Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denzelfden dag eene beteekening van dag en uur der consignatie , daa^s daarna beteekening van het proces-verbaal van consignatie, zeven dagen daarna dagvaarding tot van-waarde-verklaring van een en ander.

De vier exploiten ontving zij (via 's Hage en Berlijn!) juist den dag voer de comparitie ter rolle en had nu nog tijd genoeg om ter rolle procureur te stellen. Bij vonnis van 28 Maart 1874 werd het geding ten haren voordeele beslist, op grond, dat volgens overeenkomst de rente ten haren woonhuize (waar ook; moest betaald worden.

Ware de overeenkomst niet zoo geïnterpreteerd geworden, dan had zij van dat proces de kosten kunnen betalen , alleen omdat zij i.iet tijdig kennis had van het aanbod en de consignatie niet kon voorkomen.

Dat alles nu is met eene eenvoudige bepaling uit den weg te ruimen : men had dit zeer goed in de wet van 7 April 1869 (Stbl. n°. 54) kunnen inla^schen.

Als gij soms eenige uwer vrienden , die lid der Kamer zijn, er kondet toe brengen van hun regt van initiatief gebruik te maken , dat zij dan een voorstel doen tot wijziging van art. 4 , 8°., B. R., b. v. in de volgende bewoordingen :

Art. 1. »Het art. 4 , 8o., B. R. wordt gelezen als volgt: "8°. Ten aanzien van hen, die buiten's lands wonen, voor zooverre zij binnen het Koningrijk geen bekend verblijf hebben, aan den directeur van het postkantoor van de plaats > waar het regterlijk collegie, voor hetwelk de vordering moet gebragt worden, zitting houdt, die het oorspronkelijke met yezien zal teekenen en het afschrift van het exploit, hem bij wijze van aangeteekenden brief ter hand gesteld , aan de eerstgemelden zal toezenden.

'/Indien de post-öirecteur verklaart, zich niet te kunnen belasten met de toezending van het afschrift, zal de deurwaarder van die verklaring op het oorspronkelijke melding maken en het afschrift, bij wijze van aangeteekenden brief, toezenden aan den minister van Buitenland^che Zaken.

Art. II. »In gevallen , die spoed vereischen , kunnen ook de termijnen , bij de wet van 7 April 1869 (Stbl. n°. 54) , op de wijze, bij art. 7 B. R. bepaald, verkort worden.*

Door dit laatste artikel zou ook tevens eene tweede moeijelijkheid opgehelderd wezen. Want het is nu eene vraag, of vreemdelingen op korteren termijn dan bij de wet van 7 April lüb9 bepaald is, gedagvaard kunnen worden. Is op hen art. 7 B. li. in fine toepasselijk? Men kan en m. i. terest beweren , dat de wetgever bij art. 7 alleen den gewonen termijn heeft willen vei korten.

Bij die gelegenheid zouden dan ook de artikelen betrekkelijk de dagvaarding in het Wetboek van Strafvordering gewijzigd kunnen worden.

Ontvangt, Mijnheer de Redacteur, de verzekering mijner ware hoogachting.

G. T.

WETTEN, BESLUITEN, CLRCULAIRES ENZ.

Wij WILLEM III enz.,

Op de voordragt van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken

en Justitie van 3/5 September 1874, 1' » '^e afdeling.

n°. 87 , 4de afdeeling Overwegende, dat de opzending nnar en de verpleg ng in de Rijksbedelaarsgestichten te Ommerschans en Vcenhuizen van de daartoe veroordeeJden het gevolg is van door den strafregter uitgesproken vonnissen , waarbij aan die veroordeelden eene aan hunne opzending voorafgaande gevangeiiis-straf is opgelegd , en dat de regelmaat der administratie medebrengt, de uitvoering van die maatregelen op te dragen aan hetzelfde departement van algemeen bestuur, hetwelk met de uitvoering der veroordeeling tot gevangenis-straf belast is;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Te bepalen, dat met ingang van 1 Jauuarij 1875 het beheer van de rijks-gestichten Ommerschans eu Veenhuizen van het Departement van Binnenlandsche Zaken zal worden overgebragt naar het Departement van Justitie; en dat de magtigingen , bij het tweede en derde lid van Ons besluit van 20 Augustus 1859, n°. 48, betreffende dat beheer, op Onzen minister van Binnenlandsche Zaken verstrekt, geacht worden te zijn verleend aan Onzen minister van Justitie.

Onze genoemde ministers zijn , ieder voor zooveel hem aangaat , belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer en dat zal worden opgenomen in de Nederlandsehe Staatscourant.

Het Loo, den 10 September 1874, n". 14.

WILLEM.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

Heemskerk.

De Minister van Justitie , tan Lykden van Sandenbukq.

Het Staatsblad n°. 123 behelst een besluit van 24 Augustus 1874, houdende vervanging, voor zooveel betreft de consulaiie ressorten in Japan, van de bij Koninklijk besluit van 19 September 1872 (Staatsblad n°. 92) vastgestelde tarieven van de geregtskosten , zoo in burgerlijke als in strafzaken , door nieuwe tarieven.

HUOGE RAAD. — Burgerlijke kamer,

Zitting van Donderdag, 24 September.

Voorzitter, Mr. F. de Greve.

I. Conclusie door het Openb. Min. genomen in zake:

(cassatie) J. van Vliet en J. van Vliet Hi,, eisehers, procureur Mr. M. Eyssell, tegen het Bestuur der Registratie en Domeinen; veiweerder, procureur Mr. C. J. Kranpois. Adv.-gen. Smits concludeert tot verwerping. Uitspraak 23 October. H. Gepleit in zake:

(cassatie) P. Gijeen, eischer, procureur Mr. M. Eyssell, advokaat Mr. A. W"1. Jacobson , tegen H. Gijsen Jz., verweerder, procureur Mr. .J. van der Jagt, advokaat Mr. J. G. Roofcussen, en tegen H. van Ivreuningen c. s., mede-verweerders, niet comparerende. Conclusie van het Openb. Min. bepaald op 9 October.

NB. Vrijdag is er geene zitting gehouden.

tijdig kennis had vun het aanbod en de consignatie niet kon voor¬

men : men had dit zeer goed in de wet van 7 April 1869 (Stbl.

Als gij soms eenige uwer vrienden , die lid der Kamer zijn , er

»8°. Ten aanzien van hen, die buiten's lands wonen, voor zooverre

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Bij Z. M. besluit van den 23 dezer, n°. 21, is aan E. J. Vitringa, op zijn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 15 Nov. aanst., eervol ontslag verleend als notaris te Nunspeet.

— Bij Z. M. besluit van dezelfde dagteekening, n". 22 , is , met ingang van 1 Oct. aanst., benoemd tot plaatsvervangend kantonregter te Doesborgh, Mr. P. J. Paets, ontvanger der registratie en domeinen aldaar.

— Bij Z. M. besluit van dezelfde dagteekening, n°. 23, is, met ingang van 1 Oct. aanst., benoemd tot griflier bij het Kantongeregt te Kau«erd, Mr. J. W. Schepers, candidaat-notaris te Heerenveeri.

— Bij Z. M. besluit van dezelfde dagteekening, n". 24, is aan Mr. J. W. Lasonder, op zijn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 24 Sept. II., eervol ontslag verleend als griffier bij het Kantongeregt te Gioenlo.

— Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gisteren ingekomen eene aanbevelingslijst tot vervulling der vacature, ontstaan door de aftreding des heeren Mr. J. Heemskerk Az., als raadsheer in den Hcogen Raad der Nederlanden. D.e lijst is aldus zaïnengesteld: 1". Mr. i'. Lantsheer, raadsheer in het Hof van Zeeland; 2". Mr. J. Telting, raadsheer in het Hof van Friesland; 3». Mr. S. Tjaden Busmaun , president der Kegtbank te Groningen; 4o. Mr. II. Machielsen , procureur-generaal bij het Hot van Overijssel; 5°. Mr. A. A. de Pinto, raad adviseur bij het Departement van Justitie; en 6U. Mr. W. B. S. Bocles, raadsheer in het Hof van Drenthe. — De dag der nominatie zal nader v. orden bepaald.

— De Arrond.-Regtbank te Hoorn heeft voor de vacerende plaats van kantonregter aldaar opgemaakt de navolgende aanbeveling, als: 1°. Mr. P. G. Ten Zeldarn Ganswijk, regter te Hoorn; 2°. Mr. J. P. Huyser, kantonregter te MeJembiik , en 3°. Mr. F. Uyttenboogaart, griffier bij het Kantongeregt te Zalt-Bommel.

BERIGTEN.

's Graoenhage , den 26 September.

Wij hebben alle reden om tevreden te zijn over de troonrede: gedeeltelijke herziening en aanvulling van de wetboeken en van de regterlijke organisatie: — en het wetboek van strafregt in aantogt.» Het spreekt van zelf, dat men zich omtrent dit laatste wachten moet voor illusie. Al heeft het wetboek van strafregt de tweede kamer "bereikt" , daarom hebben wij het nog niet. Maar het is altijd een gewigtjge stap voorwaarts. Voor het overige schijnt ook de heer van Lijnden in te zien, dat onmogelijke dingen wel gewenscht en geëUcht, maar niet verkregen en gegeven kunnen worden ; en deze minister schijnt den weg te zullen vervolgen , die door zijn voorganger is ingeslagen.

— Den 15 dezer stond voor de correctionnele kamer der Arrond.Regtbank te Amsterdam iemand te regt van vier-en-veertig jaren, van welke hij vijf en-twintig jaren in de gevangenis had doorgebragt. Op ée'ne uitzondering na , eene veroordeeling wegens het toebrengen van slagen, beliep hij al zijne vonni>sen ter zake van diefstal. Steeds werd hij tot een correctionnele straf veroordeeld , eens tot het maximum ingeval van herhaling van misdrijf of eenvoudigen diefstal, bedreigde gevangenis-straf, d. i. eene van zes jaren en acht maanden. De laatste maal, dat hij teregtstond (in 1870) , veroordeelde de Regtbank hem tot eene cellulaire gevangenis-straf van één jaar. Na het ondergaan van dat vonnis bleef hij , en dat was exceptionneel, twee jaren buiten handen der justitie. Thans had hij zich te verantwoorden ter zake van een brutaler! dief>tal, dien hij ontkende, maar die door drie getuigen gezien en dus als bewezen werd aangenomen. De Regtbank veroordeelde hem tot eene correctionnele gevangenis-straf van acht jaren. (H.) j

Verbetering. — In no. 3758 van dit Weekblad komt op pag. 4, kol. 2, een ingezonden stuk voor, getiteld : »Eene nieuwe beslissing

van den Hoogen Raad», waarin een paar zinstorende drukfouten ge- (

slopen zijn, die op verzoek van den schrijver bij deze verbeterd j

worden. j

In den 4den regel van de 4de alinea staat: »en dan zal dus», ,

waarvoor men leze: »en zij zal dus»; en in den 18den regel van de , 5de alinea staal: »feitelijke» in plaats van "zedelijke«.

t

" 1

REGTSGELEERDE UITGAVEN.

DUITSCHE LITERATUUR. 1

Recueil nouveau, général de traités, conventions et autres transacdons c

remarquables, servant a la connaissance des relations étrangères \

des puissances et états dans leurs rapports mutucls. Re'dige' sur (

copies, collections et publications authentique-. Continuation du \

grand recueii de G. Fr. de Maktens , par Charles Sammeb et (

Jules Hopf. Tome 18. Aus-i s. Ie titre de: Recueil général de j traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. Tome 5, gr. 8"., 689 S. Göttingen, Dieterich.

—— r

ADVERTENTIEN.

Attentie!

n

Voor een rechtsgeleerde * grondig bekend met het Owt-Hoomsch-Siollunftsch recht, bestaat gelegenheid om een winstgevenden werkkring te aanvaarden.

Refiecterenden gelieven zich met franco getet-kende brieven te adresseren onder letters V. S. bij den Boekh. . J. H. TIELKEMEIJER, Vijgendam , Amsterdam.

A. VAN LOON, Boekhandelaar te Tiel, zoekt:

Een compleet Exemplaar 8

Aanbiedingen franco.

NIEUWE I ITG.lVEï M J, I, WOLTEItS.

C. M. Bremer , Verz. der wetten en besluiten betreffende

directe belastingen enz. I, 11, III, 1 j ig.go

S. Blaupot ten Cate, De wet op het lager onderwijs, met aanteekeningen 2.75

Dr. L. Ali Cohen c. s., Handb. der openb. gezondheids-

regel. en der geneesk. politie, 2 deelen 12.50

Mr. W. C. I. J. Cremebs , Aanteekeningen op de Nederl.

wetboeken, 4 deelen 42.50

Mr. W. C. I. J. Cremebs, Gemeentewet, 2de druk . . 3.75

Mr. W. C. I. J. Cbemers, Wetg. op h. notarisambt . . 1.90

Mr. G. Diefhuis, Ned. burg. regt, I, II, Hl, 1 ... 15.40

Mr. G. Diephuis , Handelsregt, 3 deelen , 2de druk . . 12.00

Mr. W. H. de Savornin Lohman, de Nederlandscke Staatswetten , afl. 1 en 2 & 0.4S

Mr. W. H. de Savobnin Lohman , Het Staatsblad , met

aanteekeningen, deel I, II, 1—8 24.70

John Stuart Mill , Staathuishoudkunde door Mr. J. Oppenheim , afl. 1—3 o

Mr. W. Modderman, Receptie van het Rom. Recht . . 1.25

Mr. A. Oudeman, Burg. regtsv., 3 dln., 4de druk . . . 12.OO

Tijdschrift voor het Nederl. recht, I—VII, l . . . . 28.75

NOTARIAAT.

Een Candidaat-Notaius, 30 jaren oud, ongehuwd en sedert acht jaren op een der drukste notarieele kantoren in de Provincie Groningen werkzaam , waar hij hoofdzakelijk belast is met het concipiëren en het minuteren der acten, zoekt tot verbetering van zijne positie tegen ruim salaris verplaatsing.

II. II. Notarissen hierop reflecterende, gelieven zich met franco-brieven, waarin opgave der voorwaarden, te adresseren onder het motto uolarlaat bij den Boekhandelaar J. B. WOLTEKS, te Groningen.

Men zoekt: één Periodiek Woordenboek

compleet, of van af 1845. Prijs-opgave wordt verzocht bij den Boekhandelaar J. L. BE1JERS, te Utrecht.

LIPMAN'S WETBOEKEN'.

Bovenstaande WETBOEKEN worden thans aangevuld verkrijgbaar gesteld. Achter elk Wetboek zijn opgenomen de nieuwste wetten waarbij sommige artikelen zijn ingetrokken of vervangen.

Achter het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen : de wetten van 31 Mei 1843 (Stbl. n°. 22), tot intrekking en vervanging van Ie lste afd. van den 16den titel, 2de boek B. W.; —van 9_ Juüj igss (6/6/. nQ. 67) , houdende uitzondering op de artt. 523 , 526 en 549 B. W., ten opzigte van vermiste personen bij vermoedelijke of bekende scheepsrampen; —van 7 April 1869 (Stbl. n°. 56), houdende alschaffing der artt. 8i4 en 957 B. W.; — van is April 1874 [Stbl. 1,°. 68), tot overbrenging van enkele bevoegdheden der Arrend.Regtbanken bij de Kantonregters; — van 4 Julij 1874 (Stbl. n° 91) toï wijziging der bepalingen van het B. W. over de beperkte hand' ligting ;- en van 8 Julij 1874 (Ml. n°. 95), tot wijziging der wettelijke bepalingen omtrent het pandreg. •»<=*>

Achter het Wetboek van Koophandel is gebragt de wet van4Juiy 18,4 (ütbl. n . t>9;, tot wijziging der wettelijke bepalingen omtrent het voorregt der commissionnairs.

In het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering komen nu voor de wetten van 31 Mei 1843 (S/6/. n°. 23) tot intrekkino- en vervanging van de artt. 695 , 696 en 698 B. R.; — van 7 April 1869 (Stbl. n°. 54;, houdende verkorting der termijnen van dagvaarding van hen, die buiten het Koningrijk wonen ; —en van 7 April 1869 (Stbl. n°. 55), houdende afüchaffing van eenige bepalingen over judiciële boeten en schadeloosstellingen.

Bij het Wetboek van Strafvordering zijn gevoegd de wetten van 29 Junij 1854 (Stbl. ri°. 103), houdende uitbreiding van de regtsmagt der kantonregters in strafzaken; — en van 26 Nov. 1873 (Stbl. n°. 175), tot aanvulling van art. 96 Strafvord.

Achter elk Wetboek is tevens eene opgave gedrukt van de artikelen, die thans gewijzigd, vervangen of afgeschaft zijo, hetgeen de waarde van deze editie verhoogt.

Niettegenstaande deze uitbreiding wordt de prijs van het Werk niet verhoogd, maar blijft die bepaald op:

Burgerlijk Wetboek . . . ing. f 2.00, geb. f 2.50.

Koophandel » 1.50, . 2.00.

Burg. Regtsvordering . . » 2.90, » 3.40.

Strafvordering 1.90, . 2.40.

De vroegere koopers van LIPMAN'S WETBOEKEN kunnen deze aanvullingen afzonderlijk & ƒ 0.25 bekomen.

den Haag, Sept. 1874. GEBR. BELINEANTE.

Snelpersdruk en uitgave van GKBHuEDefl* BELLXFASTE | te 'm Cüravenliage,

Sluiten