Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maandag, 50 September 1872.

N°, 350 i.

WEEKBLAD VAN HET REGT

REGTSKUNDIG NIEUWS- EN ADYERTENÏIE-BLAD.

V1JLR-EN-DERTIGSTE JAARGANG.

JUS ET VERITA8,

bil blad verschijnt des Maandags en Donderdags, en om de veertien dagen ook des DUqsdaas — Prïs ' '/''"/""v ■

/1.00 verhooging. — Prijs der advertentie*., '20 c„„ n,r „nel - Bijdraai brieven L f 21 in* * buitensteden franco per post met

en Vogler, ^ Hamburg. ' ^ UUgeoers.-Agenten voor Duitschland: Haasenstein

WETGEVING.

&EGROOTING WEGENS DEN ARBEID DER GEVANGENEN VOOR 1873.

Ontwerp van wet.

Wij WILLEM III enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de begrooting der ''Saven wegens den arbeid der gevangenen over 1873 bij de wet ' 'e worden vastgesteld, en dat tevens de middelen bahooren worden aangewezen tot dekking van die uitgaven ;

ov<h° 'S ^et' ^at ' rï™ '^aad van State gehoord en met gemeen ' der Sta ten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 9 goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1. De begrooting der uitgaven wegens den arbeid der gevangenen en van jeugdige overtreders, bedoeld in art. 66 van het Wetboek jan Strafregt, over 1873, wordt vastgesteld op de som van twee hon-

(/ 263 455™ ZeSÜg ^ h°nderd °ijf ^ Vijft'9 9Ulde"

Art. 1. Traetementen, toelagen en belooningen der getteld 6n bedienden > hetzij tijdelijk of voor vast aan-

ƒ 33,230

ziet tl'' r' ^j^elijke waarneming van betrekkingen wegens v» \ ° * ere tijdelijke ongeschiktheid of afwezigheid vai' beambten of bedienden . . 300

en Int' 3' ,Gratificatiën voor bijzondere pligtsbetrachting h"\ verdere aanmoediging van beambten, mitsgaders zek' ""r'Sen aan directeuren en cipiers der huizen van ver^ inng en van arrest of aan bewaarders in de gevangenen voor hunne bemoeijing met den arbeid der gevan> naar gelang van hunnen daarbij betoonden ijver,

,e blJ wijze van gratificatie te verleenen 300

4' Keis" eu verblijfkosten van beambten en befc'iden, alsmede vergoedingen van kosten hunner verP'^tsing 825

4rt. 5. Grondstoffen, bereidingsmiddelen, fabricatie-en ^°iifectie-kosten , werktuigen , gereedschappen, benoodigde'-'m voor tuin- en landbouw, vracht-, bureau- en adver'•e-kosten, mitsgaders druk- en bindwerk .... 193,800

** ®- Arbeidsloonen aan gevangenen en jeugdige ';rtreders 30,000

Art. 7. Onvoorziene uitgaven 5 Ooo

Totaal . . ƒ 263,455

Art. 2. Tot dekking der uitgaven, in het vorig artikel vermeld, "'•en aangewezen de volgende middelen :

Art. 1. De inkomsten over het jaar 1873 wegens uit de magazijnei. van den arbeid der gevangenen te doene leverantiën en confectie"t'K der gevangenen.

ünt!Lwl' De '"komsten over hetzelfde jaar wegens verkoop van uiKbare werktuigen, gereedschappen en andere fabriekvoonver» er» arbeid der gevangenen betreffende.

ter 1 sommen > die in het jaar 1873 mogten worden gestort

- e van inkomsten als in de artt. 1 en 2 vermeld, over 1871 1J vroeger.

Art. 3. Wanneer de son, bij de begrooting der uitgaven voor een onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen 2,4, 5 • . van het 1ste artikel dezer wet, ontoereikend mogt worden sol n' ontbrekende bedrag, met in-acht-neming der voor-

aften van het 2de lid van art. 2+der wet van den 5 October 1841 l 'V 'ad n°. 40), aangevuld worden door overschrijving uit den Wl v°or onvoorziene uitgaven, in die begrooting vermeld.

j t. 4. In den loop van het dienstjaar opkomende behoeften, welke omschrijving niet vinden in de artikelen van de genoemde be>ting, worden op den post voor onvoorziene uitgaven aangewezen, wol lütSfven worden biJ de rekening, bedoeld bij artikel 5 dezer „ otYJS(; even en verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij öC,!jksoortige onderwerpen betreffen.

Art. 5. Het batig saldo der rekening van de ontvangsten en uitwegens den arbeid der gevangenen over 1873 wordt verantwoord «jtr de rijks-ontvangsten van dat jaar, terwijl in eenig nadeelig slot , bij de wet, wordt voorzien.

n -Je afgesloten rekening wordt aan de beide Kamers der Sfnten"e'"!raal medegedeeld.

^■Listen en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, ten '1' a"e ™'nlsteriële departementen, autoriteiten, collegiën en amb.jire", wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvooring de hand houden.

Memorie van Toelichting.

fn

Ie» „ SenjKing met het toegestane voor 1872, zijn in de onderdeeninjFen" i" betreffende de tractementen, toelagen en beloo-

gebi,r,t. 61 ea™bt.en en bedienden de na te melden wijzigingen

onderdeel en b, c, f en h zijn verhoogd, ten einde de tracte¬

menten der commiesen en magazijnmeesters in de strafgevangenissen te Doetmchem, Leiden, Hoorn en Leeuwarden te kunnen verbeteren terwijl voor het onderdeel e f 800 meer in raming is gebragt, vermits in de begrooting voor 1872 wegens het in dienst stellen van de cellulaire gevangenis te Rotterdam in den loop van dit jaar slechts twee derde gedeelten der tractementen werden opgenomen. Deze veranderingen bedragen te zamen ƒ g 450

Daarentegen komen in de onderdeelen 'b ,' h' en' i 'niet voor een derde commies voor de strafgevangenis te Doetmchem, een onder-magazijnmeester voor het huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden en een surnumerair voor de gevangenis voor veroordeelde vrouwen. Het gezamenlijk cijfer dezer verminderingen beloopt 1,275

ionIeV *S derhalve meer in art. 1 begrepen dan over

1872 werd toegestaan ƒ l 175

Deze som van f 1175 zal in de gelegenheid stellen om aan tien ambtenaren eene geldelijke lotsverbetering te verschaffen , waarvoor billijkerwijze en in het belang van de dienst allezins termen zijn. Hunne tegenwoordige bezoldiging is , doordien zij vele jaren geleden werd vastgesteld, niet meer behoorlijk geëvenredigd aan hunne taak. Van daar, dat die ambtenaren onder groote zorgen gebukt gaan, en dat het vinden of behouden van geschikte personen moeijelijkheden oplevert. Het is de bedoeling de tractementen te verhoogen als volgt:

die van de eerste commiesen-boekhouders van / 800 lot ƒ 900, die7v0an de tweede commiesen en magazijnmeesters van f 500 tot

Gelijk hiervoren werd opgemerkt, overtreft de raming het toegestane over het loopende jaar met/"II75. Deze som zal echter worden verkregen, zonder het eindcijfer der begrooting op te voeren , doordien , in verband met de voorgenomen verbetering der tractementen, het artikel voor gratificatiën ter zake van bijzondere pligtsbetrachting met f 1000 is verminderd, en wijders, met het oog op de uitgaven van 1871, het eerste onderdeel van art. 4, betreffende de reis- en

verbluf kosten van beambten en hedior>,ion p0nD

- -- tuuumucumg vttii

/ 175 heeft ondergaan.

Overigens komt het ontwern Van Wet 0"fihp.Al mofr rit» liooft-nntnif*

dienst 1872 , overeen. '

De bevolking der gevangenissen op 1 Jnlij 1868—1872 blijkt uit de volgende tabel.

1868. 1869. 1870. 1871. 1872.

Kategoriën van gevangenissen.

Strafgevangenissen .... 1775 1765 i681 1587 1638 Huizen van verbetering en

opvoeding 207 187 i71 152 159

Burgerlijke en militaire huizen van verzekering . . 1138 1100 1054 1002 937 Huizen van arrest .... 560 498 414 432 521

Totaal . . 3680 3550 3320 3173 3255

Kategoriën van gevangenen.

Crimineel veroordeelden . . 1027 1039 1009 1013 963 Correctionneel veroordeelden. 2046 1938 ig32 1671 1809

Ongevonnisden 400 386 308 337 324

Niet veroordeelde meisjes en jongens, ingevolge art. 66 van het Strafwetboek te Montfoort en Alkmaar geplaatst '207 187 171 152 159

Totaal . . 3680 3550 3320 3173 3255

De uitkomst van dit vergelijkend overzigt kan bevredigend worden genoemd, daar op 1 Julij 1872 slechts 82 gevangenen meer dan op 1 Julij 1871 aanwezig waren en overigens de totalen van 1870,1869 en 1868 het totaal van 1872 overtreffen.

De Minister van Justitie, de Vbies.

RAMING der middelen tot dekking van de uitgaven wegens den arbeid der gevangenen over 1873.

Inkomsten wegens leverantiën uit de magazijnen van den arbeid en confectiewerk der gevangenen voor het Departement van Oorlog ƒ 80,000

Idem, voor het Departement van Marine 70 000

Idem, voor het Departement van Finantiën 7'üOO

Idem, voor het Departement van Koloniën 13^000

Idem, voor de dienst der gevangenissen 103^000

Idem, voor de rijks-veldwacht ïo.'ooo

Idem, voor particulieren 16*000

Idem , wegens verkoop van onbruikbare werktuigen , gereedschappen en andere fabriekvoorwerpen 300

Idem, wegens sommen, die in 1873 mogten worden gestort tot geheele of gedeeltelijke voldoening van vorderingen,

den arbeid der gevangenen betreffende, over 1871 en VroeSer 300

Te zamen . . f 299,600

De Minister van Justitie, de Vbies.

OVERZIGT van de bevolking der gevangenissen op den 1 Julij 1872.

AARD SOORT sterkte

DER MR der

GEVANGENISSEN. GEVANGENEN. bevolking.

/ Crimineel veroordeelden . . 926

[ Correctionneel veroordeelden. 509 6 strafgevangenissen . ' Jeugdige vrouwelijke veroor-

\ deelden ) B9

I Jeugdige mannelijke veroor-

\ deelden 175

13 huizen van verzeke- f Crimi,lee' veroordeelden . . 30

ring | Correctionneel veroordeelden. 706

l Ongevonnisden 201

Crimineel veroordeelden . . i

23 huizen van arrest . . Correctionneel veroordeelden. 396

Ongevonnisden 123

Huizen voor krankzinnige

1'jders Krankzinnige gevangenen . 4

Huis van verbetering en

opvoeding te Alkmaar. Niet veroordeelde jongens. . 125

Te zamen . . 3255

VERDEELING.

Crimineel veroordeelden

Correctionneel veroordeelden

Jeugdige vrouwelijke veroordeelden 59

Jeugdige mannelijke veroordeelden 175

Ongevonnisden * 324

Krankzinnige gevangenen 4

Huis van verbetering en opvoeding te Alkmaar . . 125

3255

13 huizen van verzekering

23 huizen van arrest . .

Huizen voor krankzinnige lijders

Huis van verbetering en opvoeding te Alkmaar.

Door eene commissie uit de TweeJe Kamer der Staten-Generaal is 26 dezer het navolgende adres dier Kamer, ter beantwoording van de troonrede, aan Zijne Majesteit den Koning aangeboden : =

Sire ! De Tweede Kamer der Staten-Generaal stelt het voorredt op prijs , dat Uwe Majesteit, bij de hervatting van de werkzaamheden der Volksvertegenwoordiging, op het vele goede heeft kunnen wijzen dat aan het vaderland ten deel valt.

Wij verheugen ons, Sire, dat debetrekkingen met andere Mogendheden het kenmerk dragen van vriendschappelijke verstandhouding

Onder de zegeningen, die het vaderland ten deel vielen tellenwij met Uwe Majesteit de goede inkomsten van den oogst en den bloei der zeevisscherij. De vrije ontwikkeling van handel en nijverheid te bevorderen blijft ook ons streven. Mogen de maatregelen tot bestrijding der besmettelijke veeziekten doel treffen en onzen veestapel tegen groote rampen behoeden !

Het deed ons genoegen de verzekering te ontvangen, dat 's lands geldmiddelen zich in niet ongunstigen toestand bevinden.

Aangenaam was ons Uwer Majesteits getuigenis omtrent de loffelijke pligtsvervullmg van zee- en Iandmagt en omtrent de eervolle wijze . waarop zij ons gezag in de overzeesche bezittigen handhaven. Voor1 stellen tot verbetering van zamenstelling en gehalte van het leger en [ tot het toestaan van middelen om noodzakelijke vestingwerken tot stand te brengen zullen wij met naauwgezetheid onderzoeken.

Ook wij zullen ons verheugen, indien het tot stand brengen van de nieuwe regterlijke inrigting een hinderpaal opheffe, die aan omvangrijke hervorming van ons regtswege in den weg stond.

•1 lnmge belangstelling in al wat het onderwijs betreft, kunnen wij niet anders dan wenschen , dat eene wet tot regeling van het hooger onderwijs spoedig in eene algemeene erkende behoefte voorzie.

Aan het aangekondigd voorstel tot uitbreiding van het kiesreo-t zullen wij al de aandacht wijden, die het belangrijke onderwerp verdient. F

Dat de algemeene toestand in Oost-Indië, in weêrwil van plaatselijke rampen , bevredigend , de uitkomsten van landbouw , handel en nijverheid m meer dan e'e'u opzigt gunstig kunnen worden genoemd, ve'n)ai|neit W1J IILÜt genoegen. De nade e voorstellen tot verbetering der middelen van gemeenschap in die gewesten znllen wij gaarne in overweging nemen.

Wij waarderen Uwer Majesteits belangstellende zorg om de WestIndische bezittingen te hulp te komen bij hare pogingen om aan de

. (!) Met inbegrip van 33 meisjes , die, afschoon niet veroordeeld ingevolge artikel 66 van het Strafwetboek te Montfoort zijn geplaatst!

Sluiten