Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dingsdag, 5 Augustus 1875.

WEEKBLAD VAN HET REGT.

REGrïSKUNDIG NIEUWS- ÈN ADVERTENTIE-BLAD.

V1JF-EN-DERTIGSTE JAARGANG.

— JUS ET VEEIÏA8,

Dit„ blad verscAtjnt des Maandags en Donderdags, en om. de veertien dagen ook des Dingsdags. — Prijs ner iaarnn™ f <-n\ ■ j j, •,

ƒ1.00 verhooging.— Prijs der advertentiën, 20 cents per regel.—-Bijdragen, brieven enz franco aan. de ifi ' & ut eHS^eH franco per post met

en Vogler, Hamburg. Uügevers.-Agenten voor DuitscAland: Haasensteiu

provinciale geregtshoyen.

PROVINCIAAL GKllEGTSHOF IN NOORDHOLLAND.

Hurgerlijke hamer.

Zitting van den 28 Mei 1873.

Voorzitter, Mr. J. M. van Maanen.

Raden , Mrs.: C. Ij. Asser, J. F. T. van Valkenburg A. de Vries en P. ». J>oijon.

Eene interveniente, die zelve niet in hooger beroep gekomen is van ie vonnis^, waarbij, in strijd met hare conclusie in eersten aaneg , e ior Lrmg van de oorspronkelijke eischers is toegewezen an oo in appel tegenover die partij niet anders concluderen aan tot bekrachtiging van het vonnis, of immers eene lijdelijke houding aannemen, en, deze gedragslijn niet in acht nemende, "worden "ntvaukelVlc verklaard en in de kosten veroordeeld

t. 520 jo. art. j 18 W. K. bevat slechts voorloopige maatregelen van voorzorg, onverminderd ieders regt, maar belet niet, dat de ou u van et/, cognoscement de lading voor zich opvordere inlen ij teien* tegen den arrestant ageert tot opheffing van het es ag , en et is voldoende, dat in het algemeen duidelijk worde aangewezen van welk beslag de nietigverklaring wordt gevraagd, al is dit beslag bij nadere exploiten nog meer geëxtendeerd. Koop zonder levenng geeft geen eigendomsregt en dus ook geen regt tot revindicatie: het debiteren voor den koopprijs en toezenden der factuur is geen levering ; al hebben de verkoopers zich verbonden het verkochte ten behoeve der koopers te doen vervoeren : inlading eener partij suiker in zeker schip is slechts levering aan den houder van het cognoscement, ten wiens behoeve de lading wordt vervoerd.

De ^restant, die zelf geen eigendomsregt heeft op de ladinq, leef a een h.<.t regt om te betiuisten, dat 'de houder van het cogncscement die zich tegen het arrest verzet, regtmatige houder is van een deugdelijk cognoscement; maar, indien zijne bedenkingen te dien aanzien geen steek houden, gaal het hein niet aan o/ ™ cognoseementhouder uit eigen hoofde regt op de ladinq heeft, dan wel of hij slechts lasthebber is van een ander, en of deze al dan niet een wettig pandregt heeft. De te dien aanzien gestelde Jeiten zijn dus niet afdoende.

De cognoscementhouders in casu zijn wettige houders van een deugdelijk cognoscement; en zulks, ofschoon 1°. het cognoscement niet door de inladers mede-onderteekend is, welke onderteekening, wel is waar, door -/<> wet voorgeschreven is, maar toch niet behoort tot de essentialia van een cognoscement, zoodat het, bij gebreke aai van nietig zoude zijn ; terwijl bovendien het door de inlaLT/ ? lSt c°'Jnoscement gestelde endossement de onderteekening ■dien' ƒ 0-fs':lloon 2°' het endossement aan order luidt, naarkan h°uder ee" zelJhandig regt tegen den schipper

schillin ' m VaU ^em kan vorderen, onver¬

en welke de re,7^1 overigens op de lading hebben

santen ^verhouding zij tusschen de onderscheidene endos-

Up"llL^?7ocureu;PiF!dK. DAME8Sd!m' °riginel<! eiSChe''S ^ "P'

G TV ■ tege"

intim^erde',' procurtt^Mr. 2"^ ^^

' I

en tegen

'rest'pptrfA' 1 C?.r®ai,oyr ,a Amsterdam, sis bewaarder van de gearMr. E. J. Asser" Jacket, mede-geïntimeerde, procureur

alsmede tegen

geïntLn "?1''' bankiers' allile>'» mede-originele eischers en medeS ntimeerden, proeureur Mr. J. H. van Eys ,

^ mitsgaders tegen

vanee<C'iLd vü!?V-a' qU^lit6it Yan 0IIratl''ce in de bij vonnis klaarde inas<,T v J"stltle aldaar in staat van faillissement verBatavia, procureur",! ®° C°mp'' kü0Plietion te

Het Hof enz.,

(-rehooril de co 1

toor houdende t^w',Van de, aPPellanten Turing en Comp., kanDammers; ei dam, bij monde van deri procureur F. E.

Gehoord de conclus,en neke, Hope en Comp. geïntimeerden G. Diepering, P. Rei-

hebbende gekozen te Amsterdam tB Batavia. allon domicilium

«• J. Asser, Mr. J. J|. t i? ■ blJ' monde van de procureurs Mr. I

Gehoord de conclu .':,, van dens en Mr. J- G. Kdhn;

iet Hof llan partijen «etc zal verlee'00'"^6"-' daartoe strekkende, dat ebben gevraagd; voorts de appellanten^Jf" 1!e,«ee"> waarvan zij acte '! Iu"'"e conclusiën, v .or zoo verre zii Ht Te.rklaren niet-ontvankelijk , 8 met behoorlijk tot procederen gema^tJ) • 0aa de '"'erveniënte a.aic° ; wijders de conclusie van de BpfeiWpnt"°nfcVankelijk te ver" a,le middelen regtens, de door he^ ges.eUe fP> doo\^igea, al omzeggen, en het vonnis der Arrond.-Hegtbln ?" bew?zen' Z1' de onderscheidene gevoegde zaken gewe^ J^,29 Maar'

^r^p!r0beKegdiVe80vede appe"fT. <,C kosten>an he'^too^ reidl"g harer conolusfen in appel, en'met niét-ontvaXVyk-verklari^

der interveniente, in zooverre haar zal veroordeelen in de kosten hierop gevallen;

Overwegende, dat het Hof, wat de daadzaken betreft, welke aan het voormeld vonnis a quo zijn voorafgegaan, zich gedraagt aan en alzoo overneemt het verslag daarvan , te vinden in dat vonnis, bij hetwelk , nadat acte is verleend van hetgeen waarvan acte was gevraagd , en gepasseerd is het voor zooveel noodig nader aangeboden bewijs door de thans appellanten Turing en Comp., de toen eerste ged., thans geïnt., G. Diepering is veroordeeld om aan de destijds eischers, nu mede-geïntimeerden, Hope en Comp., tegen behoorlijk bewijs van ontvangst of afgeteekend cognoscement, af- en over te geven 1 de ten processe vermelde 534 kranjangs suiker, wegende 20002°/ioo picols , en zulks tegen betaling der bedongen vracht, avarij en premie ; dat de toen tweede ged., thans mede geïnt., P. Reineke is veroordeeld daartoe mede te werken en zulks te gehangen en te gedoo8en » hGt verzat van de eischers Iiope en Comp., tegen de door de derde ged., Turing en Comp., in beslag genomen gemelde partij suiker, is verklaard te zijn goed en van waarde, en mitsdien het op 18 Mei 1869 gelegd beslag vervallen en nietig; wijders is gelast, dat de suiker op de eerste aanvrage, door den bewaarder aan die eischers , Hope en Comp., zoude worden afgegeven, waartoe deze des noods , uit krachte van dat vonnis, zoude kunnen worden gedwongen en hetwelk doende hij wel en wettig zoude zijn verantwoord; voorts alle gedaagden zijn veroordeeld tot vergoeding van kosten, schaden en interessen de eerste en tweede gedaag ien, ingeval van nalatigheid, om aan dat vonnis te voldoen binnen drie dagen na de beteekening daarvan en de derde ged., wegens het onregtmatig gelegd beslag door de eischers gehad of nader te hebben, met uitvoerbaar-verklaring van het vonnis b.j voorraad mits zekerheid werd gesteld; wijders aan de eische s Tunng en Comp. z.jn ontzegd hunne bij exploiten van 28 Mei en 9 Jumj 1869 ingestelde vorderingen en aan de interveniente hare vorderingen in dat cas, en eindelijk Turing en Comp. zijn vei oordeed in al de kosten van de drie gevoegde regtsgedingen, met uitzondering

"roordeetdT mterV6ntie V"akt> ™a™ de «terSS if

0., dat Tunng en Comp. van dat vonnis zijn in hooger beroep ge-

memorie \ Gere?tsh°f en V0OTts' biJ t»nne daartoe .trekkende ' ,hun1ne Sneve" de uitspraak van den eersten regter

hebben te berde gebragt en geconcludeerd.- dat het Hof die uitspraak zal vernietigen, met uitzondering va„ de beslissing op do kosten door de intervenierende partij veroorzaakt, en dat het Hof, op nieuw regt doende, den app. alsnog zal toewijzen hunne in eerste instantie gedanen eisch en genomene conclusie, daartoe strekkende, dat zullen worden verklaard goed en van waarde de arresten ten hunnen verzoeke gelegd, respectivehjk den 21 , 24 , 25 en 27 Mei 1869 en 8 Junij daaraanvolgende, met last op den bij dispositief der Regtbank te Amsterdam aangestelden bewaarder, de gearresteerde suiker aan de appellanten als hun eigendom, tegen behoorlijke kwijting en de'charge, over te geven , onder gehoudenheid van de appellanten tot betaling der daarvoor verschuldigde vracht, en subsidiair, voor zooveel noodig, dat het Hof, alvorens ten principale regt te doen , de bewijzen'60 toelaten do°r getuigen en alle middelen regtens te

1°. dat Hope en Comp. in deze zijn zonder belang, dewiil zii het cognoscement, waaruit zij ageren, hebben ontvangen van de Charteredbank of India Australia and China, uitsluitend met het doel om als lasthebbers hare belangen waar te nemen, ten aanzien der suiker per het schip India Packet aan gebrast;

2°. dat de genoemde bank zelve het cognoscement met andere heeft ontvangen , door middel van haren agent te Batavia, van de firma Morgan Melbourne en Comp., aldaar;

3°. dat dit cognoscement met andere door die firma aan gezegden agent voor gemelde bank is overgedragen, niet om dit als eigenaar te bezitten, maar vergezeld van een zoogenaamden pandbrief op dit cognoscement ten voordeele der meergemelde bank , ten aanzien van weikeu pandbrief met zijn vervuld de voor zoodanige stukken bii de wet voorgeschreven formaliteiten ;

voorts, dat het Hof de geïntimeerden Hope en Comp. zal verklaren

"mmers hunlüe "i hUn"e" gedaDe" eiS°h 611 Senomeil conclusiën, dTverkkard ?,if„ °.ntzeg&en ; eindelijk, dat 'sHofs arrest zal woroordeeln^ van fr ar' D,ettegen«aande cassatie, alles met veroordeling van de geïntimeerden Hope en Comp. in de kosten van

,me'«"zondering van die door de interventie veroorzaakt, en met handhaving der veroordeeling van de Weeskamer to Batavia m laatstgemelde kosten, ook in appel veroorzaakt

O., dat de geïntimeerden Hope en Comp. bij memorie van 'antwoord het vonnis a guo hebben verdedigd tegen de grieven van de IZllanten, cn voorts hebben geconcludeerd, dat de appellanten zullen worden verklaard met-ontvankelijk in-, immers hun zal worden on zegd hunne conclusie om tot nader bewijs te worden toegelaten en dat het vonnis a quo zal worden bevestigd, met veroordeeling van de i appellanten in de kosten van het hooger beroep-

0. dat de geïnt. G. Diepering heeft geconcludeerd: dat hem acte , lln'tPn Vfleend' dat h,J zlch g?en partij stelt voor of tegen de appel-

b„ ho, d. ':d~,,

met zal worden verklaard uitvoerbaar >■ ii vnnrr»»,i • a,rest ]

beroep in ca,satie> dan ondei. voonvaai,,e yaQ ^ande^XS «

e i worl 17 het,H°f t Partij °f in^et ongel jk gt

steld wordt of worden, zal veroordeelen in de kosten door den «A,

zoowel m appel als in eersten aanleg, gemaakt- g t-. i

gelijke'^s"U\ing"aisPri-,ReiDek, heefs. Sed^d va" eene conclusie van i gtjiyite strekking als die van den geïnt. G. Dieperinc ■

vai^a,n«-oord\eé:~k.aarfeeSk^ler t6fBataVia b»'^"e

toelating in eeraten amW ,th' t ? ^ de m0tiven h#w d

tijen te refererm L r g' tGn aanzlen der vorderingen van parvoor het geval i!8?0»'? Va" d°n reSter ter dezer instantie; en g

bewijs het vonnis na hc' d°°r d® aPPeliallten geleverd d

bewijs, het vonnis a quo ten aanzien van de geïntimeerden Hope en V

nierop gevallen; j

i e„TePlkmeftZnietige?^n ï™" bunue ontzeggen

.an verklaren | me^ las "het o°P° te heT6'13"10" gelegd m°gt VaD onwa«d«

en schaden en interessen, dat' in dat geval "efHoTdf bldT"

bij partijen buiten het geding stellende de lt ,l' 6 PrmciPala

?e- veniënte jegens de overige nartiTer ! h V aanZlen der inter"

len te procederen en het gXg ien eindl aanhouden, met bevel om voort

ste deeling van de beide principale nartiipn * ïenfen 5 alles met veroor-

jds en ten aanzien van de arrestanten in de kosten"door heT ^ geding'

- «^less^ru^r °p

er- hebben te kennen aamvPn L vsrZ i vv eesKamer te Batevia

% «ts i?» SfSSsi

■ei evenmin in eersten aanleg als in hooger beroep- fat oferi™ h er de appellanten acte word? genomen vL en voo'r zoovell n^nH f

kameai il de" ne" H°f WOrd1t §evest;Sd °P de verklaringen der Wees°-

lk cognoscementeTTn' handen geraakt "ron"'d^Ch^8' ^aarop de «• India Australia and China; w'aarna^£ de .Dtól^rto-ed"bank,°f in' deCTd. dat de Weeskamer niet-ontvankelijk za? wordt ®fcon,clu"

I stsa rss

™ ta i„ ™rM9lh*%f„ iSSV

■ld strijding van het vonnis a quo; dat de Weeskampr rioQ>.; • . ng vankelijk is, althans voor zooveel die tegen Hope en Comr»"

is omdat Zij in het voor dezen gunstige voLis hTeft beruT ^

dat ue Weeskamer thans in hooger beroen epno 1 ,

ISS£3ë-'S SSi

'k Hope en Comp'. hebben geco^Xd -d

? % ri

a; re,rte. met veroordeeling vanta^ ^ dtrdo^ =!

dj gediend van twee "m^oriën ^doof h^aT glno^md718 "0S he®ft

te ha ving, de eene <*eri^t tep-en d« ? "ï m,emone tot hand-

Ie intimeerden Hope en Comp.- " e"' andere tegen de ge-

ï Weeskamer^niet

el zoude zijn met hare judiciële positief dat zij zich refereerde'tor'de e dispositie» van de regterlijke magt en slechts subordinate conclusiën had genomen voor de eventuele beslissingen van den refter- dat het

et hTt rW- ^1Ug was, van de "ppeilanten, dat de Weeskamer slechts tot et bevestiging van het gewezen vonnis zoude mogen concluderen ver-

li .™- Z,ü .. P'incipale partij zou opgetreden zijn en zich aan de fU '' 8einJf®eerden zoude gevoegd hebben; voorts dat de Wees-

deTrLd J- gemagtlgd WSS t0t het voeren van dit geding door den raad-commissaris m het faillissement te Batavia , bij beschikking

" , ,16 ^ct' 1871 ; °P welke gronden de geïntimeerde Weeska"

Snlpl te Persisteren biJ bal'e primitieve conclusiën in eersten

■n dft Hof n?menien Z0I' ,r extensie- maal' gewijzigd overgebragt bij

devofnti» 60 S"g den t0eStaDd van het ho°Sste resso". waarbij

i Zeven en PlaatS heeft' M zich te refereren tot d« n.oJ-

i>, oL ■ conclu'ilea bij memorie m appel, speciaal jegens Hone en

le eisehPvan"ekonstóZet! verkIarende de geïntimeerde Weeskamer te maken te„„n Ho Ffn 8en de contra-dicederende partij , in allen gevalle n ten las e ™ ^ instantie: blijvende die in eersten aanleg

' is geappelleerd; lnterveniente' overeenkomstig het vonnis, waarvan

-- gezet ^om tvefks ^ memorie wederom de redenen worden uiteenn hooger beroen tp inm ea carat°r in het faillissement niet voegde in de geïntimeerde W«p t*1' 60 V°°r ^et overiSe ^ judiciële houding van ;e de seint 7,Vh ^ r..W0.rdt verdedigd, onder verklaring, dat

liin bii pVr ° , z<?' alles, overeenkomstig hare gedrags-

d het Hof p aan ° 111 genomen , refereerde ter dispositie van mm** hoó» n ' f°° er meni01'iö van antwoord eenige schijn

n i :iaU Yan tegendeel (des neen), zulks tot deze conclusie l tn gewijzigd en beperkt, terwijl bij de conclusie betreffende de

- kosten werd gepersisteerd;

p da'' naar aanleiding van de beweringen en conclusiën der par¬

tijen , te beslissen zijn de navolgende regtsvragen :

*. ® de geïntimeerde Weeskamer te Batavia ontvankelijk in hare e conclusiën in hooger beroep genomen ?

II. Is de oorspronkelijke vordering van de geïntimeerden Hope en r Comp. ontvankelijk ? ^

l 13;®bben do appellanten regt van eigendom op de gearresteerde

t partij suiker ? Zoo neen, vervalt dan niet het regt vau tegenspraak e van de appellanten ten aanzien van de vordering van de geïntimeer

- den Hope en Comp., en daarmede tevens het door de appellanten n»n

- geboden nader bewijs, en moet niet dien ten gevolge de tnZ;; ;

, van den eisch der geïntimeerden Hope en Comp wonfon . Wijzing zoodra blijkt, dat dezen zijn wettige hoSdda v£> Z'8" ge,handhaafd. i noscement f an een deugdelyk cog-

En bij bevestigende beantwoording dejer . IV. Zijn de geïntimeerden Hope in Comn 1! f- Vr?ag:

■ deugdelijk cognoscement ? wettige houders van een

geïntimeerde Weeskame^t^Batavia f'®!!,8 ™ de conclusie van de

de geïntimeerde Weeskamer daar n , .g6",de aPPellanten betreft, dat

; vonniS a quo in het onfreliik tp „ • ,kan ^eacht wor(ien bij het | o J te zijn gesteld, daar bij dat vonnis deu

Sluiten