is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ledige geldzakken vastklemde, — den dood vreesde, en toch het leven vloekte, — angstig het graf verbeidde, en het toch te geinoet snelde. John gelooft aan de werkelijkheid dezer droomgezigten, en Patty heeft te veel verstand om, dankbaar als zij is, te twijfelen aan de geloofwaardigheid van Freeman's Geestverschijningen.

GEERTBUIDA VAN ZELST.

EEN BEELD VAN LIEFDE EN STANDVASTIGE GELOOFSTROUW.

Door H. VAN de Veluwe.

I.

Wanneer de vorsten, voormalige rijksgraven, van Bentheim-Steinfort, of hunne familie, bij eene feestelijke gelegenheid de stad Schuttorf bezoeken, vormen de smeden der stad — een schootsvel voor, met ruwe handen en zwart gelaat , alsof zij zóó van de smidse komen, gewapend met lange, breede, ouderwetsche zwaarden, en een helmsoortigen hoed op het hoofd — hunne lijfwacht. Hoe de smeden aan deze eer gekomen zijn, verhaalt ons de geschiedenis in de volgende overlevering.

Ernst Wilhelm, rijksgraaf van Bentheim, huwde in het jaar 1661 Greertruida van Zeist, eene door hare ligchamelijke schoonheid en geestbegaafdheid uitstekende dame uit een aanzienlijk patriciers-geslacht in het graafschap Zutphen. De echt was verscheidene jaren regt gelukkig, en de gravin won bij allen, die met haar in aanraking kwamen, door hare minzaamheid de onverdeelde liefde. Zij schonk den graaf vijf zonen.

Dit huwelijksgeluk werd evenwel door den bekenden vorstbisschop van Munster, Christoph Bemhard van Gralen — in de volkspraak Berendjen van Galen genoemd — voor altijd vernietigd. Deze door zijn zelotismus bekende bisschop bewoog namelijk den in menig opzigt zwakken graaf van