is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te leveren, zal men wel niet van ons vergen, daar wij dan, wat het eerste verhaal betreft, vreeselijke tafereelen zouden moeten ophangen, en, wat het laatste aangaat, de geschiedenis van 1572—1574 zouden moeten mededeelen.

En hiermede stappen wij van den inhoud af, doch hebben nog een woord over den titel. Daarop staat vermeld: uit het Engelsch vertaald, en in de // Voorrede" lezen wij: « De feiten, waarop de eerste dezer schetsen gegrond is, werden getrokken uit Llorente's Geschiedenis der Inquisitie in Spanje, Dr. M'Crie's Hervorming in Spanje en de Castro's Spaansehe Protestanten. De geschiedkundige bronnen voor de tweede schets waren Brandt's Historie van de Reformatie in en omtrent de Nederlanden, van Braght's Bloedig tooneel of Martelaersspiegel der Doopsgezinden, Prescotts Geschiedenis der regering van Philips den Tweede, Motiey's Opkomst der Nederlandsche republiek en zijne Geschiedenis, benevens andere welbekende geschiedenissen van die tijden." Hoe dit te rijmen ?

Bladz. 111 is de voordehandsche titel van het tweede verhaal; waarom wordt die bij het eerste gemist?

Dit zijn evenwel slechts een paar vragen , die zich aan ons opdrongen, en die wij daarom ook ter nederschrijven. Het boek ziet er overigens goed uit; alleen het titelvignet wilde ons niet bevallen. Ons dacht, dat de personen daarop veel te stijf geteekend waren, vooral bij eene handeling als het teekenen van het smeekschrift der edelen, die het voorstelt.

h. v. d. v.

De voeding van den Soldaat. Eene militaire geneeskundige studie door M. W. C. Gori, ridder der orde van de Eikenkroon, Officier van gezondheid der Tweede Klasse. Haarlem, E. J. Macdonald. 1863. 79 bladz. ia post-8°. Prijs ƒ -,70.

Over de vereischten en het nut eener goede voeding, over de nadeelen eener gebrekkige, ondoelmatige leefregeling, vindt men in dit geschrift veel opgeteekend, wat niet slechts op den soldaat, maar ook op andere volksstanden van toepassing is. Wij durven op dien grond, behalve aan militairen, ook aan anderen de lezing daarvan aanbevelen. De