Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donderdag, 29 Mei 1873.

N*. 5588.

WEEKBLAD VAN HET REGT.

REGÏSKÜNDIG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD.

yVF-EN-DERTIGSTE JAARGANG

JÜ8 ET VERITA8,

Tl' . . '

ad verschijnt des Maandags en Donderdags, en om de veertien dagen ook des Dingsdags, — Prijs ner iaaLLn V on .

verhooging.— Prijs der advertentiën, 20 cents per regel. — Bijdragen, brieoen enz franco aan de IT't ^ & "* *** e* franc0 Per post met

en Voeler. ^ ' * 'U ^gevers.-Agenten voor Duitschland: Haasensteia

^ '

WETGEVING.

A A > »- _

'VULLING VAN AET. 96 VAN HET WETBOEK VAN

STRAFVORDERING.

(Zie het wets-ontwerp in Weekbl. n°. 3545.)

Verslag.

«eUo«'?:ie®ing in de •&»*>&

/I r» >. [r amnx trnn —

heeft tot de ol d*" -art" 96 van het Wetboek van Strafvordering

0 gtUClU.

8 1 . 1?—: i i

dragt In Hö r.i * verkiaarden zich tegen den vorm dezer voor

bering hadden •• raanvulling van het Wetboek van Strafvorgezien die nital^t j er eene afzonderlijke wet naast dat wetboek

een uitlevering.,;^; t , 6 werKen 111 hot geval. dat de Regering beëedigrie vpi-wi.»! ot' waarbÜ tot verkrijging der uitleveringen

riUf i—' ' erKlaringen worden erevorderd. Tip. mcor^oi-hai'/I i'.i

de red'neif1* on'hfrf ke"rd? dezen vorm van het ontwerp goed om De opt,r.m;' L ® \ 3. der memorie van toelichting ontvouwd, heeft i - nieuwe bopaling in het Wetboek van Strafvordering »%emeeneiV\fina^^dlr0.,:d!el' dat het aangevulde art. 96

bedoeld u- ; virr ,,T, vail toepassmg is op de gevallen

- - bij titel XII!, titel VIII, en titel XIV van hetzelfde wetboek ue <:ömmlssle Van rapporteurs hoeft gemeend, alvorens haar ver-

■Boeteri 6tellen' aan den minister van Justitie mededeeling te

"6!?nL dit -ets-ontwerp in' de

Overwo ; ,—uc" «uuisier m staat te stellen te tot wi - 6n ' ° daaruit ook aanleiding zou kunnen worden genomen

v o © icuu^uc van iicl eenig artiKei.

gende JleZ6 Para&raaf betreft. daarop is door de Regering het vol geantwoord:

"Oftfhn»..

"WUU 1111 I l. _ i , .

Uit ontvern hr-iV' ■ l uezwaal oestona tegen den vorm van Wel kot, vereeniee UI'het v®.r6lag- dat de meerderheid zich daarmede

geen oienaangaando J us onnooaig °P <•« punt, na het-

'G komen.» Pgemerkt in de memorie van toelichting, terug

het beginsel opgenomen* dat^ " iu het Wetboek van Strafvordering en du? fóü,. de behandp'limr strafzalcen de getuigen bij de instructie

kuntlPn ... . Ö ter ODenhnrp fprPlTfiyittirirr niot nn^nv nnA ^

. «uiuen genoord. Hpf t«r\ VUVaVA oguo

hierop fpno _ .. iefeca woordig wets-ontvvern strekt om

üit voorstel over tpn linüü e!ing toe te laten- De Regering ging tot

UlIJHllP 11 ir nni, Iiif rlori -nrarr to kiii

. "w u,cr- ten ei ',e aan het buiten

voortdurend in "T»- T.T " ,uv

oM levert j Btaat ot Z1CÖ aageiuks kan voor¬

van uitleveringsverdragen mot eenige mo

uuen. z00 levert ï„„,i *, ,TBS staat ot zich dagelijks 1 voldoen,],, k„.„ oe|and met uit, dan wanneer er teaen den 1

'n ^geland geldende^'w®-Z1JD vol8ens de ^«gelsche wet. Naar de

n" een hevel tot Kevansennlm® m°eten dleJbezwaren blijken , behalve Ontren. .i . ^ nnemmg, uit onder eede afs-ele-p-dp. v^ririn.

met "Rri'#fti j , ' dat 0,18 land tot dusver geen uitleverinp-svprdr™

^e?;. de gering eene

erkende „„ rT Yu°r te uragen. Nu

Staat l gereedelyk met den minister het groote belang van den

mede ,1 66116 ftr,enge handhavins der Strafwet en in verband daar-

tot 1 "'e"schelljkhe»d > dat een uitleveringg-tractaat met Engeland

of hpf J TV maar f,emge le<ien K°nden de vraa8 "iet vveêrhouden, t het voordeel van zulk een tractaat wel opweegt tegen het beswaar Oat ter wille eener vreemde motrpnrllio.'H i, - , ® '

a?. *»** » -t ZOZZJXiï

mep; „ K : .i f —vooraaen z,j ontkennend. Naar hunne

moa7nJk , T , T J""s fenilum wede, dat de eene

ttogendhe.d tegenover de andere den regel locus regit actum eerbie-

4 on iWTn °? ? omstandigheid, dat, naar ons regt, de

dienstL 8 ^ ,eW,JZK°-Tdt fg6iegd' "aar mate ^SodsVer7n/ , Sez" e' ' 18 b*> de eedsaflegging deze of gene formaliteit dan l ' e" W° °P diengrond de geldigheid van den eed betwist o ° fUUne« daarult met de betrokken mogendheid moeijelijkheden niet i Daarei"egen ontkende de meerderheid deze bedenkingen wel een ,^i ' maar achtte toch het groote belal'S. >n het sluiten van

m verdrag met Engeland gelegen, overwegend. Van deze

en dus ™eU °P' dat EnSeland °P dit stuk onverzettelijk schijnt °m zulk erPlng van het beginsel dezer voordragt de onmogelijkheid

Ten « 6e" 'ractaat me' die natie te sluiten, bestendigen zou.

over de anzlen vau hetgeen in de memorie van toelichting voorkomt men L-aar!,! "1 d<£ Ye,:eei>igde St»'en van Noord-Amerika, zoude Statenv."',p„tV^ Regenng eene inlichting ontvangen. «Ook in die ""et Sin nB ■ memone. «geldt het onder anderen in de tractaten Ö»iÏÏ°2° r 1867 e» wet Italië van 1868 uitgedrukte beaanvank<;.ijk; in dip wordt toegestaan, ingeval het misdrijf

inhouding en de terp^st 's|.bewezen > als noodig zoude zijn voor de 'Jtpleegd in het land „?„ Jn.s van den beklaagde, ware het misdrijf

'g^elte Z\TaoZiTo?WOrdt- IJaarem^en «af ^ H5J m,. do Vereenigde Cteii en TerP C,taBt 21 AugnStUS

®tokken inleiding tot de vraag ' of dp" ■> " 'TT gewisselde *0° <»terk vasthondt aan het begin/el ^merikaa"sehe Regering wel

Vertoon' 'T7 : "Ue ui-t 'gf alleen worden toegestaan op het v„n, ni?L°°,T^! 'jk.L0f,Ian ee? a«hentiek afschrift van

i «Hing ot vnn hpf. mp.vp. van npn -.t^-i ,

iedp6 VS J 8evangenneming ten laste van den beschufd?^'V mGt de J an<Jer stuk, dezelfde kracht hebbende, afgegeven JL °' b Vf-D doet°rmT' ^rgeschreven bij de wetten des lands, hetwelk de T '3

-ettèn0 °P Tdanig bewi> der 8chuId' als ^ZZ

Soon zn "r p aats' waar de voortvlugtige of aldus beschuldigde pergevonden worden , de in-hechtenis-neming en in-staat-van-

beschuldiging-stelling zou regtvaardigen, indien de misdaad of het

wnnhpdriif nrnrn nanlnnm/^ .A

Hierop is door de Regering geantwoord :

"Ter volledige beantwoording der hier gestelde vragen werden nog eenige inlichtingen vereiseht, die langs diplomatieken weg worden ingewonnen en die de ondergeteekende, ten einde dit antwoord geeno

UOvtrOlïl'nr. ^1 1111 i , rr

uuuerg», uo eur zaï neDDen naaer aan ae üamer mede

te deelen.//

§ 3. Sommige leden waren van oordeel, dat het ontwerp op onder-

er»V>oiHo«a — ii- i__i ti. r r

puuicu aaiivuiJiug ucnueit.

lo. De wensch werd uitgesproken om den voorgestelden maatregel ook toe te passen op do voorloopige informatiën , en b|j voorbeeld

U1 urL* vveiDoeK van btrarvordenng in gelijken zin aan te vullen. Dit zou strekken om den ontvlugten misdadiger spoediger in handen tfl krncrp.n. WaI ic wrvrv». ,,;»-i —,.„i

• Vh ' ' W w • wx. wc UiblOYOIing UlliIJU CCU UCVCI YUU

gevangenneming noodig, dat tijdens de voorloopige informatiën niet kan worden verleend' mftftr nioro vai-Km/lo^ /lo

> —"—» vwiuimicin uc luuiiuujjigo uuuiiua"

tien ieder onrypnhlilr tp dnon ni'n.<nnnn :—* ^ 1 1

Ö wigigoou 111 lliabl UUL1C OU XIO b uevei te

geven. Van dat oogenblik staat aan de uitlevering geen enkel formeel

V»plofe/al Win/-». -1 „

"vivtöi-i ujcci iu UCI1 »»Cg.

Hierop is door de Recerinor ffABnhvnnr,i

■ _ o r>—.

"Door f.ominicrft Iprïpn WPrrl irrnno/kl-* ...-i. 1-^ J

o" ^ ^ «tojuo^ii uiLguspi ufk.cu uiu aen voor-

jrestelden maatregel ook toe tp. nnccpn a* -

a r we yuuJiuwpigo iuiuruiaiien.

Met dien wensch kan de nnHAnrofoolrür,,^ „■ .u j ,

, . -- bvwv^wmc Tbuiu, up uuu van net in

ue memorie van toelichtino- ««ntrAu^^n j^..i j. i .

_ , » en mei< wcueiie^ue oezwaar

ontleend aan art. 78 van het Wetboek van Strafvordering, niet ver' een,gen Het is volkomen juist, dat niets verhindert de voorloop! informatiën ieder oogenblik te doen overgaan in instructie en het voor de uitlevering vereisehre hnvol ? voor

, :— «wxcii. AACÜ uaaruoor te veroorzaken tijdverlies

veLpp^p' f"!! iw"!1 °pwegen tege» h* Iladce' van eene

uuiieu uuouzaaKv.

2°. Verseheidpnp lprl«n j- i

rio ï-i u • "7 — > vooraragt eene

oiumuiuv vijiivyl 11 rw 11U1LI IV f > 11 r.SIfinn in ria i „ c-i TT T • .

, ~ , : ■ lUBMuuue, vvaar m aezeirde

s rafzaak verschillende beklaagden waren , waarvan sommigen voort-

Vllicticr . ZOU dp öoH 1„„ . . ö

V" , • " . v»üiuen van ae getuigen, maar dan

nnlf rtp iiisf.riir»Mo to.-ron ^» i__ ,• , , , a '

.... .. " w^aicvagucil werüeJlJK

p-ewnzifm znn. J

O V O *>

Hierop is door de Kegerinor geantwoord •

//Dat door deze wetsvoordrno-i-. va^- ria «;«f j.

, wv* ka\j uivt-»uui iueae-

Kolrlftflfr.lpn vnn Um Ai* . .. , & & .... . .

O ' ,ö» «""V oiutvcuuc uu^eiljlilieiu

kan ontstaan in de instructie, kan de ondergeteekende niet toegeven. Wel moge de wijze van het afleggen der getuigenis ten gevolge van

rlo irnn«-twliin>t-!f.k/M,J J 1 I 1 -» 1 . ..

Ul- »wi»'«i6wguwu van ueu wuen DeKiaagae ook tegenover ziinen

iauaeueiiiaague eene veran<lerin(y onflprcrann • mnnr dit i« hpf

zakelijk gevolg van de op beide te zamen rustende vermoedens, van

de gemeenschaDoeliike vervolaino-on tporp.11 hpn inrrpcl-plfï Hmnf. Kp_

zwaar of eene stnifpnHp ^nKiil^irk/^;^ ^a. :<■ „1.,

uuuiiujiviiviiu uniaiauu uaai uu niet , aio men

bedenkt, dat de in de instructie afgelegde verklaringen in geen geval

hii dp p.inri hp.clibciniY- oir. 1 •• -i.it ^ ^

~v — ——«10 wcLug uewijsmiaaei Kunnen geiaen-»

3°. Biizondere aandacht, trolr lint j_/. u„i.i „r l.

ij- , , — v». uvi gcvai , uai eeu ueK.iaui'ue ui ÜB-

pinHv^!? 6 ^ntV- U^r'' na^at instructie gesloten is, doch alvorens het

wuuio ia uiLgcaprOKen.

In correctionnele zntpn ....

het bij verstek gewezen einrf " v?rkr«gln? der Ultle/erl°? °P

daarin het . T"Jouien woraen gewaent. weeas

juist door de voortv'lugtigheid dlJkwijls twiJfelachtig is

nigheid^ai^de wet^611Wa&r et3ne verklaring van wederspan-

vonnis verkrijgbaar isf ««d Ter^Jarinëen gegrond eind-

De memorie van toeltehtln» — .J; Zu"a onmo8elUK z«"-

zien door bevestiging onder eedë vaninde Tn/" T r!® 'f V°°'" bepedio-^p m,nD.r a , , instructie afgelegde on-

afdoendfi ™, "" V®,e.leden kwamen die bedenkingen niet

waarin de bPvU L' V 1 °r °°k noZ andere gevallen zijn, dier gevallen werle^gennlf "0üdzakelUk is. Twee

neming is ten uitvoer p-oIp.,,1 n Z "':T: °eVel. Van gevangen-

Getuigen ziin reeds .. ' ,™ Is rceas aangevangen.

nog niet gesloten. "7„ ue. lnst™te * evenwel

Engeland. Moet men r.„ v ^ , ague uit de gevangenis naar allfn "LaTmen dep\:i:°l\MderS fekere ««leveri^ afzien,

de beklaagde blijft gedurende 3e instrucUe^Tvrije vo^en "ofwel wordt, na een aanvankeliik vp^pp„a ^ J voeten, or wei

loopige aanhouding. voorloomV in v™h»;A J öve van voor"

bij de verwijzing ten correctionnele, bf naa^Z

of naar de ooenbare terefftvittirn»- » >

bevolen. Hij ontvlugt vórfr h»

zijn voor zijne uitlevering nondi-Tra «„1U„

als men de onbeëedimip v»,bif.:~._ T._ / '<= "»«ijgen zijn,

—o - '""»"*iiuKcu uer inscrucr.ifl niPt w a™*.

—W« li

De commissie van rannmt».,,. , , , .

eedigde getu gen ssen mn», —1„ £. , ainemen van be-

-"Clop is door de Regering geantwoord:

"i/u uuur ae r>nmm ao;A .

in alle eevallpn vo7—77 '«pporieurs gewenschte bepaling, dat vóór lipt p, ' on vugtmg, nïi het sluiten der instructie, doch

ondergeteekenrlp'Zn' „!J'nStIUCtle Weder worde geopend, acht de

Zoodanige bepaline scb inT K ?, aanSevo,erde gronden bedenkelijk, t.p 9.11 n 7;; ,h..i.A ^ bovendien vooralsnog niet volstrekt noodio-

-W «.J/.. OHCiVL om t.P VnAi-wirtr. "

zeldzaam geval. uJ uen aard der zaak zeer

en zal bovendien u °PenDaar ministerie meestal kan waken,

boek van Strafvor/W . J "e eventuele herziening van het Wetering de wederspannigverklaring aan de wet wordt

/Behalve het geval van , , . .

doch vóór het eindvonnis, worden in het versla" T ins,ruofie' genoemd, waarin de bevestiging onder eedp !i\"° tWee gevallen Bij het eerste geval wordt niüLkk^jra n^nomef^atT^

nog niet gesloten is. Maar d»n ir„„ J ®s°omen» dat de instructie

zoolang de instructie nog niet gesloten is, kan de regterTomm' de getuigen zoo dikwiils hooren al« bii . ™ sans

de reeds gehoorde «ini,™ "L :7 „ ""V" uus 00"

, •' , w e™ ccuc. i.xci iweeae ge va trnat

ver Jh T- t Ö—Ui?g ' dat de ontvlugting Plaats heeft, nadat eene yzmg ten criminele of ten correctionnele heeft plaats gehad - maar dan bevindt men zich juist in een der beide in de memorie va'n toelichting behandelde gevallen». toe

4°* De memorie van toelichting T-Pfrt dn Vi/»f k ii i

- — 0 —e,- v" "v/u ucgm vaa Diaaz. 4)

aat de getuide wrpp.ds rlnor Hp rlnirvoardin» j... . ''

i-i , ° ~ — —b ö-cijuiö uroeg van de mo-

Het wint' b^Ldigt£6.tU'?f,DiS kaa worde" gevorderd».

vaarding niet. = IT ™ een v^sctnft der dag-

TTin™ • A j t> • loucu wenscneiijK ware.

üieiop is door de Rep-erino1 jreant.wnor/i. J

i ^ - ^ -a O O ■" wiU .

"J^ene uit.drnkkeliilfP vp.rmeldinnr in ^/> a~ j-

1-1, . v-" "& «ö ungvaaruing van de moge-

HjKheid, dat een beëedigd getuigenis gevorderd wordt, acht de ondergeteekende niet noodzakeliik. Tpdpr —„„Ui i

Ano i j , — j- V gcttuui, woruen ae wet en

dus ook de wetsbepaling, die deze mogelijkheid schept, te kennen.

l)f)K tnnriB KliiW niot llit Ao _i . i . . ...

. "'V"" "*wu - uug'^miir.uai ae getuigen de belofte, vermeld m art. 62 van het Wetboek van Strafvordering, moeten afleggen: en toch moet, deze helofte altüd Ha h;*~ u*A*niA~. .«..i . .

- - ----- t v-> «Buuciuc eeu siecnts m

enkele gevallen worden afgelegd*.

5°. Naar aanleiding van het cezeo-dp. in «Tin i n. 1 . ,

... p : F—ö 1 vau oiaaz. 4 der memorie van toelichting, werd in het midden gebragt dat het ter vermijding van eiken twijfel noodig is in dit ontwerp de bepaling on te nemen, dat aan de in de instructie afp-pWdp hoöori, Li.

. , , o—o " «vwvuigug vcr&ianngen

bij het eindvonnis geen wettelijke bewijskracht toekomt.

■lAiciup is uuur ue i^egering geantwoord :

»In de wet uitdrukkelijk te bepalen, dal aan de hnëeAirrAa xa.ui.

rillgen . in de inst.rnptip ofrrplan-H rrnnn ii'affnlijl»^ i •• i .

- - ... .i^wLC,,jxi.c uewiisKracnt toekomt, schilnt overhodip- en rinnmm nnHnolmot!» T~,. i-.i

. - " . —o ■ —immers, genjK reeds

.'e™craonc van toelichting is opgemerkt, is, ten gevolge van de duidelijke benahnsr van art. 20fi vnn liof o. P , .

twijfel niet wel mogelijk». ™" 13vordering,

EeNIG artikel, nh'n 1 uT^nny^l L .7.7 1

sas." •» ^

levering met kan worden gevraagd? Wordt tegen den niet versehijnenden gedaagde in persoon, hetzij door den regter-commissaris ei bevel van voorloopige aanhouding, hetzij door de regtbank een beve" van gevangenneming verleend, dan voorziet het artikel in het geval dat zich voordoet. ë«vai,

Hierop is door de Regering geantwoord:

"Wat betreft het we^latpn dor oo.,,r„ j. T . ,

.1 , . . ' ° . w ««'Mangswuuruen : »i.ngevai de be-

tPPif?H na, oproePlng niet verschijnt», meent de ondergeteekende al dadelnk te mocen onmprifon A^t. j ®.

j u i " 1 ^ai Uö uaarvoor aangevoerde

reden, dat zonder bevel van gevangenneming de uitleverin» niet gevraagd kan worden, te veel bewiist. Mp„ w„i ... ,.g . ge

houding, door den reg,ei-commissaris uTtg^alrdigd is zeer XTeveT min , zoolang het niet d flOr PPn imval ö i i. .

voldoende toi het vragen v»

igmg eerst toe te laten, nadat deze voor de uitlevering gevor. derde maatregelen ziin tot. stand rrpkvo^f a~ - i; • £ 8 '

moeten toegelaten wordVn J ue^uiging zou evenmin

bekrachtigd bevpl ™ i "d°0r de regtbank n°g niet

ten uitvoer .p1p„h ~ , ü 'ÜT?0,™"™a n8 mct >s kunnen worden

Maar ook afJeschéiHpn pensen der Kamer niet te zijn.

de eernstmoVtrkrr- ^ f

eed om hen na hat- rr~ i •• o "»« eerst moeten hooren zonder

eede te moeten hooren 5/ügen VaD at bevel no8 eens en dan onder

"Ün er vermoeden hestnnt A*t 7.,„- ,..t .

ama „nn h*z„A- ,1 . 7 ™urioiugug is en dat de overlegverkriiaen f> 'h " ^ta^emsse'1 noodig zal zijn om zijne uitlevering te strpvpi? dei'scbeidene leden oordeelden, dat men het doel voorbijstieven zoude, door vnn t,ot v,«=, , _.j__ j_

, — """ »au uic OUD Del verrnoeueii ue

den beklap "i'kfL a_fh»nke1;jk te maken. De afwezigheid van

j vuluoenae, ook al bestond er geen nepaaia 'moe eo van voortvlugtigheid. Maar vooral kwamen deze leden in verzet tegen het vermoeden, dat de beklaagde (want hierop komt het neer) naar Engeland gevlugt is. De regter-commissaris zou zich alsdan moeten hp.trpvon nn nnr. . ' :

coii bei rem van gia&ingeu cu *aii nciu ,

waardoor de werking der strafwet in menig geval zou worden ver-

lflmH A J _ 1-, 1 z. 1 l . .

—^nuciö jcueu Biemuen met un gevueieu , wat net laatste punt betreft, in , maar wenschten het vermoeden van ontvlugting in het artikel te behouden.

*Gelast" Sommigen meenden, dat gelezen moet worden»

regter-commissaris gelasten». Dit schijnt ook de bedoeling der Recrpr'

te zijn, daar zij in de memorie van toelichting zegt (bladz. 3V den regter-commissaris blijft de beslissing». * '' *aan

Blijft het vermoeden van voortvlugtigheid aU n^a \ vm gehandhaafd, dan verlangden pp.^! Z^«kelljk vereischte

ratief te hebben voorgeschreven. ° gelasten impe-

ui antwoora op deze beide onm^t; . , _

«Evenmin kan de n„a.. "V"" ",u?cu ^ de Kegering :

ting der woorden: »en er vermoelPn k ! vereeniSen met de weglaen dat de overlemfin™ „„„ i..-,. , bestaat, dat hij voortvlugtig is

uitlevering te verkrijgen^^'gie getuigenissen noodig zal zijn om Jgen». Het wets-ontwem berust od het

Sluiten