is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben geplaatst, daar" kan het ook aan eenvoudige heden, als wij, niet tot schande gerekend worden deze kleme zwakheid te'begaan. Shakspeare's stoelen eenige andere voorwerpen, die vroeger de kamer versierden, zijn thans m de museums der hoofdstad geplaatst , om het bezigtigen er van voor een grooter publiek toegangbaar te maken. Het eemge, dat als reliqui nog wordt aangewezen, is een stuk van Shakspeare's moerbezieboom. Daar echter deze, zoo als wij oven gemeld hebben, ten vure gedoemd is geworden, kan de reliqui even zoo goed een stuk van den moerbezieboom wezen, welke Pyramus en Thisbe, die door een wreed noodlot in hun leven werden gescheiden, bij hunnen dood weder vereenigde.

Aan het einde van het stadje, door het kerkhof ingesloten. ligt de Drieëenigheids-kerk, een eenvoudig Gothisch gebouw, waarboven zich een spitse toren verheft. Digt daar voorbij vloeit de Avon tusschen oevers van lispelend riet Statige olmen beschaduwen de kerk en de graven er om heen. Over de geheele plek rust eene plegtige stilte, die door de somberheid der reusachtige olmen nog meer uitkomt. Dit is de rustplaats van den dichter. Daar ligt hij, yerre van andere groote dooden des lands, wier praalgraven door de gewelven van de trotsche Westminster-abdij overdekt worden, in zijn eigen tempel; en even als hij een zoodanigen verdiende, had hem ook waarlijk geen schoonere gebouwd kunnen worden dan deze betooverende eenzaamheid.

De Drieëenigheids-kerk is van binnen in een edelen stijl versierd. Een schemerlicht valt door de hooge boogvensters, die door het zoo even gemelde gebladerte beschaduwd worden. Het graf van Shakspeare ligt in het koor, vlak voor het altaar. Ter weerszijde er van rusten zijne dierbaarste betrekkingen ; aan de linkerhand zijne gade, Anna Hathaway, die hem verscheidene jaren overleefde; aan de regterhand zijne dochter, de geestige Susanna, de lieveling haars vaders, en verder op eenige meer verwijderde bloedverwanten. In eene nis van den zijmuur staat eene buste van den dichter, welke, zoo men zegt, kort na zijnen dood door een Hollandschen kunstenaar vervaardigd is. Deze en een oud schilderstuk in olieverf zijn de eenige portretten, die van hem bestaan. Onder de buste bevindt zich eene marmeren plaat, met het volgend Latijnsch distichon: