Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is art. 68, sub litt. h, van genoemd reglement in casu van

toepassing ? — Neen.

Moet om art. 471 Code Pénal toepasselijk te verklaren, zijn . \ j i-wiootainfr nf Tipt. lnt.p.n lieden der voor-

geconsiaieem, uat uw h""' — 7° . ,

werpen de passage voortdurend hinderlijk en onveilig is gemaakt en dat zulks is geschied buiten noodzaak1 — Ja. Kant. Zuidhoru. 3347. 4.

Wegen. Over die beslissingen. 3353. 4.

Noodweg. — Geregtelijke plaatsopneming. Breda. 3380. 1.

— Zie Erfdienstbaarheid. 3349. 3.

Wegruiming- Zie Huur en verhuur. 3301.2; — Kribben. 3399. 1 ;

Schadevergoeding. 3375. 2; — Telegraaf-lcantoor. 3314. 2. Weldadig gesticht. Zie Gesticht. 3344. 3. _ „

Wentholt (Mr. J. B. L.) benoemd tot raadsheer in het Prov. Geregtshof in Zuidholland. 3281. 3.

— Verslag zijner installatie. 3289. 3.

Werkbaas. Zie Aanneming. 3306. 1.

Werken (Openbare). Zie Aanneming. 3284. 4; Zaagpad. 3353.

4; — Kribben. 3399. 1. _

Werklieden. Wets-ontwerp tot vervanging van de artt. 414, 4i en 416 Strafregt door andere bepalingen, en memorie van toelien-

ting. 3319. 1.

Het wets-ontwerp op de coalitiën. Meng. 3366. 4.

— Nader ingediend wets-ontwerp als boven , en memorie van toelichting. 3375. 1.

Yoorloopig verslag der Tweede Kamer. 3390. 1.

Besluit der Kamer om het ontwerp niet vóór het aanstaande reces

te behandelen. 3399. 4.

— Memorie van beantwoording. 3401. 1. #

— Uitnoodiging door den heer Godefroi tot overlegging van nadere

bescheiden. 3401. 2.

Werkman (Last op een). Zie Verbrekmy van afsluiting. 3398. 1. «Werkman» (»De«). Zie Laster. 3312. 1.

Wervelman (J. H.) ca. Mr. J. C. de Vries c. s. qq. Noordh. 3366. 2. Wetei.ino (J. J-). Het Openb. Min. ca. —. Amst., Noordh. 3388. 2.

— in cass. 3389. 2.

Wetenschappen (Kon. akademie van). Beoordeeling van de verhandeling: over de anfang en de slichte Klage um varende have in het oud-Saksische regt. 3314. 4.

Wetgevends teroaderingen. De juristen in —. Meng. 3329. 3. Wetgeving. Of geheele of partiële herziening onzer — wenschelijk is? Behandeling dier vraag bij het prov. Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen. 3279. 4.

De voorloopige werking van de nieuwe — in Suriname. Meng.

3357. 3. . , , ..

Wetten. Over de bezwaren bij de toepassing van —, verhandeling van den heer P. van Kijckevorsel. 3324. 4.

— Over de voortzetting door Mr. van Emden van zijn -werk: de regtspraak en de administratieve beslissingen op de Nederlandsche staatswetten. 3366. 4.

Wettigheid. Zie Bevoegdheid. 3281. 3; Kind. 3275. 3. Waterleidingen. 3286. 1 — Wegen. 3276. 3.

Weygand en Comp. (F. J.) ca. de Hollandscbe ijzeren spoorweg-

QOQ 7 1 .

maaisuiiauuij. uumu. „

Wiersma (A.) Ca. B. H. Dijkstra en G. H. Dijkstra. Leeuw. 3292. 3.

rr- J OOIR 1

wijkermeer. £ie aanwassen, oolo.

/t tv. tt \ n. tt van TCan c. s. Limb. 3284. 2.

WIOXAJSIO ah. ~a. — — . .

Wijt Jr. (M.) en C. Wijt. De commissaris des Komngs 111 de provincie Zuidholland Ca. —• Rott. 3*296. 4. H. R. 3306. 3. Willebois (Mr. J. M. B. J. van der Does de). De heer — gekozen

, tr ^nr,n»nn 1 O* O A

tot lid van ae xweeae jtvamcr uoi Diaicu-ucuwaa.. ««««.

■wrr rj. • • _ QOHC ± . .Q.Sfifi 3

winkel. £jvs w/ueiycitiny.

Wintgens (Mr. C. M.j. Overlijden van —, raadsheer m den Hoogen

Baad. 3322. 4. T, . ■: —„wla.WfolHn,-» 5591 4.

iserigl J ici-aaiuo-uw.!.»^. W—..

Wintgen8 (Mr. W.V De heer — gekozen tot lid van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal. 3333. 4.

nT-./,nr,t «Tjrtm V\/ nrrl t vnni" rlpn ocppnfnnt en de endossanlen jegens

yvissi^--K^vA* r - - ,

den houder de vcrbindtenis uit het order-billet opgeheven door de

.. . J-i tnrvnn Kofolinrc VQ Tl VlP.fc

overgave m twijnng van aai oruer-uuiet icgo» —

daarin vermelde bedrag, deels in geld, deels in eene dispositie van . Vocclo- 9 .Ta..

aen nUUejJLttUO up 41JUGU rwcvooiti . • v • -1 1'

Herleeft die verbindtenis door het teruggeven van het in betaling ontvangen kassierspapier, tegen overgifte van het order-billet, met dien effecte, dat ook de endossanten gebonden worden? — Neen.

jys houder van een wisselbrief na het protest wordt volgens de

wet verstaan zoodanige houder, die als nemer of endossant op den

wisselbrief voorkomt. km-oI;™

De wet vordert nergens van den houder van een van non-betaling geprotesteerden wisselbrief het bewijs van remboursement daar het bezit zelf van zoodanigen wisselbrief of orderbrief bij eemgen geren endossant het vermoeden van remboursement oplevert.

De vermelding in een orderbriefje van : »waarde in co"tante" genoten» levert tegen hem, die dat orderbriefje onderteekend en niet ontkend heeft, volledig bewijs op. Heerenv. 3308. .

Wisselregt. Het uitstel, door de wet van 13 Aug. 1870 in Frankrijk voor de wisselbrieven verleend, voor zooveel de Duitsche handteekenintren betreft, voorkomende op handelspapier , in Frankrijk betaalbaar,

, -1- T» rlr» T?Qr»fkc.r«lr

als van geene waarde te Descaouwcu. x>cou»Biug van van Koophandel te Leipzig. Indruk daarover. 3318. 4.

• Is de endossant van een orderbillet verpligt den houder te waarborgen, ook zonder dat deze doe blijken van protest van nonbetaling tegen den onderteekenaar? — Ja.

Kan dienvolgens die endossant regres nemen op zijnen voorman, den onderteekenaar ? -—■ Ja.

Kan deze onderteekenaar zich met vrucht beroepen op de artt. 209 en 204 W. K. en art. 1417 B. W., met de bewering, dat de wisselschuld door betaling van een der hoofdelijke schuldenaren is te niet gegaan? — Neen. Maastr. 3325. 3.

Acceptatie. — Schuldoorzaak. — Gewigtige en met elkander over¬

eenstemmende vermoedens. — üea.

Kan de onderteekenaar eener acceptatie toegelaten worden tegenover den nemer het bewijs te leveren, dat de daarin uitgedrukte oorzaak is valsch en dat de werkelijke oorzaak is speelschuld? — Ja. Kant. 's Hage. 3327. 3.

— Order-billet. — Eisch tot betaling. — Art. 186 W. K. — Vernietiging der wisselverbindtenis.

Is in casu bij dagvaarding geëischt betaling eener geldsom op grond van een onderteekend en niet betwist en alzoo voor erkend te honden handschrift, en niet vergoeding van oen handschrift, krachtens art. 186 W. K.? — Ja.

Wordt de actie van art. 186 W. Ü. alleen gegeven aan aen nouder van een van non-betaling geprotesteerden wissel of orderbillet?

— Ja. . ,

Kan het op den vervaldag bij gebreke van betaling met laten protesteren van non-betaling van een order-briefje den houder wel versteken van al die regten, welke de artt. 186, 187 volg. W. K. den houder van een wisselbrief toekennen ingeval van tijdig protest, maar berooft dit hem niet van zijn regt om van hem, aan wien hij zijne penningen leende en die zich, met erkenning van genoten waarde, schriftelijk verbond om ter woonplaatse van zijn geldschieter, op een bepaalden tijd, de geleende gelden aan hem of zijne order te zullen voldoen, deze terug te vorderen, wanneer zij op den bepaalden dag niet zijn afgedragen? — Ja. H. R. 3345. 2.

— Over de bestrijding door Mr. E. E. van Raalte van de Leipziger beslissing nopens het onverbindend zijn der Fransche wet tot verlenging der termijnen van wissel-protest. 3348. 4.

M,.. jj. j. Hovy vereenigt zich met de leer van het Leipziger

vonnis. 3355. 4.

— Valschheid in wissels. — Verpligting van den nemer en endossant om de echtheid der handteekening van den trekker te bewijzen.

Geld. 3362. 1.

— Eene assignatie kan ook aan eigen order luiden.

De acceptant van eene assignatie is enkel door zijn schrift tot

betaling gehouden.

Bij wissels of assignatiën aan eigen order kan de trekker en uitgever regtstreeks uit het accept tegen den acceptant tot betaling

ageren. Kott. 3db7. ó.

De gevolgen van het besluit van het opper-handelsgeregtshot te

Leipzig. 3372. 4.

— Assignatie. — Retourkosten.

Kan hij, op wien eene assignatie is getrokken, op grond van gemis van protest, de betaling der retourkosten weigeren , wanneer hij zelf den trekker heeft verzocht, dat over het door hem verschuldigde bij assignatie zou worden beschikt? — Neen. Kant.

's Hage. 3380. 4.

— Wisselbrief. — Trekker. — Overlijden van den betrokkene. — Endossement, geldig volgens Duitsch wisselregt. — Regt van den

houder. .

Levert de vermelding in eene acte van verbindtenis, dat de schuldenaar onder eene firma heeft gehandeld, het bewijs van het bestaan der vennootschap op? — Neen. ^

Geldt het hier in elk geval eene verbindtenis, waarvoor de trekker voor zich zeiven aansprakelijk is, zij het dan, dat deze met bijvoeging eener firma is aangegaan? — Ja.

Matigt een endossement, dat de woorden: ter inkassermg bevat, den geëndosseerde om niet alleen zelf den wissel te innen en al de te dier zake vereischte maatregelen te nemen, maar ook die bevoegdheid aan anderen over te dragen ? — Ja.

Kan de omstandigheid, dat de erfgenamen van den betrokkene waren in termen van beraad aangaande de aanvaarding der nalat r>r\ rif», vftrhindtftnis van den

icuacimp, cciugw 'u'wcu uiuuoiuu^" ^

trekker om een wissel te voldoen, zoodra die ten vervaldage was onbetaald gebleven? — Neen.

Is de wissel in casu behoorlijk gepresenteerd, geprotesteerd, en heeft de houder bij de dagvaarding de teruggave van den wissel gequiteerd tegen betaling aangeboden? — Ja. Noordh. 3387. 3. — Te Parijs de grondslag gelegd voor een zoogenaamd clearinghouse. 3393. 4.

Woestijnb Voerman (M. L. van de) en E. E. van Oossenbruggen in cass. 3379. 1.

Wolter (Herman). Vervolging van den bankier — uit Görlitz in

Pruissen wegens valsche wissels. 3314. 4.

Woning (Eigen). Zie Verbreking van afsluiting. 3398. 1. Woonplaats. Is in casu het bewijs geleverd, dat de app. te Ede zijn hoofdverblijf gevestigd en aldaar zijne woonplaats heeft? — Ja.

Kan iemand meer dan e'én hoofdverblijf te gelijk hebben? — Neen. Noordh. 3355. 2.

— Zie Successie. 3339. 3.

Woddenbergsche Meent. Zie Eigendom. 3364. 2.

Wraking. Zie Aanvaring. 3376. 3; — Getuigenverhoor. 3324. 4.

Wüste Ca. Hendrichs. Amst. 3275. 3.

Ypkemeule (A.) in cass. 3334. 1.

x.

Zaakwaarneming. Zie Huur en verhuur. 3337. 2.

Zakelijke regtsvordering. Zie Bevoegdheid. 3330. 2; 3344. 4; —

Erfdienstbaarheid. 3381. 3.

Zaken buiten den handel. Zie Spoorwegen. 3279. 2.

Zanten (W. H. van) ca. het Bestuur der Registratie en Domeinen.

's Hage. 3299. 3.

Zamenhangende misdrijven. Zie Mede-beklaagden. 3381. 2. Zedelijke ligchamen. In het geval van art. 1694 B. W. is de regter onbevoegd ambtshalve den eed aan partij op te leggen. Amst. 3339. 2.

— Zie Hervormde gemeente. 3367. 1 ; — Kerkbestuur. 334b. 4; — Kerkelijke goederen. 3321. 3; — Zieken-societeit. 3383. 3.

Zeebrieven. Meng. 3278. 3.

Zee- en brand-assurantie-maatschappij (Aziatische). De — ca.

E. Nolting en Comp. H. R. 3321. 1. Noordh. 3331. 2. Zeekantoor. Is het zoogenaamd — te Rotterdam eigendom der

gemeente? — Ja. Rott. 3379. 2. (Verbeteringen. 3402. 4). Zeeuwsche maatschappij van stoomvaart. De naamlooze vennootschap — ca. den Staat der Nederlanden. H. R. 3340. 1. Zee-verzekering. Zie Verzekering. 3277. 2; 3285. 1; 3293. 3;

3305. 3; 3312. 4; 3325. 3; 3333. 1; 3350. 1.

Zegelreot. — Boete. — Vrijspraak. — Huurcedul van bouwland. Meng. 3354. 4.

—- Art. 8 der wet van 3 Oct. 1843 op het regt van zegel (Stbl. n». 47). — Art. 199 W. K. Noordh. 3367. 1.

— Conclusie op ongezegeld papier. Appel aan het regtsgeleerd publiek. Brieven van Mr. J. A. Willinge Gratama. 3402. 4.

Zekerheids-stelling. Is op den app., oorspronkelijk ged., art. 152 B. R- toepasselijk? — Neen. Amst. 3278. 2.

— Zie Faillissement. 3382. 4; — Voogdij. 3343.4;— Vreemdelingen. 3303. 2; 3345. 4.

Zieken-societeit. — Zedeiijk ligchaam. — Regtspersoon. Kant. Breda.

3383. 3.

Ziekman (G. J.) in cass. 3336. 1.

Ziekten. Besmettelijke —. Meng. 3296. 3 ; 3298. 4.

— Besmettelijke —. Opstel. 3363. 1.

— Besmettelijke —. Meng. 3368. 3369.3. ..Verbeteringen. 3371. 4.)

— Over het merk der huizen. 3371. 4.

— Het Algemeen Volksblad voor Nederland over het ontwerp. 3373. 4.

— Id. het Weekblad voor de burgerlijke administratie. 3376. 4.

ld. het Ned. Tijdschrift voor geneeskundigen. 3381. 4.

— Over het voorloopig verslag der Tweede Kamer. 3389. 4.

ZiJST (M. C. van) in cass. 3362. 1.

Zondagswet. Zie Plaatselijke verordeningen. 3361. 1.

Zuidholland (Prov. Geregtshof in). Verslag der installatie van Mrs. S. Schmolck en W. P. G. L. Fran?ois als president en viee-president. 3276. 2.

Mr. J. B. L. Wentholt tot laadsheer benoemd. 3281. 3.

— Verslag zijner installatie. 3289. 3.

Mr. S. H. Lette van Oostvoorne tot raadsheer benoemd. 3314. 4.

— Verslag zijner installatie. 3330. 3.

— Bepaling der vacantie. 3331. 4.

_ Aan Mr. H. A. Rigail Certon op verzoek eervol ontslag verleend als subst.-griffier. 3390. 4.

— In zijne plaats benoemd Mr. C. J. J. Wijckerheld Bisdom. 3390. 4

Verslag zijner installatie. 3397. 1.

Aan Mr. S. Schmolck op verzoek eervol ontslag verleend als

president. 3397. 4.

Benoemd: tot president, Mr. W. F. G. L. Fran^is, en tot

vice-president, Jhr. Mr. F. W. A. Beelaerts van Blokland. 3397. 4.

Zutlen van Nyevelt (Mr. J. P. J- A. Graaf van). De beer gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 3333. 4.

Zwitserland. Besluit door den Grooten Kantonnalen Raad te Genève tot afschaffing der doodstraf. 3330. 4.

Zylker (Mr. D. de Ruiter). De heer — gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 3833. 4.

Sluiten