Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoolang echter enkel Turkije klaagde, bleef de zaak zoo als ze was. Het krachtiger initiatief der Egyptische Regering schijnt daarentegen resultaten te zullen opleveren.

Het is vier jaren geleden , dat de eerste voorstellen tot wijziging van het bestaande van wege den Khedive zijn gedaan. Sedert zijn ze op meer dan één punt gewgzigd, en altijd in dien zin, dat meerder waarborg werd aangeboden voor de behartiging der Europesche belangen , of liever van het regt in het algemeen. Voorloopig heeft men Yan de criminele en correctionnele regtspraak afgezien, en slechts die behouden over de politieovertredingen en die strafbare feiten , welke met de regtspleging iu verband Sjtaan.

De bestaande gemengde regtbanken worden afgeschaft. De consulaire zullen enkel geschillen tusschen personen derzelfde nationaliteit behandelen, benevens naar den regel, die welke het statutum personale betreffen. De Egyptische Regering heeft dit beginsel aangenomen om den schijn te vermijden van onnoodig de autonomie van elk volk aan te tasten; hare voorstellen hebben een bij uitstek internationaal karakter.

Er zullen dan eenige regtbanken van eersten aanleg morden gevormd , waarin het Europesche element de groote meerderheid heeft, en een Hof van appel, waarin de inlanders slechts een of twee in getal zullen zijn. Terwijl het Hof van appel zal worden zamengesteld uit onderdanen van de groote mogendheden, heeft men voor de regtbanken van eersten aanleg het oog geworpen , allereerst op Nederland , en vervolgens ook op België en Zweden. Portugal, Spanje , Denemarken, ja zelfs Griekenland, zullen niet in aanmerking komen. Voor Nederland en België is aangevoerd, dat hunne wetgeving zeer veel overeenkomt met de Fransche, waarop de ontworpen wetboeken grootendeels berusten. Voor Nederland is ook nog gewezen op de algemeene taalkennis en de beoefening van het muselmansche regt aan twee instellingen van onderwijs; en ik heb reden te gelooven , dat de ijver zoowel van den consul generaal als van zyn viee-consul hier nuttig hebben gewerkt. Waarom men aan Zweden bepaaldelijk heeft gedacht, heb ik niet kunnen uitvorschen, maar het feit bestaat. Men heeft gemeend, dat deze drie natiën kundiger en respectabeler regters zullen opleveren dan Portugal, Spanje en Griekenland, en ook dat juist het geringe aantal hunner landgenooten in Egypte een waarborg te meer zal zijn voor hunne onpartijdigheid. De benoemingen zullen in overleg met den minister van Justitie van iedere nationaliteit geschieden; de griffiers, deurwaarders enz. door de collegiën zelve worden benoemd, uit lieden, die in Europa als zoodanig hebben dienst gedaan.

VH.

Voor de aldus zamengestelde regtbanken nu zullen gebragt worden de geschillen, die niet uitsluitend tusschen gewone inlanders bestaan , behalve die, waarin partijen vreemden zijn van dezelfde nationaliteit. Ook zijn aan de consulaire regtbanken de geschillen voorbehouden, die het statutum persouale betreffen. Worden deze incidenteel voor de nieuw op te rigten collegiën aanhangig gemaakt, dan bepalen deze een termijn, binnen welken de bevoegde Regtbank over dat incident moet beslist hebben. Is na ommekomst geene beslissing genomen, dan spreken ze zelve ook hierin regt.

De tegenstanders der hervorming wijzen op de groote leemte, die aldus zou blijven bestaan. Zij is niet te loochenen. Ik geloof evenwel, dat men wys heeft gedaan, voorloopig alleen datgene te eischen wat een strikt internationaal karakter heeft. Hoe zou men bjjv. eene huwelijks-wetgeving hebben kunnen invoeren ? Tegen de echtscheiding zouden de zuidelijke regeringen zich hebben verzet, en tegen de beschouwing van het huwelijk als een sacrament die van het Noorden vmn Europa.

De tegenstand, door de Egyptische Regering ondervonden, is ongelooflijk, Vooreerst dien, door persoonlijke belangen te voorschijn geroepen. De meeste pleitbezorgers bijv. zijn voor het behoud van het bestaande, en geven voor, omkooping op groote schaal te vreezen. Het is moeije1 ijk aan te nemen, dat deze bij een centrale regtsbedeeling meer zoude voorkomen dan bij de bestaande, waarbij de controle der openbare meening in zeventien of achttien rigtingen moest werkzaam zijn. Bovendien , wanneer men in Egypte van omkooping spreekt, dan denkt men daarbij aan die, van hooggeplaatste inlanders uitgaande. Deze echter zullen bij de voorgestelde hervorming nog al eens in regten worden aangesproken , hetgeen thans nooit gebeurt. Niemand denkt er aan, bijv. eene oostersche regering voor hare eigene regtbanken te dagen. Men reclameert langs diplomatieken weg, wat veel profitabeler is.

De ware reden van den tegenstaud der meeste pleitbezorgers ligt hierin , dat zij hunne positie, hunne inkomsten grootendeels zouden verliezen , indien de hervorming tot stand kwam. Volgens de ontworpen regterlijke organisatie zal meu, om als advokaat ingeschreven te worden, moeten aantoonen, bevoegd te zijn tot de uitoefening der regtspractijk in zijn eigen land. Dit is met weinigen het geval.

Het ondergeschikt personeel der consulaten, vooral de invloedrijke kanseliers , zal natuurlijk geldelijk nadeel lijden.

Het meest echter is de Fransche kolonie tegen de hervorming gekant. Terwijl de Engelsche autoriteiten, Lord Granville aan het hoofd, de goede voornemens der Egyptische Regering steunen, is het bij Fransche geheel anders. Toch zijn de Engelsche kapitalen hier zeer belangrijk en ook het zielental der Engelsche onderdanen (door het groot aantal Maltezers).

De Franschen daarentegen vreezen boven alles eene vermindering van hun invloed in het Oosten. De val van het Keizerrijk heeft dien in Egypte reeds geknakt, en men klemt zich angstvallig vast aan het bestaande. Met echt-Fransche bekrompenheid, spreken de lieden van een instandhouding der capitulaties, die menigeen zouden tegenvallen, als ze eens in ernst werden toegepast.

Van die zijde verschijnen steeds talrijke brochures en dagbladartikelen, tegen de hervorming gekant. Degelijke gronden zijn echter zeldzaam. Zoo schetst een Fransch advokaat (?), de heer Laubt, de beraadslagingen der aanstaande regtbanken als vooral leopende over de hoedanigheden van den wijn van iedere nationaliteit.

Eindelijk speelt ook jaloezij tegen de vele landgenooten , in dienst der Egyptische Regering , hierin eene groote rol.

Toch heeft deze al het mogelijke gedaan, om dien tegenstand [gelijksoortig aan dien steeds door allen uitgeoefend, die een forum privilegiatum haddenj te overwinnen. Hoewel de ontwerper der wetboeken wist, dat de Fransche wetgeving niet meer staat op de hoogte der moderne wetenschap, heeft hij wijsselijk daarvan zooveel mogelijk behouden, daar zij ook ten grondslag ligt aan de Italiaansche. Dit wordt hem wederom ten kwade geduid door wetenschappelijke mannen , b. v. den Italiaanschen advokaat Gatteschi , die zich op een zuiver technisch standpunt stellen, en niet aan de diplomatieke moeijelijkheden denken.

Wij Nederlanders weten, hoe moeijelijk regterlijke hervormingen in oostersche landen zijn. Wij zullen reeds tevreden zijn met verbeteringen , zonder daarom de volmaaktheid te eischen , die niet van deze aarde is. En de omstandigheid, dat vele onzer kapitalisten in Egyptische finantiële aangelegenheden betrokken zijn; dat de hooge beschermheer van onze zeevaart, Z. K. H. Prins Hendbik , bij voortduring groote kapitalen besteedt om alhier een Nederlandsch handels-établissement te vestigen, maakt, dat wij niet onverschillig kunnen zijn voor Egyptische belangen. Alles wat de Egyptische Regering kan steunen in haar streven om regtszekerheid te verschaffen , heeft aanspraak op onze loyale medewerking; en welk sireven is loflëlijker dan dat tot eenheid in de restsbedeeliug ?

AUxandrië, 26 December 187s. c. P. li, Wincksi-.

HOOGE RAAD. — Kamer van StrafaaUen.

Zitting van Maandag, 12 Januarij.

Voorzitter, Mr. J. D. W. Pape.

I. Uitspraak gedaan in zake:

lo. den officier bij de Regtbank te Hoorn, tegen een vonnis in zake B. Houtman. Het vonnis vernietigd en den gereq. veroordeeld in eene geldboete van f 2.50.

2o. den proc.-gen. bij het Hof in Groningen, tegen een arrest in zake B. van Til. Verworpen.

3°. F. H. Peeters, tegen een arrest van het Hof in Drenthe. Verworpen.

4°. den ambtenaar van het Openb. Min. bij het Kantongeregt te Eindhoven, tegen een vonnis in zake A. Hertzberger. Het beroep te niet gedaan.

5°. G. Lijnen, tegen een vonnis van het Kantongeregt te Sittard. Verworpen.

II. Conclusie genomen in zake:

J. Komen Jz., tegen een arrest van het Hof in Noordholland. Adv.-gen. Römer concludeert tot vernietiging van het arrest en verwijzing der zaak naar een aangrenzend Hof. Uitspraak 2 Februarij.

III. Behandeld het beroep van:

1°. J. F. M. de Sel, tegen een arrest van het Hof in Zuidholland. Rapp., raadsh. Schuurman. Gepleit Mr. J. van Gigch. Conclusie bepaald op 20 Januarij.

2". J. Porrey, tegen een vonnis van het Kantongeregt te Oostburg. Rapp., raadsh. Kalff. Adv.-gen. Römer concludeert tot verwerping. Uitspraak 2 Februarij.

3". den ambtenaar van het Openb. Min. bij het Kantongeregt te Meerssen , tegen een vonnis in zake H. Ruth. Rapp., raadsh. Jolles. Adv.-gen. Römer concludeert tot niet-ontvankelijk-verklaring. Uitspraak 2 Februarij.

Zitting van Dingsdag, 13 Januarij.

Behandeld het beroep van:

1". J. M. Dahmen , tegen een arrest van het Hof in Zuidholland. Rapp., raadsh. Gertsen. Adv.-gen. Polis concludeert tot verwerping. Uitspraak 2 Februarij.

2". Jhr. E. de Wendt Alberda van Ekenstein, tegen een arrest van het Hof in Groningen. Rapp., raadsh. Coninck Liefsting. Adv.-gen. Polis concludeert tot verwerping. Uitspraak 2 Februarij.

3".—5". A. Troostwijk, G. J. van der Veen en J. H. Windemuller, tegen een vonnis van het Kantongeregt te Zwolle. Rapp., raadsh. Heemskerk. Adv.-gen. Polis concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring. Uitspraak 2 Februarij.

NB. Woensdag is er geene zitting gehouden.

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Bij Z. M. besluit van den 9 dezer, n°. 9 , is benoemd tot regter in de Arrond.-Regtbank te Alkmaar , Jhr. Mr. M. A. Wichers , thans regter in de Arrond.-Regtbank te Appingedam.

— Bij Z. M. besluit van dezelfde dagteekening, n°. 10, is benoemd tot raadsheer in het Prov. Geregtshof in Overijssel, Mr. L. Hertzveld, advokaat te Zwolle en lid der Prov. Staten van Overijssel.

— Bij Z. M. besluit van dezelfde dagteekening, no. 11, zijn benoemd tot regter in de Arrond.-Regtbank te Leeuwarden , Jhr. Mr. O. de Marees van Swinderen, thans regter in de Arrond.-Regtbank te Appingedam, en Mr. C. W. de Vriese, thans kantonregter te Bergum.

— Bij Z. M. besluit van dezelfde dagteekening, n°. 12, is aan Mr. A. P. Weggeman Guldemont, op zijn daartoe gedaan verzoek , met ingang van 1 Febr. 1874, eervol ontslag verleend als kantonregter te Sliedrecht.

— Ter vervulling van de vacature voor de betrekking van kantonregter te Horst, ontstaan door de benoeming van Mr. F. P. J. de Sain tot subst.-griffier bij het Prov. Geregtshof in Limburg, heeft de Arrond.-Regtbank te Roermond het navolgende drietal aan Z. M. den Koning voorgedragen: 1°. Mr. Ern. de Limpens, kantonregter te Gennep; 2<>. Mr. W. H. J. Jansen, advokaat te Roermond, en 3°. F. A. J. Russel, griffier bij het Kantongeregt te Horst.

Door den gouv.-gen. van Ned. Indië is : ontslagen , op verzoek , eervol, uit zijne betrekking, wegens ziekte, de tweede subst.-griffier bij den Raad van justitie te Batavia, Mr. P. van der Poel; en benoemd tot schout voor de politie te Grissee, G. J. H. Vogelsang, thaas belast met de waarneming dier betrekking.

BE RIGTEN.

's Gravenhage , den 14 Januarij.

Wij vestigen de bijzondere aandacht van onze lezers en van anderen op het hoogstbelangrijk ingezonden stuk in ons Mengelwerk van heden van den heer Winckel , uit Alexandrië, over de hervorming van het regtswezen in Egypte.

— Den 8 dezer is te Arnhem overleden de heer Mr. G. J. Yssel de Schepper, ridder der orde van den Nederlandsehen Leeuw, oudpresident der Arrond.-Regtbank aldaar.

REGTSGELEERDE UITGAVEN.

FRANSCHE LITERATUUR.

Dupeert, A., Le Cadastre, son origine, ses développements. Utilité

d'une révision générale. In 8„., 21 p. Ronen, Deshays.

Meschine, E., Guide sommaire pour prendre note des actes notariés. In 18o., 175 p. Paris, Foucanes.

Eléments de Législation usuelle, par E. Delacoustie, avoc. 3e éd. In 120., 289 p. Paris, Hachbtte et Cie.

Mémoire sur la propriété industrielle au point de vue international , de la contrefapon des marqués de fabrique, des usurpations de nom, tromperie sur la natnre de la chose vendue et coneurrence deloyale sons toutes les formes. In 4o., 66 p. Paris, Goupt.

Loi réglant en Allemagne les droits de propriétaire littéraire. — Congrès d'Heidelberg. — Paris, cercle de la Librairie.

d'Azevedo , attaché & la légat. de Portugal a Paris. Etude sur la propriété, droit international. In 18o., 72 p. Paris, Ve. Aillaud, Guillabd et Cie.

Sandemont, A., Manuel des lois pratiques, & i'usage de tous. Ia 16o., 32 p. Lille, A. Sandemont.

ADVERTENTIEN.

WEEKBLAD

voor

NOTARISAMBT en REGISTRATIE,

VUFDK JAARClJlwe,

onder redactie yan

H. W. ARENTZEN , te Utrecht, en ARMAND SASSEN, te Breda.

Dit Blad wordt eiken. Zaturdag verzonden; het bevat artikelen over kwestiën, belangrijk voor de notariële praktijk en de registratie. — Regtsgeleerde uitspraken worden daarin zoo spoedig mogelijk opgenomen. — Veranderingen in het personeel der notarissen en registratie' ambtenaren worden wekelijks medegedeeld.

Prijs per kwartaal, franco per post, f 1.40. Advertentiën van 1 tot 6 regels 60 cents, voor iederen regel meer 10 cents.

Aanvragen om abonnement aan den administrateur H. E. W. KOLB, Kerkstraat 27, te 's Gravenhage.

i$s%t Bij A. M. E. VAN DISHOECK, te Zierikzee, is verschenen, en bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar gesteld :

NAAMLIJST

der Nederlandsche gemeenten,

met aanwijzing van de PROVINCIE, het ARRONDISSEMENT en het KANTON, waartoe zij behooren, haar BEVOLKINGSCIJFER, enz.,

naar de nieuwe regelen gespeld,

door -I. FRAIN SE.

prijs 90 cent.

ALPHABETISCHE HAAMLIJST

van

AL I> e gemeenten

in het

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

met aanwijzing der arrondissementen en kantons waartoe zij behooren,

door

«J. E. ERDMAN,

Oud-Hoofdcommies bij het Departement van Justitie,

2de VERMEERDERDE DRUK.

Prijs f 1.50.

ALOM VERKRIJGBAAR:

DE NEDERLANDSCHE

rijksen residentie-almanak

voor

18 74.

PRIJS ....f3.

Inelperidrnk en IIItgaTe van eEBBOBI"5" HKLIKriMTK. «e '•

Sluiten