Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslagene is gezegd, en uit dien hoofde wel veel overeenkomst heb- j hoorende grind) heeft doen wegvoeren , en die in zijnen tuin heeft

ben met de zoogenaamde testimonia de auditu, gelijk soortgelijke doen brengen; terwijl die getuigen tevens hebben verklaard , dat deze

verklaringen van vele andere getuigen, zelfs die van Lubeck en te-laste-legging van den ged. geene betrekking had op eene in be-

Westerbeek, omtrent hun gedane mededeelingen door den verwonde handeling zijnde of aan de orde gestelde zaak;

werkelijk zijn, welke verklaringen daarom dau ook niet als eenig dat daaruit moet worden opgemaakt, dat de ged. daarbij geen

bewijs opleverende worden aangemerkt; doeh dat bovenvermelde ander oogmerk had, dan om den"eischer te beleedigen en zijne han-

verklaringen van H. Kuiper en A. Nijenhuis desniettegenstaande delingen in een kwaad daglicht te stellen;

niets s nders inhouden dan hetgeen die getuigen zelve op de plaats dat de mondeling gemagtigde van den eischer dit oogmerk van den

en bijna op het eigen oogenblik van de misdaad met hunne zintui- ged. nog nader heeft doen uitkomen door zijne bewering, welke

gen hebben waargenomen, en dus, ais dadelijk en regtstreeks betrek- door den ged. niet is tegengesproken, dat hij zelfs namens den eischer

king hebbende tot die misdaad, mogen dienen tot bewijs van eene schriftelijk den ged. heeft in de gelegenheid gesteld deze regtsvordering

sa,nwijzing der schuld van den besch. aan een overigens bewezen zonder eenige geldeiijke vergoeding te voorkomen, maar dat de ged.

feit, zoo als de Hooge Raad onder anderen besliste bij arrest van den zijn schrijven onbeantwoord heeft gelaten;

16 Oct. 1866, geheel in overeenstemming met het gevoelen van den 0. ten aanzien van het regt;

loenmaligen adv.-gen. Mr. Karseboom (Weekbl. n°. 2859 , Ned. dat de eischer door de voorzeide te-laste-legging niet alleen gel-

Regtspraak, deel 84, § 8); delijk nadeel ondergaat, maar ook schade in eer en goeden naam

Verklaart door deze aanwijzingen, in haren ouderlingen zamenhang geleden hebbende, bevoegd en geregtigd is vergoeding daarvoor van

ra verband, wettig en overtuigend bewezen, dat het de besch. is, den ged. te vorderen;

iie het boven bewezen verklaarde feit moedwillig heeft gepleegd, dat de vordering tot vergoeding ter zake van beleediging niet afhan-

:n wel met eene schaats; dit laatste, op grond van den uit- en in- kelijk is van eenige materiële benadeeling, maar dat de waardering

vendigen toestand der wonde, door de deskundigen geconstateerd en daarvan aan den regter is overgelaten •

ïiervoor reeds vermeld, in verband met de erkentenis van den besch., dat het niet kan strekken tot verschooning van den ged. , dat hij

lat bij met zijne schaatsen de tapperij van Karsten heeft verlaten , (zoo als door twee getuigen is verklaard) op de door hem gedane te-

in ^ met de verklaring van H. Westerbeek omtrent het tijdens de laste-legging de vraag heeft laten volgen : »mag hij dat doen ? of

usie door hem gehoorde geluid; mag dit z00 maar?" daar die vraag niets afdoet aan hetgeen bij den

Qualificeert het aldus ten laste van den besch. bewezen verklaarde eischer heeft ten laste gelegd;

eit als doodslag (homicide commis volontairement) : misdaad, voorzien dat de ged. zich evenmin kan verschoonen door zijne bewering, dat

n met straf bedreigd bij artt. 295 en 304, tweede lid , Strafregt, hij als lid van den Gemeenteraad in het belang dier gemeente heeft

n verband met art. 2 der wet van 29 Juoij 1854 (Stbl. n°. 102); gesproken, daar wel volgens de bepaling der gemeente met de leden

Gezien, buiten deze artikelen, nog artt. 36 en 52 Strafregt en artt. van den Baad niet vervolgbaar zijn wegens de stem of meeuing, door

!07 en 216 Strafvord.; hen in de vergadering geuit; doch dat die wetsbepaling niet is van

Regt doende enz., algemeenen aard, maar alleen betreft het uiten van hunne stem of

Veroordeel! den schuldig verklaarde li. Snijder tot tuchthuis-straf meening ten aanzien van zaken, welke in behandeling zijn of aan de

oor den tijd van acht jaren en in de kosten van het geding, des orde gesteld, hetwelk hier niet het geval is geweest;

oods te verhalen bij lijfsdwang; dat alzoo des eischers vordering behoort te worden toegewezen;

Gelast, dat de in judicia als overtuigings-stukken gediend hebbende Gezien de artt. 1408 en 1409 B. W., art. 47 van de gemeente-

ïhaatsen zullen worden teruggegeven aan den eigenaar of andere wet en art. 56 B. R.;

sgthebbenden; Regt doende in het eerste ressort,

Beveelt, dat een uittreksel uit dit arrest zal worden gedrukt en Veroordeelt den ged. tot vergoeding der schade, welke hij den eischer

[ingeplakt te Assen en in de gemeente Havelte. door zijne onregtmatige daad heeft veroorzaakt, en tot betering van

het nadeel, hetweik hij hem in eer en goeden naam heeft toegebragt,

Bovenstaand arrest is door den Hoogen Raad den 3 Nov. jl. ver- te zamen door ons gewaardeerd op ƒ 200 ;

ietigd bij een arrest, dat gereede aanleiding geeft tot tweederlei Verklaren de door den ged. gepleegde daad te zijn lasterlijk, ho-

pmerkmg; ... .. nend en beleedigend ;

lo. De vernietiging had plaats .omdat bij het proces-verbaal der Bevelen, dat een exemplaar van dit vonnis, ten koste van den ver-

g verzuimd was uitdrukkelijk melding te maken van de beëedi- oordeelde, openbaar zal worden aangeplakt aan het lokaal van dit

mg van een der gehoorde getuigen, niettegenstaande geene enkele Kantongeregt en veroordeelen den ged. in de kosten

srklanng van dien getuige in het veroordeelend arrest voorkomt, n„ „ j u„ e. ■ j-. „ „ • v .

i dat arrest in den aanvang constateert, dat de getuigen zijn beëe- ' In vonnis berust.

igd, met uitzondering van ée'ne beneden den zestienjarigen leeftijd. (Gepleit voor den eischer Mr. j. Knottenbelt, en voor den ge-

66 streng is het *la forme emporte la fond*, ook met het oog op daagde Mr. D. van Oosten Slingeland.)

•tt. 380, 217 en 1836 Strafrecht, in onderling verband, voorzeker

et altoos door den Hoogen Raad toegepast. : 1 ,,, ,

2». Bij memorie van cassatie waren vijf middelen voorgesteld Bij buitenlandsche regtszaken

eidooi werd daarbij nog een zesde gevoejrd. Dit laatste middel alléén uAuaaixui .

erd door den Hoogen Raad onderzocht. Omtrent de meer gewichtige ~~~"= _

issatie-middelen der memorie wordt alzoo de volgende rechter geheel nrmA.^r „

het onzekere gelaten. Zou dat wel overeenkomstig de bedoeling &RLIJKE RLGTBANK VAN ANTWERPEN,

s wetgevers zijn gehandeld? In ieder geval zou het, in aanmerking zitting van den 14 Augustus 1S73.

nomen de mogelijke gevolgen, in hoogst belangrijke strafzaken, wel

js en voorzichtig te achten zijn? De kortste en gemakkelijkste weg Voorzitter, Mr. Smekens.

eh is niet immer de beste. De Inzender.

Huur. — Verandering van bestemming. — Huis van clandestine

=================================== prostitutie. — Besluit van het colleoie van schepenen.

kantongeregten. Sluiting van het etablissement. — Resiliatie.

" — = Bij ontstentenis van eene speciale vergunning "an den verhuurder,

KANTONGEREGT TE SCHOONHOVEN levert de vestiging van een huis van clandestine prostitutie in de

gehuurde woning een zoodanige verandering van bestemming op. Zitting van den 3 October 1873. dai de vorderin9 tot onmiddellijke vernietiging van de'huur

wettigt.

Kantonregter, Mr. l. Slingeland. omstandigheid, dat die verandering van bestemming opgehouden

heeft door de sluiting van het etablissement, ingevolge een besluit Strekking van art. 47 gemeentewet. van het collegie van schepenen, waarbij die gelast wordt, is niet

van dien aard, dat de regten des verhuurders te dier zake F. Redeker, gemeente-architect, wonende te Schoonhoven , eischer, worden vernietigd.

rerschenen in persoon,

tegen Mertens, tegen Desmet.

Brussen , winkelier in ijzerwaren en lid van den Raad der ge- Vonnis. — Aangezien, naar luid van de artt. 1728 en 1729 C. Civ.,

neente Schoonhoven, wonende aldaar, gedaagde, mede in persoon de huurder gehouden is van de gehuurde zaak gebruik te maken als

verschenen. goed huisvader en overeenkomstig de bestemming, die er bij de hunr

aan gegeven is, of die volgens de omstandigheden verondersteld wordt

De kantonregter enz., daaraan gegeven te zijn; en, indien de huurder in strijd met die

Bezien de dagvaarding enz.; verpligting handelt, de verhuurder, naar gelang der omstandigheden,

Partijen gehoord bij monde van hunne gemagtigden; de huur kan doen vernietigen;

Overwegende met betrekking tot de daadzaken, dat van wege den A. de partijen erkennen, dat het huis, waarvan hier sprake, ge-

ïher is geconcludeerd : huurd is als een huis ter bewoning; en dat die qualificatie voldoende

iangezien de ged. in de vergadering van den gemeenteraad te Schoon- is om er de bestemming van aan te duiden, te meer, daar bij de

■en op den 31 Mei 1873, nadat de voor die vergadering aan de orde mondelinge overeenkomst er een strikt verbod was bijgevoegd om

telde onderwerpen waren afgehandeld, doch vóórdat de verga- het in zijn geheei of bij gedeelten te onder-verhuren;

ing door den voorzitter gesloten was , en alzoo op eene publieke A., indien, gelijk verweerderesse beweert, de verhuurder nogtans

its, den eischer heeft ten laste gelegd, dat hij twee karren grind heelt'toegestemd in zijn huis eene herberg te openen, die vergunning

den Tol (zijnde de bewaarplaarst van het aan de gemeente toe- of die bewilliging zich niet kan uitstrekken tot een nog nadeeliger

oorende grind) heeft doen wegvoeren en die in zijn tuin doen bedrijf; dat, voor het overige, de opening van een herberg geenszins

nge?.; . als grond voor de vordering tot vernietiging van de huur-overeen-

1. die „e-laste legging is lasterlijk, honend en beleedigend, en komst wordt bijgebragt;

eischer geregtigd is te dier zake te vorderen vergoeding van A. die vordering tot grondslag heeft een besluit van het collegie

ide en betering van het nadeel, in eer an goeden naam geleden,— van schepenen van 23 Julij jl., waarbij de sluiting van bedoelde

het den kantonregter moge behagen : herberg wordt gelast, nit overweging, dat die met der daad een huis

°. den ged. te veroordeelen tot betaling eener schadevergoeding van clandestine prostitutie was;

f 1000 of zooveel minder als Z. E. A. naar goede justitie zal A., bij ontstentenis van eene zeer uitdrukkelijke vergunning des

Oreren; verhuurders, zoodanig gebruik altijd van de zijde des huurders eene

°. te verklaren, dat de gepleegde daad is lasterlijk, honend of be- verregaande verandering van bestemming oplevert, die de vordering

.'gena, zoo als Z. E. A. zal vermeenen het te moeten qualificeren ; tot onmiddellijke vernietiging van de huur-overeenkomst wettigt;

°. te gelasten, dat het in deze to wijzen vonnis , ten koste van A., ten einde die vernietiging te voorkomen , de verweerderesse

ged., openbaar worde aangeplakt bij zoovele exemplaren als Z. E. A. vergeefs de tegenwerping maakt, eenerzijds, dat de overheid de slui-

bevelen; ting alleen van de herberg bevolen hebbende, de verandering van

den ged. te veroordeelen in de kosten van het geding; bestemming volkomen heeft opgehouden, en ter andere zijde, dat nit j

at de ged. heeft ontkend de voorzeide uitdrukkingen te hebben niets blijkt, dat er werkelijk misbruik ten deze heeft plaats ge-

izigd, zoo als die door den eischer zijn voorgesteld, bewerende hij in grepen ;

i gevalle deswege niet geregtelijk vervolgbaar te zijn; A. toch de sluiting van de herberg op den bedoelden grond

it de eischer heeft aangeboden , de door hem gestelde feiten door verondersteld zelfs, dat de verweerderesse, zonder eenigen handel of

igen te bewijzen, en de ged. zich daartegen niet heeft verzet ; bedrijf uit te oefenen, in het huis zou kunnen blijven wonen,

it dien ten gevolge, bij interlocutoir vonnis van den 12 Sept. 11., niettemin eene nadeelige blaam zou leggen zoowel op de Woning als

le expeditie behoorlijk geregistreerd, een getuigenverhoor door op den huurder, die haar bewonen zou;

is bevolen, hetwelk den 26 dier maand heeft plaats gehad; A., ter andere zijde, die blaam niet minder zon blijven bestaan

a', blijkens het daarvan opgemaakt en behoorlijk geregistreerd pro- zelfs in het geval, wanneer, tegen alle verwachting, de verweer-

verbaal van die dagteekening, door vijf getuigen verklaard is , en deresse er in slagen mogt den maatregel, die haar den 23 Julij jl.

o wettig is bewezen, dat de ged. den 31 Mei 11., inde openbare getroffen heeft, te doen intrekken;

jadenng van den Raad van de gemeente Schoonhoven, in het A. de vordering tot vernietiging van de huur dus in ieder geval ~

ijn van den eischer heeft gezegd, dat de eischer twee karren grind moet worden toegestaan; dat alleen nog maar sprake is van de gel- S

den Tol (zynde de bewaarplaats van de aan de gemeente toebe- delijke gevolgen, daarvan te regelen;

ben met de zoogenaamde testimonia de auditu, sreliik soorteeliike

verklaringen van vele andere getuigen, zelfs die van Lubeck en Westerbeek, omtrent hun gedane mededeelingen door den verwonde werkelijk zijn, welke verklaringen daarom dau ook niet als eenig bewijs opleverende worden aangemerkt; doch dat bovenvermelde verklaringen van H. Kuiper en A. Nijenhuis desniettegenstaande niets anders inhouden dan hetgeen die getuigen zelve op de plaats en bijna op het eigen oogenblik van de misdaad met hunne zintuigen hebben waargenomen, en dus, als dadelijk en regtstreeks betrekking hebbende tot die misdaad, mogen dienen tot bewijs van eene aanwijzing der schuld van den besch. aan een overigens bewezen feit, zoo als de Hooge Raad onder anderen besliste bij arrest van den 16 Oct. 1866, geheel in overeenstemming met het gevoelen van den toenmaligen adv.-gen. Mr. Karseboom (Weekbl. n<>. 2859 , Ned. Regtspraak, deel 84 , § 8);

Verklaart door deze aanwijzingen, in haren ouderlingen zamenhang en verband, wettig en overtuigend bewezen, dat het de besch. is, die het boven bewezen verklaarde feit moedwillig heeft gepleegd, en wel met eene schaats; dit laatste , op grond van den uit- en inwendigen toestand der wonde, door de deskundigen geconstateerd en hiervoor reeds vermeld, in verband met de erkentenis van den besch. dat hij met zijne schaatsen de tapperij van Karsten heeft verlaten , en met de verklaring van H. Westerbeek omtrent het tijdens de rusie door hem gehoorde geluid;

Qualificeert het aldus ten laste van den besch. bewezen verklaarde feit als doodslag (homicide commis volontair ement) : misdaad, voorzien en met straf bedreigd bij artt. 295 en 304, tweede lid , Strafregt, in verband met art. 2 der wet van 29 Junij 1854 (Stbl. n°. 102);

Gezien, buiten deze artikelen, nog artt. 36 en 52 Strafregt en artt. 207 en 216 Strafvord.;

Regt doende enz.,

Veroordeel! den schuldig verklaarde R. Snijder tot tuchthuis-straf voor den tijd van acht jaren en in de kosten van het geding , des noods te verhalen bij lijfsdwang;

Gelast, dat de in judicio als overtuigings-stukken gediend hebbende schaatsen zullen worden teruggegeven aan den eigenaar of andere regthebbenden;

Beveelt, dat een uittreksel uit dit arrest zal worden gedrukt en aangeplakt te Assen en in de gemeente Havelte.

Bovenstaand arrest is door den Hoogen Raad den 3 Nov. jl. vernietigd bij een arrest, dat gereede aanleiding geeft tot tweederlei opmerking:

lo. Da vernietiging had plaats , omdat bij het proces-verbaal der zitting verzuimd was, uitdrukkelijk melding te maken van de beëediging van één der gehoorde getuigen , niettegenstaande geene enkele verklaring van dien getuige in het veroordeelend arrest voorkomt, en dat arrest in den aanvang constateert, dat de getuigen zijn beëedigd, met uitzondering van ééne beneden den zestienjarigen leeftijd. Zóó streng is het »la forme emporte la fond», ook met het oog op artt. 380, 217 en 1836 Strafrecht, in onderling verband, voorzeker niet altoos door den Hoogen Raad toegepast.

2°. Bij memorie van cassatie waren vijf middelen voorgesteld. Bij pleidooi werd daarbij nog een zesde gevoejrd. Dit laatste middel alléén werd door den Hoogen Raad onderzocht. Omtrent de meer gewichtige cassatie-middelen der memorie wordt alzoo de volgende rechter geheel in het onzekere gelaten. Zou dat wel overeenkomstig de bedoeling des wetgevers zijn gehandeld? In ieder geval zou het, in aanmerking genomen de mogelijke gevolgen, in hoogst belangrijke strafzaken, wel wijs en voorzichtig te achten zijn? De kortste en gemakkelijkste weg toch is niet immer de beste. De Inzender.

KANTOJNIGEKEGTEN.

KANTONGEREGT TE SCHOONHOVEN.

Zitting van den 3 October 1873.

Kantonregter, Mr. L. Slingeland.

Strekking van art. 47 gemeentewet.

L. F. Redeker, gemeente-architect, wonende te Schoonhoven , eischer, verschenen in persoon ,

tegen

D. Brussen , winkelier in ijzerwaren en lid van den Raad der gemeente Schoonhoven, wonende aldaar, gedaagde, mede in persoon verschenen.

De kantonregter enz.,

Gezien de dagvaarding enz.;

Partijen gehoord bij monde van hunne gemagtigden ;

Overwegende met betrekking tot de daadzaken, dat van wege den eischer is geconcludeerd :

Aangezien de ged. in de vergadering van den gemeenteraad te Schoonhoven op den 31 Mei 1873 , nadat de voor die vergadering aan de orde gestelde onderwerpen waren afgehandeld, doch vóórdat de vergadering door den voorzitter gesloten was , en alzoo op eene publieke plaats, den eischer heeft ten laste gelegd, dat hij twee karren grind van den Tol (zijnde de bewaarplaarst van het aan de gemeente toe- ' behoorende grind) heeft doen wegvoeren en die in zijn tnin doen brengen;

A. die te-laste legging is lasterlijk, honend en beleedigend, en 1 de eischer geregtigd is te dier zake te vorderen vergoeding van schade en betering van het nadeel, in eer en goeden naam geleden,— ' dat het den kantonregter moge behagen ; ]

lo. den ged. te veroordeelen tot betaling eener schadevergoeding ' van f 1000 of zooveel minder als Z. E. A. naar goede justitie zsTl arbitreren; i

2°. te verklaren, dat de gepleegde daad is lasterlijk, honend of be- ' leed'gend, zoo als Z. E. A. zal vermeenen het te moeten qualificeren ; t

3". te gelasten, dat het in deze to wijzen vonnis , ten koste van den ged., openbaar worde aangeplakt bij zoovele exemplaren als Z. E. A. 1 zal bevelen; r

4°. den ged. te veroordeelen in de kosten van het geding; 1

dat de ged. heeft ontkend de voorzeide uitdrukkingen te hebben 1 gebezigd, zoo als die door den eischer zijn voorgesteld, bewerende hij in f allen gevalle deswege niet geregtelijk vervolgbaar te zijn;

dat de eischer heeft aangeboden , de door hem gestelde feiten door 1 getuigen te bewijzen, en de ged. zich daartegen niet heeft verzet ; ' dat dien ten gevolge, bij interlocutoir vonnis van den 12 Sept. 11., 1 op de expeditie behoorlijk geregistreerd, een getuigenverhoor door c ons is bevolen, hetwelk den 26 dier maand heeft plaats gehad;

dat, blijkens het daarvan opgemaakt en behoorlijk geregistreerd pro- z ces-verbaal van die dagteekening, door vijf getuigen verklaard is , en d alzoo wettig is bewezen , dat de ged. den 31 Mei 11., in de openbare g vergadering van den Raad van de gemeente Schoonhoven, in het bijzijn van den eischer heeft gezegd, dat de eischer twee karren grind n Tan den Tol (zijnde de bewaarplaats van de aan de gemeente toebe- d

A. hieromtrent enz.;

Op deze gronden, verklaart de Regtbank, regt sprekende in eersten aanleg en alle daarmeê strijdige conclusiën ter zijde stellende, de mondelinge huur-overeenkomst van 30 Nov. 1872, tusschen partijen aangegaan, voor vernietigd ; en magtigt dienvolgens den eischer, de veiweerderesse met al de haren, benevens hare meubelen en goederen, waarop geen beslag ligt, het huis, gelegen te doen ontruimen

vier-en-twintig uren na de beteekening van het vonnis; veroordeelt de verweerderesse.

(Gepleit Mrs. Coremans en Vandenhaute.)

HOOGE RAAD. — Hamer v»n Strafzabea.

Zitting van Dingsdag, 25 November.

Voorzitter, Mr. J. D. W. Pape.

x. Conclusie genomen in zake:

M. de Groene, tegen een arrest van het Hof in Zeeland. Adv.-gen.

Polis concludeert tot verwerping. Uitspraak 15 December. II. Behandeld het beroep van:

1°. J. G. R. Bossy, tegen een arrest van het Hof in Zuidhelland. Rapp., raadsh. Gertsen. Adv.-gen. Polis concludeert tot verwerping. Uitspraak 15 December.

2o. H. van Linde, tegen een arrest van het Hof in Noordholland. Rapp., raadsh. Kalff. Adv.-gen. Polis concludeert tot verwerping. Uitspraak 15 December.

3o. A. Tenne, tegen een arrest van het Hof in Gelderland. Rapp-, raadsh. Schuurman. Adv.-gen. Polis concludeert tot vernietiging van het arrest en verwijzing der zaak naar een aangrenzend Hof. Uitspraak 15 December.

NB. Woensdag is er geene zitting gehouden.

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Door den gouv.-gen. van Ned. Indië zijn: benoemd tot griffier bij den Landraad te Ngawi,_C. F. Baron van Heerdt; — ontslagen, eervol, by den Raad van justitie te Makassar, wegens vertrek, als lid, J. C. Spengler, onder dankbetuiging voor de door hem als'zoodanig bewezen diensten; — benoemd tot lid van dien Raad, D. Groeneveld , agent der Javasche bank aldaar; en tot lid van 'den Raad van justitie te Amboina, Mr. J. A. M. van Cats Baron de Raet, controleur der eerste klasse bij het binnenlandsch bestuur op de bezittingen buiten Java en Madura.

REGTSGELEERDE UITGAVEN.

FRANSCHE LITERATUUR.

Lamache, prof., Des recours en justice contre les actes de gouvernement. In 8°., 22 p. Paris, J. le Clerc et Cie.

Cakré et Ciiauveaü, Ad., Lois de procédure civile et administrative par G. de J. Carré, 4e e'd., mise au courant de la législation, de la jurisprud. et de la doctrine jusqu'en 1860 (le toine V est entièrement refondue) ; — par Chauveau, Ad., T. S. Procédure administrative, suivie d'un formulaire annoté, 4e éd., mise au courant de la législation et de la jurispr. par M. E. Tambour, maitre des requêtes au cons. d'Etat. Paris, Cosse, Marchal et Billard (1'ouvrage complet en neuf volumes).

AD Y ËRTENTIEN.

Bij GEBR. BELINEANTE, te'sHage, ziet het licht:

THEMIS,

REGTSKUNDIG TIJDSCHRIFT ,

onder redactie van

Hr. Dav. H. Levyssohn Nokman , Mr. A. de Pinto , Mr. GiJSBM. van der Linden , Jhr. Mr. J. de Witte van CitterS en Mr. ,J. Kappeyne van de Coppello.

XXXIVste DEEL. — N°. 3.

September X8S?3.

Inhoud:

STELLIG REGT (NEDERLANDSCH).

Burgerlijk regt en Regtsvordering. —Eene aanteekening op ftrt' 1491 van het Burgerlijk Wetboek, door Mr. G. BelineantE ' Adv. te 'f Gravenhage.

legterlijke Organisatie, door Mr. L. Oldenhuis Gratama , lid va" de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Provinciaal Geregtshof in Drenthe, te Assen.

Eoophandelsregt. — De aansprakelijkheid van den voerman, krachtens art. 91 Wetboek van Koophandel, door Mr. W. J. Karstb^i lid van de Arr.-Regtb. te Brielle.

BOEKBEOORDEELINGEN EN VERSLAGEN.

Nederlandsche literatuur.

let leeken-element in de straf-regtspleging, door Jhr. Mr. O. Q. VA1" Swinderen, lid der Arr.-Regtb. te Groningen; — beoord. door Mr. A. de Pinto, Adv. te 's Gravenhage.

h Rechtspraak van den Hoogen Raad, — door Mr. D. LÉoN, Ilde Dl., 2de en 3de afl., lste en 2de ged., Burgerlijk Wetboek, boek I en II, tweede druk, herzien en tot December 1872 bijgewerkt, door Mr. C. Asser; — beoord. door Mr. Dav. HLevtsSohn Norman , Adv. te 's Gravenhage.

BERIGTEN VAN GEMENGDEN AARD.

evangeniswezen in Nederland, over 1871; — in Nederlandsch Indië en de West-Indische koloniën enz.

REGTSGELEERDE BIBLIOGRAPHIB.

troleur der eerste klasse bij het binnenlandsch bestuur op de bezittingen buiten .Java en Madura.

Lamache, prof., Des recours en justice contre les actes de gouverne-

Caeré et Chauveau, Ad., Lois de procédure civile et administrative

Bij GEBR. BELINEANTE, te'sHage, ziet het licht:

Mr. Dav. H. Levyssohn Nokman , Mr. A. de Pinto , Mr. GiJSB-

Burgerlijk regt en Regtsvordering. —Eene aanteekening op

Koophandelsregt. — De aansprakelijkheid van den voerman, krach-

Het leeken-element in de straf-reatsvleaina . dnnr .Thr Mr n O. VAM'

De Rechtspraak van den Hoogen Raad, — door Mr. D. Léo" <

Gevangeniswezen in Nederland, over 1871; — in Nederlandsen

Snelperadi-uk en l'it^ave

BKIJLVKAWTK , te 'i

van gkhhsuïuKB* 1 eravenbitge,

Sluiten