L. Gr.

Algemeene Kunstwoordentolk, bevattende: de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in de taal der zamenleving, in handel, bedrijf, enz. voorkomen, met aanduiding van de uitspraak en den klemtoon dier ivoorden, en naanwkeurige opgave hunner afstamming en vorming.