is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOG-RAPHISCH ALBUM.

Neêrlands Kansel. Preekbundels. Te Arnhem, bij D. A.

Thieme 1862. Prijs van eiken bundel f 1,50.

Toen wij in het achtste nummer van dit tijdschrift (blz. 238) de leerredenen van Dr. Laurillard aankondigden, hebben wij er reeds met een enkel woord op gewezen, dat de onderneming van den heer Thieme zéér veel heeft, waardoor zij zich aanbeveelt. Wij hebben bij die gelegenheid de verwachting uitgesproken, dat zij haar nut kon hebben ook voor den bloei der vaderlandsche kanselwelsprekendheid, mits de uitgever zorg droeg, dat hij werk leverde van manmen, die vertegenwoordigers van //Neêrlands Kansel" mogten heeten. "Wij hebben verder den twijfel geopperd, of hij bij de uitgave van sommiger kanselarbeid dit wel genoeg in het oog had gehouden. Dit laatste punt bleef intusschen onbeslist, wijl wij van &1 de preekbundels slechts dien des heeren Laurillard ontvingen, en dus over de anderen niet te oordeelen hadden.

Of het hieraan toe te schrijven is, dat de heer Thieme sinds ook de overige deelen ter recensie inzond, laten wij in het midden. Genoeg: Ze zijn ons geworden, en — men vraagt onze kritiek. Yoor zoover dit mogelijk is in een kort bestek, zijn wij bereid die te geven. Doch in aanmerking nemende, dat er vier bundels vóór ons liggen en elke bundel een tiental leerredenen bevat, kan het wel niet anders of wij moeten ons bij hoofdzaken bepalen. — Zóó zij het dan, zelfs op 't gevaar af van oppervlakkig te schijnen.

De waardige Dr. Proes, pred. te Leeuwarden, opent de rij. Wie uit het voorberigt ontwaart, dat hij gedurende een tijdvak van drie-en-dertig jaren in de evangeliebediening is werkzaam geweest, zal zich niet verwonderen, dat hij zijne jongere ambtsbroeders voorgaat. En wie hem van elders (b. v. uit zijne Bergrede) kent, behoeft niet te vragen, waarom de uitgever dezen prediker heeft uitgenoodigd , om eenig contingent te leveren. De man verdient dan ook in alle opzigten de plaats te beslaan, die hij onder deze //zeven" inneemt. Hoezeer zijn standpunt niet dat is der liberalen van den dag, toch behoort hij evenmin tot de liberalen van giste-

Albtjm 1863. 99