Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ loofde grève bestond; dat toch molenaars loonbedienden In het groot Waspik, yoor ieder hnnner eener party rogge voor ƒ 0.30 por heo-

zijn, die in casu bepaalden om yoor een vastgestelden prijs te werken, toliter, behoudens tegenbewijs;

KANTONGEREGT TE WAALWIJK. omdat alles zooveel dnurder is geworden, en hct kunstmeel zooveel Bevelen, dat dit getuigenverhoor zal plaats hebben ter onzer

gebruikt wordt; dat zij zich mogen coaliseren, en dat zulks met teregtzitting van 20 Dec. e. k., des voormiddags ten tien ure ;

Zitting van den 29 November 1872. de ord« overeenkomt, waarvan de wet van den 12 April 1872 (Stbl. Reserveren de kosten tot de eind-uitspraak.

Kantonreeter Mr. H. C. F Rus. "°' het b,e,wijs levert' die f"' f1.4' 415,eQ 416,C-P" (Gepleit roor den eischer Mr. M. P. Scmazöron . advokaat te

Kantonregter, Mr. U u co.ht.e, gepaard met bedreiging, strafoaar stelt; dat art. 419 ,, VHerP{ bosch, ^ gedaagde eene schrifteiyke conclusie over-

Vürbindtenïs onder BEDING VAN poenaliteit. - Vaststel* l f ' ""I r f1""8?" f?n t"e" . legde van Mr. van Bdren, advokaat te Rotterdam.)

ijivrtvrnirnwrwn Tj *oo als ged. beweert, maar bedienden zijn; dat ook het maatschap- '

UNO VAN maalloon. Handteekenino. Bedroo. pelijk belang daardoor niet geschonden wordt, want dat de bakker» Van dit inlerlocntoir vonnis ii niet geappelleerd; en by vonnis van

Molenaars. koopwaar. j^oon. /.amlnspan- hun meel njet b„ d# contr(lct,nten behoeven te laten malen; dat z'ü 3 Jan. 1873 n ged., daar uit het gehouden getuigenverhoor slechts

kino.— ART. 41B y. (jnbestaanbaakheid. evenmin tegen de goede zeden strijdt, en de ingestelde actie over eene resulteerde, dat hij e'e'nmaal beneden het tarief had gemalen, veroor -

Ongeoorloofde oorzaak. - Openbare orde. Ucita ,fopt. d« de ^ alZ'alnb'edt5door getuigen te bewij- doeld in ééne geldboete van / 50 met de rente ad 5 pet. s jaars

— üoedb zeden. JiiXORBiTANTB STRAF- zen > dat g(jd_ ^ l Aug_ 187a hfleft gamaien T00r p. Boom, A. Tsn »f den dag der dagvaarding en roor '4 in de kosten, terwijl

bepaling. Boom > Ci Tan Etten en M_ Mngkeng _ allen te ^y»,pik ( rogge roor de eischer in % der kosten werd veroordeeld.

Is eene overeenkomst, waarbij verschillende molenaars zich verbonden { 0.30 per hectoliter, en wel voor ieder hunner; subsidiair by niet-

hebben om het hun ter maling aangeboden graan niet beneden ™ d'n d"n <"d «biedende, en per- KANTONGEREGT TE WUCHEtf.

een bepaald loon te zullen malen, op boete van f 50, voor elke r " ' '<v , , , ,

ar*»'- """ * —- ^Az^stijssjs:zrssmssit «■»-*.•«

Is maalloon ten opzigte van molenaars aan te merken als eene da™f® *'! door den ei8C|>«r 18 vooropgesteld , Kantonregter, Mr. J. B. J. N. Ridder DB vak der Schüeren.

koopwaar, en vallen zij dus onder de strafbepaling van art. *aar,°e vicr-en-dortig verschillende molenaars z0n toegetreden, bly-

419 C.P., of zijn zij loonbedienden, en is maalloon niet anders kens de °P 8tuk voorkomende handteekemngen waaronder ook dc Het op 10 Oct. 1872 in eene herberg voorhanden

dan huur, verschuldigd voor gepraesteerden arbeid ? — In laatst- naa™ van ged- 6taat> wollcea deze erkend heeft zelf onder die over- hebben van bene maat , niet voorzien van de

gemelden zin beslist. eenkomst te hebben gesteld; , t , wkletteb, voor den herijk in 1872 vast-

Ilerft zoodanige overeenkomst ónder beding van poenaliteit eené . °J- ,wat de T°5W0"ng d°S «CdaaSdan betrüft' ^«-«Mde dw hand- gesteld.

ongeoorloofde oorzaak; is zij dus bij de wet verboden of strijdt te^en.ng abusief bij verrassing en tegen «yn wil door den eischer

zi tenen de openbare orde of goede zeden ? - Neen. van hem zlJn ™rkregen, dat hij zelf zulks bij ropliek heeft tegen- Is het Kon. besluU, bedoeld bij art. 15 , al. 2a, der wet van 7

Is dus zoodanige overeenkomst in regten bestaanbaar 1 - Ja. gesproken, alstoen met den eischer, maar anderen, met name van den April 1869 (Stbl. n\ 57) een algemeene maatregel van inwendig

Moet de strafbepaling, in casu gesteld op het malen beneden het ?osch mct een der gebroeders Dekkers van dat feit betichtende, zon- bestuur, waarvan de afkondiging moet plaats hebben overeenkom-

vastgestelde tarief, gewijzigd worden, als zijnde exorbitant t— «er echter daarvan het bewijs te leveren of aan te bieden, weshalve slig de artt. I en 2 der wet van 26 April 1852 (Stbl. n". 921?

2^ee^ zyne door hem zelvea voor echt erkende handteekening moet worden — Ja.

geacht te goeder trouw, zonder dwaling of bedrog en met zijne vrije Bestaat, bij gebreke van een aldus afgekondigd Kon. besluit, den

J. B. Martens , molenaar, to Waspik , eischer, toestemming van hem te zijn verkregen; herijk en den termijn daartoe bepalende, voor de bezitters van

teKen 0., wat gedaagde "s verwering betreft, als zoude de gemelde over- maten en gewigten de verpligting om die te doen herijken ?

eenkomst in regten onbestaanbaar zijn, daar zij eene ongeoorloofde oor- Neen.

A. de Klerck, molenaar, te Sprang, gedaagde. zaak heeft en strijdt met de openbaren ordo en goede zeden,— dat, Is voor het jaar 1872 de herijk op wettig verbindende wijze ge-

volgens art. 1356 B. W., een der essentialia, gevorderd tot d# be- last?— Neen.

De kantonregter enz., staanbaarheid der overeenkomsten, is: eene geoorloofde oorzaak; en dat, het bezitten van maten of gewigten, welke niet zijn herijkt in

Overwegende, wat de daadzaken betreft, dat de eischer den ged. volgens art. 1373 B. W., eene oorzaak alleen dan ongeoorloofd is, het jaar 1872 , op plaatsen, bestemd tot het verkoopen van tva-

Y°or ons heeft gedagvaard, om, aangezien deze met den eischer en wanneer dezelve bij de wet verboden is of strijdig is met de goede ren, strafbaar? — Neen.

"°g meer andere molenaars, ten gevolge der hooge prijzen van de zeden, of de openbare orde, weshalve de oorzaak der onderhavige

bouwstoffen der molens en werktuigen, van de verhoogde loonen der overeenkomst behoort te worden nagegaan en getoetst aan bovenge- De kantonregter enz.,

knechu en bedienden, van dc hoogere patent- en grondbelasting, melde voorschriften; Overwegende, dat het wettig en overtuigend is bewezen door het

en van het toenemende gebruik van door stoomfabrieken geleverd 0. dienaangaande, dat naar ons regt de oorzaak eener overeenkomst hoven aangehaald ambtseedig proco» verbaal, bevestigd door dc vol-

wordende meel, door al welke oorzaken hunne uitgaven belangrijk geacht moet worden te liggen in de beweegreden, die tot het sluiten ledige bekentenis des bekl.: dat hij op 10 Oct. 1872, 's namiddags

vermeerderd, en hunne ontvangsten buitengewoon verminderd zijn,— der overeenkomst leidde; en dat dus in casu de oorzaak daarin ligt: omstreeksten een uur, in zijne herb«rg te Borgharen voorhanden had

onderling zijn overeengekomen: lo. dat zij als minimum van maal- dat dc molenaars , contractanten, uit hoofde alles zooveel duurder is een halve liter, welke maat, ter tcre(;tzitting door bekl. herkend, niet

loon zullen in rekening brengen : voor tarwe ƒ 0.50; voor rogge ƒ0.40; geworden en hot kunstmeel zooveol gebruikt wordt, hun maalloon voorzien was van de ijkletter voor den ijk en herijk in het jaar 1872,

voor roggebuil f 0.50; voor erwten en boonen f 0.40; voor rogge op een bepaalden prijs wilden stellon, zonder gevaar te loopen respec- vastgesteld bij resolutie van den ministtr van Binnenlandsche Zaken van

inet boonen en erwten gemengd ƒ 0.40; voor voedergoed f 0.30; ti vel ij k daardoor hunnen klandizie to verliezen, waarom zij aan hunne 6 Dec. 1871, zijnde de letter D, in gewonen drukvorm, schuin

alles per hectoliter; voor grutte f 0.50 per 75 kilogrammen; en verbindtenis de clausule poenale toevoegdon: »dat do contractant, die gesteld;

voor mout ƒ0.20 per kilogrammen; 2°.dat zij, te rekenen van 1 Aug. onder het vastgesteld tarief maalde, voor iedere overtreding f 50 0., dat de in beslag genomen en ter teregtzitting herkende maat

1872 , geen minder maalloon dan het bovenstaande, op welke wijze boete zou betalen;» reeds van een stempelmerk was voorzien, en derhalve moet worden

ook, hïtzij door betaling, verrekening, in-rnil-neming of onder wel- 0., dat dio oorzaak nergens bij de wet verboden ia ; dat art. 419 C. P. gerekend onder de reeds in gebruik zijnde maten, welko «an den herijk

ken ti'cl ook, zullen aannemen in alle plaatsen, waar een der mede- wel met straf bedreigt: «verbindingen of samenspanningen van do voor- onderworpen zijn, ingevolge art. 15 der wet van 7 April 1869 (Stbl.

contractanten woont, van de ingezetenen dier gemeente; cn 3». dat elk naaniste inhebbers van ée'nzelfde waar of koopmanschap, teneinde dezelve n°. 57), wanneer die herijk op do diiir aangewezen wijze, zijndo

der m'.de-contractanten zal verbeuren eene geldboete van ƒ 50 voor op zekeren prijs te houden;» doch dat het maalloon van molenaars gcone bij Kon. besluit, is gelast; welk Kon. besluit, blijkens gezegd wets-

elko overtreding dezer overeenkomst, ten voordoele van den mole- waar of koopmanschap is, maar arbeidsloon voor gepraesteerdo artikel, moet bepalen: 1°. dat do heryk zal plaats hebben ; 2°. don

naar of de molenaars, medc-contractautender plaats, ten behoeve van dienst, en dat molenaars geacht moeten worden in dienst genomen tijd, binnen weikon die bewerking zal moeien zijn geschied;

welke beneden het bovengemeld vastgestelde loon is gewerkt, zul- to zijn door, of hunne dienst to hebben verhuurd aan hen, voor wie zij 0., dat, volgens art. 29 derzelldo wet, met eene geldboete van

lende elk der mede-contractanten hoofdelijk tot regtsvcrvolging be- graan of andere zaken malen , zoodat zij niet in do termon van dat f 10 tot ƒ 20 wordt gestraft het op plaatsen , bestemd tot verkoop

voegd zijn; en om, aangezien ged. heeft kunnen goedvinden, in artikel, noch onder ecnigc andore verbodsbepaling vallen; van waren, bezitten of voorhanden hebben van maten, niet voorzien

Rtrij Biet bovengemelde overeenkomst, na 1 Aug. 1872 , te malen 0., dat die oorzaak niet strijdig is met de goede zedon, daar deze van de vereischte stempelmorken, welke voor de, reeds in gebruik

voor 1'. Boom, te Waspik, voor A. Boom, C. van Etten en M. er nimmer door gekwetst zouden kunnen worden; zijnde maten bestaan in de Ijkletter, voor den herijk van het loopend

i uskcii3 allen mede aldaar wonende, rogge voor ./' 0.3U per hecto- O., dat dio oorzaak evenmin strijdig is mot de openbara orde, daar jaar bepaald;

"ter; en hij zich dus schuldig heeft gemaakt aan vier overtredingen zij geenszins, zoo als god. beweert, eone zamonspanning tegen de O., dat dit artikel in verband met voormeld art. 15 moet worden lan bii'on omschrevene overeenkomst, zoodat hij to dier zake aan maatschappij is, de strekking hebbende om ten behoeve van beroeps- beschouwd on toegepast, zoodat de bezitter van reeds in gebruik zijndo den ei :ber is verschuldigd vier boeten, elk van ƒ50, te zamen ƒ 200, gonooten do ingezetenen dnurder te doen koopon dan de verkooper be- malen, niet van do vereischte stempelmerken voorzien, eerst strafbaar ^elk bedrag hij ondanks minnelijke aanmaning weigert aan den eischer hoeft, omdat, zoo ali hierboven is overwogen, molenaars, die voor is na verloop van den, |door den Koning voor den herijk'vastbete voldoen, —hij thans door ons zal wordon voroordeeld om aan den loon malen, geen verkoopers van waren zyn, cn eene verbodsbepaling stelden, tijd;

eischer ter zake voormeld te betalen do som van viermaal ƒ50 of in onze wetten niet voorkomt, die aan werklieden verbiedt zich, als O., dat wel door do Gcdcp. Staton in dc provinciën, op grond vai

ƒ 200, met de interessen ad 5 pet. 'sjaars van af den dag dor dag- in casu, onderling bij eone overeenkomst mot boding van poenaliteit art. 15 voornoemd, en het daarby bodoold Kon. besluit, voor den

>aardin^, en in de kosten van het goding; te verbinden om voar niet minder dan tegen vergoeding van «ons herijk in elke gemoontc een tijdstip bepaald wordt, doch dat dezo bc-

0., (lat ged. hiertegen aanvoerde: dat hij ontkent zich verhonden vastgestelde som gelds hunne diensten to praesteron; paling uitsluitend strekt tot gemak dor ingezetenen, zonder dat daar-

te heb',.;n tot hetgeen de dagvaarding behelst, daar, toen do eischer 0., dat do overeenkomst in casu dus eene geoorloofde oorzaak heeft door hun do bevoegdheid wordt ontnomen om na dat tijdstip , mits

hem hot voorstel deed, zich tot gcmeldo overeenkomst te verbin- en, mogo zij ook schijnbaar tegeu hot openbaar belang zijn, doordien zij binnen don door don Koning voor den herijk vastgestelden tij 1, hunno

cn, h j dit afgeslagen heeft en alle pogingen om dergelykc vorbind- althans voor een oogenblik do gebruikers dier diensten noodzaakt zich op maton on gowigten aan hot ijkkantoor ten herijk aan to bioden;

enis to onderschrijven weerstand heeft geboden, totdat de eischer minder gemakkelijko en voordeoligo wijze van hot benoodigdo to voor- 0., dat zoodanig Kon. besluit, bcpalendo, dat do herijk van maton

eioo do van hem af to zullen houden, als hij -wilde aannemen noch zien, en daardoor do oorzaak worden van de meordcro duurte van enz. zal geschieden, en don tyd, binnen welken dio zal plaats heb-

voor Oosterhout, noch voor Dongen te malen, wat hij beloofde; dat eenige dor meest noodzakelyko levensbehoeften, — evenwol aan do by ben, en voor welks niot-nakoming do be/.itters van voorwerpen,

e eis har toen op een avond bij hem kwam om hem dio belofto te dóen dc wet vastgestelde essentialia voldoet en mitsdien in regten volkomen aan den herijk onderworpen , worden gestraft ingovolgo de wet, ter

eeKenen, en wel als iemand, die in der haast tot hem kwam, waarop bestaanbaar is; uitvoering waarvan het besluit is genomon, niet is eon bovel van

«U in donker teekendc, niet anders meenonde dan dat hij niet 0. eindelijk, wat de vordering des gedaagden betreft, dat althans «pociale strekking, maar eene beschikking, genomen tor uitvoering

voor O isterhout en Dongen zou malen , en dat, bijaldien nu zijne de in die overeenkomst voorkomende, aan de daarin vervatte verbind- eener wet, bestemd om algemeen te werken;

tiaodteekening onder zoodanige verbindtenis als de dagvaarding be- tenis toegevoegde strafbepaling van ƒ50 boete voor elke overtreding O., dat zoodanige Kon. besluiten zyn do bij artt. 72 en 117 der

le.st , rnogt staan, dan die handteekening bij verrassing, abusief en moet worden verminderd, als zijnde exorbitant en in geen verhou- Grondwet bedoolde algemeeno maatregelen van inwendig bestuur van

togen zijn wil van hem is verkregen; dat hij , zonder eenigzins het ding tot het pretens nadeel,—dat die strafbepaling allezins is gegrond den Staat;

eit te erkennen, houi als schennis eener verbindtenis toegerekend, en billijk : lo. vermits toch de molenaars dezelve aan hunne verbind- 0. , dat deze, ingevolge de artt. I en 2 der wet van 2G April

zoolan .e overeenkomst in regten onbostaanbaar acht, omdat zij eene tonis ten opzigte van elkander, in gemcldo overeenkomst vervat, toe- 1852 (Stbl. n". 92), vorbindend zijn nit kracht hunner afkondiging

ongeoorloofde oorzaak ten grondslag heeft; dat zij toch niets anders voegden om ieder dor contractanten daardoor afte schrikken zich aan door den Koning, welke afkondiging geschiedt door plaatsing in

s an ocne zamenspanning tegen de maatschappij, want dat zij do het vastgesteld tarief te onttrekken en de overige contractanten te hot Staatsblad of door plaatsing in hot Staatsblad en in co Staals-

Strekking hoeft om, ten behoeve van beroepsgeuooten, de ingezeto- onderkruipen; 2". daar ged., vrijwillig tot die overeenkomst toego- Courant gelijktijdig;

"en duurder te doen koopen als do verkooper behooft, behoevende treden zijnde, vooruit wist, welk nadeel voor hem uit do niet-nako* 0., dat dus, bij gebreke van zoodanige afkondiging, dergelijke

11J ff'- dat l°on niet> zÜn(ie hij afkeerig om de volksbehoeften of ming zijner verbindtenis jegens zijne mede-contractanten zou voort- Kon.'besluiten niet verbindend zijn ;

nooddruft door dergelijke zamenspanning te onderdrukken; dat zulks vloeijen ; 0., dat door plaatsing in het Staatsblad geen Kon. besluit isafgo-

njaig js met de goede zeden, do openbare orde en tegen hct 0., dat evenmin ongeoorloofd is of vexatie genoemd kan worden kondigd, bepalende, dat in 1872 de reeds in gebruik zijnde maten

gemcon belang; dot door de nietigheid der hoofdverbindtenis ook de in het contract voorkomende bepaling: »dat elk der contractanten enz. aan den herijk onderworpen, zullen zijn, en den tijd, binnen

e strafbepaling nietig? wordt, en in allen gevalle die strafbepaling ten eigen namo voor hot geheel geregtigd ia tot invordering der boe- welken die bewerking zat moeten r/ijn geschied;

C'MjZi-d behoort te worden, als zijnde exorbitant en excessief in ten, verbeurd wegens overtreding der overoenkomst,» omdat elk der O., dat derhalve, al mogt ook zoodanig Kon. besluit genomen zijn,

eroe ijzing van het pretens nadeel; dat het instellen cencr actie ten contractanten zich door toetreding tot dio overeenkomst ook hier- voor 1872 noch de herijk is gelast, noch eon termijn, binnen welken

^'gen name ten behoeve van consorten, in verband en zamenhang, voor hoeft verbonden, en zulks met de wet niet strijdig isj die zoude moeten zijn geschied, is vastgesteld op eene, voor do inge-

l34n'"i./0U ,vezen: wcshalve h'j> op grond van de artt. 1356, 1373, 0., dat bet das genoegzaam is gebleken, dat ged. tot gemelde zetenen verbindende wijze;

40 i:. -yv., concludeerde tot nictig-verklaring der bewuste overeen- overoenkomst is toegetreden; en dat, daar, volgens art. 1374, eeno O., dat dus de bekl., door op den 10 Oct. 1872 in zijno herberg

omst onder beding van poenaliteit ( met ontzegging van den ciach wettelijk gemaakte overeenkomst, als in casu, dengenen, die dezelve eene 'maat te bezitten, niet voorzien van de ijkletter, voor den herijk

veroordeeling van den eischer in de kosten; bobben aangegaan, tot wet verstrekt, thans slechts de vraag te be- in 1872 bepaald, niet kan gezegd worden eeno maat to hebben be-

bov '' 'at eisc!lor daarop overlegde eene ondcrhandsche acte, de antwoorden overblijft, of ged. die overeenkomst zooveol malen heeft zeten, niet voorzien van de veroiseht» stempelmerken; daar. by gebreke

te .0n. '""sc'll'cvene overeenkomst bevattende, behoorlijk geregistreerd geschonden, als de eischer beweert; van eeno wettelijke verpligting tot her'ijking, ook het aanwezig zyn op do

mol t0g^nb0SCl1 4 ^°V' 18'2' die behalve door drie-en-dertig 0. dienaangaande, dat ged. zulks heeft ontkend, en de eischer maten van het stempelmerk voorden herijk niet verpligtend kan zijn ;

gl en]"#rs 11de omliggende plaatsen ook geteekond was door A. de zulks niet heeft bewezen, echter aanbiodonde zijne door hem gestelde 0., dat het feit, ten laste des b«kl. bewezen, dorhalvo niet daar*

waar C ^Pran^' wollio naamteekening door ged. als de zijne is erkend, en hierboven reeds vermelde daadzaken door getuigen te bewyzeu; stelt overtreding der artt. 15 en 29 der voormelde wet;

dat VS c'sc|ler act0 verzoekt, terwijl ged. thans opgaf en beweerde, 0., dat het getuigenbewijs in casu door de wet niet is uitgesloten, 0., dat dit feit by geene andere wet of verordening met straf wordt

kor n"' (le e'£c'1^r> niaar van den Bosch meteen der gebroeders Dok- en dat do door den eischer gestelde daadzaken, zoo zy mogten wor- bedreigd;

«te^k ' 1 '16m £ewee?t waren om hem t0 laten teekonen , zeggende: don bowezon, afdoende en besilissend zyn; Gelet 'op dc artt. 210, 227 en 253 Strafvord. J

hij maar' het is om Dongen cn Oosterhout te doen,» waarop Gezien de artt. 1340, 1356, 1371, 1373, 1374 en 1932 B. W., en Kogt doondo enz.,

le?r>' I KeIooyende' hot hera aangeboden contract, zonder dit te do artt. 46, 56 en 103 B. K.; Verklaart, dat hot feit, den bekl. te laste gelegd, noch misdaad,

getcekend, van welke verklaring de eischer op nieuw acte Regt doende enz., noch wanbedrijf, noch overtreding daarstelt;

rt\' . , . ' Alvorens ten principale op dc vordering des eischers te beslissen; Ontslaat enz.

„ , ■' ' de eischer daarop ontkende, dat de handteekening van Interlocutoir regt doende, tBBt n . . , ,

omko i verrassinS> abas,ief on tegen diens wil is verkregen; dat hij Verleent den eischer acte waarvan door hem acte is gevraagd; 1^. da,^ Arrond -R^rtbank «°BSer

hebbn'1 ö' Öat de overeenkomst in quaestie eene ongeoorloofde oorzaak Admitteren den eischer om door getuigen te bewijzen, dat god. j-,.. lgj2 ' ïjoa g n, . »

en derhalve in regten onbestaanbaar zijn zoude; dat zij niet na l Aug. 1872 heeft gemalen: 1°* voor P. Booxa» 2% voor A. I

Sluiten