Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 7507.

O. dat dan ook in dit cognossement niet, zooals ook wel voorkomt, speciaal voorop gesteld wordt, waarvoor uitsluitend aansprakelijkheid wordt aanvaard, nxet het gevolg dat in alle andere gevallen deze niet aanwezig is;

O. nu dat niet beweerd is, dat de ingeladen goederen in casu bij inlading niet in behoorlijken staat zouden hebben verkeerd, zoodat aangenomen moet worden dat de geconstateerde schade tijdens het vervoer aan de goederen is overkomen;

O. dat deze schade is, zooals tusschen partijen vaststaat broeischade, eene schade, die zooals zij door deskundigen is gequalificeerd, niet alleen wijst op schade van eene bepaalde soort, maar tevens op schade die eene bepaalde oorzaak namelijk broei, dat is, buitengewone verhitting heeft gehad, blijkende immers die oorzaak uit den aard der schade zelve;

O. dat moge door het rapport van de deskundigen niet bewezen.

zijn ol kunnen worden, welke ae speciale oorzaak van cue Droei (verhitting) zelve geweest kan zijn, desniettemin door dat rapport verhitting als schade-oorzaak vaststaat, en het nu alleen maar de vraag is of bij de clausule door den verweerder ingeroepen aansprakelijkheid voor schade door broei ontstaan uitgezonderd is;

O. dat de Rechtbank deze vraag ontkennend beantwoordt, vermits broei, dat is buitengewone verhitting, noch onder de woorden decay, putrefaction, sweat of eenige andere uitdrukking van de ingeroepen clausule valt, maar weergegeven wordt door de naast gemelde uitdrukkingen zeer veel in dergelijke clausules voorkomende uitdrukking „heating", en broei (heating) te minder zoude kunnen worden geacht in de onderhavige clausule begrepen te zijn, omdat die clausule een exceptioneel karakter heeft, en dus niet buiten hare stricte grenzen mag worden uitgebreid;

O. dat uit een en ander volgt, dat een onderzoek naar den subsidiairen grond, waarop eischer zijne vordering doet steunen, overbodig is, en dat, wraar het bedrag der geleden schade; door den verweerder niet betwist is, de reconventioneele vordering behoort te worden toegewezen, met passeering van het door eischer aangeboden getuigenbewijs en onderzoek door deskundigen ;

Op alle deze gronden:

Gezien artt. 345 W. v. K. en 56 B. R. ;

Recht doende op den eisch in conventie :

Wijst dien toe;

Veroordeelt den gedaagde in conventie om aan den eischer in conventie tegen behoorlijke kwijting te betalen £ 124—10—11, immers het daarmede gelijk staand bedrag in Nederlandscli geld, behoudens erreur in de reductie f 1510.74 met de interessen ad 6 pCt. 's jaars sedert den dag der dagvaarding tot aan de voldoening;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij lijfsdwang en bij voorraad niettegenstaande hoogere voorziening zonder borgtocht;

Veroordeelt gedaagde in de kosten van de. procedure in conventie tot hiertoe aan zijde van eischer begroot op f 33.65;

Recht doende op den eisch in reconventie.

Wijst dien toe;

Veroordeelt den verweerder in reconventie aan den eischer in reconventie tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen de som van f516.80, verschuldigd ter zake voorschreven met de rente ad 6 pCt. 's jaars sedert den 21sten Juni 1899 tot aan de voldoening;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij lijfsdwang en bij voorraad niettegenstaande hoogere voorziening zonder borgtocht;

Veroordeelt den verweerder in de kosten van de procedure in reconventie tot hiertoe aan de zijde van den eischer begroot op f 134.25.

HOOGE RAAD. — BULLETIN,

(Btjrgerl. Kaitek).

Zitting van Donderdag, 15 November.

Voorzitter, Mr. F. B. Coninck Liefsting.

Gepleit in zake:

(cassatie). H. H. Kohier, eischer, advocaat Jhr. Mr. W. Th. C. van Doorn, tegen S. Vredenburg, verweerder, advocaat Mr. D. van der Goot. Gepleit door Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, adv. te Arnhem. Conclusie door het Openb. Min. bepaald op 29 November

Zitting van Vrijdag, 16 November.

Voorzitter, Mr. F. B. Coninck Liefsting.

I. Beëedigd als advocaat en procureur Mr. C. van Rappard.

II. Uitspraak gedaan in zake:

(cassatie). H. J. van Houten, eischer, advocaat Mr. D. S. van Emden, tegein W. van der Laan c. s., verweerders advocaat Mr. J. Limburg. Verworpen.

III. Conclusie door het Openb. Min. genomen in zake:

(cassatie). M. J. Minderhoud, wed. J. Simonse, eischeres, advocaat Mr. J. Last, tegen G. L. Baron van Boetzelaer, verweerder, advocaat Mr. H. de Ranitz. Adv.-Gen. Gregory concludeert tot verwerping. Uitspraak 28 December.

IV. Conclusie door partijen genomen in zake:

1°. (koloniaal). M. A. Moi, h/v. J. Benschop, appellante, procureur Mr. J. J. Bergsma, tegen Ho Kon Fat c. s., geintimeerden, procureur Mr. B. M. Vlielander Hein.

2°. (cassatie). A. H. Siepman van den Berg, eischer, advocaat Mr, W. Thorbecke, tegen firma Herklotz Corn en Co., verweerder®», advocaat Mr. J. Limburg. Pleidooien bepaald op 7 Maart.

V. Recht op de stukken gevraagd in zakte:

(cassatie). A. Hoogedoorn c. s., eischers, advocaat Mr. L. A. Micheels, tegen J. von Lindern, verweerder, advocaat Mr. M. P. G. Kappeijne van de Coppello. Conclusie door het Openb. Min. bepaald op 30 November.

VI. Gepleit in zake:

(cassatie). J. Schneider, eischer, advocaat Mr. G. M. W. Jel. linghaus, tegen den Staat der Nederlanden, verweerder, niet verschenen. Conclusie door het Openb. Min. bepaald op 30 November.

(Strafkamer).

Maandag, 19 November.

Uitspraak. J. II. F. J. G., tegen een vonnis der Rechtbank te Amsterdam.

2°. W. V., tegen een arrest van het Hof te Amsterdam.

3°. B. M. J. G. c. s., tegen een arrest van het Hof te 's Gravenhage.

4°. f. H., tegen een vonnis van het Kantongerecht te Steenwijk. 5°. A. v. IJ., tegen een vonnis der Rechtbank te Middelburg. 6°. I. da C. da f., tegen een arrest van het Hof te Amsterdam.

7°. D. H. K., tegen een vonnis der Rechtbank te 's Hetrogenbosch.

8°. S. de L., tegen een arrest van het Hof te Arnhem. 9°. Den Officier van Justitie bij de Rechtbank te Arnhem, tegen een vonnis in zake C. v. O. c. s.

(Burgerl. Kamer).

Donderdag, 22 November.

Concl. O. M J. H. J. Tenij, eischer, advocaat Jhr. Mr. W. M. de Brauw, tegen J. M. Ticlion, verweerder, advocaat Mr. B. M. Vlielander Hein.

Pleiddoi. W. E. Hoedemaker, wed. J. H. Sandhövel eischeres, advocaat Mr. B. M. Vlielander Hein, tegen de Naami. Venn. „de Hoop", verweerderes, advocaat Mr. H. de Ranitz.

Vrijdag, 23 November.

Uitspraak. M. A. Arendtz, wed. C. E. Massee, eischeres, advocaat Mr. D. van der Goot. tegen H. J. Alberts, verweerder, advocaat Mr. J. J. de Meijier.

^ Concl. O. M. M. Ij. de Vries, eischer, advocaat Mr. P. J. Snel, tegen J. Benedictus, verweerder, advocaat Mr. H. de Ranitz.

Pleidooi. J. H. Sünon, eischer, advocaat Mr. B. M. Vlielander Hein, tegen het Bestuur der Registratie, verweerder advocaat Mr. W. Thorbecke.

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Biji Kon. Besluit van 14 November 1900, n°. 31 is aan Mr. M. Bücliner, J. M. de Sonnaville, Mr. M. E. J. J. van Lidth de Jeude en A. J. Th. Conijn, óp hun daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als lid van het college van regenten over de gevangenissen te Alkmaar, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

Te Zutphen overleed den 13den November in den leeftijd van 44 jaren de heeir Mr. M. Oldenhuis. Gratama, rechter in de Arrond.-Rechtbank aldaar. Gepromoveerd te Groningen in 1883, werd de heer Gratama nog in dat zelfde jaar benoemd tot griffier bij het Kantongerecht te Hoogeveen, welke betrekking hij. vervulde tot zijne benoeming te Zutphen in 1898.

ADVERTENTIEN.

By de Uitgevers dezes is verschenen:

GESCHIEDENIS

van de

Wet van den 14en Juli 1899

(Staatsblad li» 159)

tot wijziging van den achttienden Titel van het WETBOEK VAN STRAFVORDERING

(Herziening van arresten en vonnissen).

Volledige verzameling van ontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen enz.

GERANGSCHIKT DOOR

Nli*. J. W. Belinfante,

Advocaat en Procureur te 's Gravenhage.

Prijs f 1.60.

Bij GEBR. BELINFANTE te 's Gravenhage, ziet compleet het licht:

JOAN VAN DEN HOIMERT Thz.

FORMULIERBOEK

DER

onderscheidene Aeten behoorende tot de

Burgerlijke Rechtsvordering,

(herziei en vermeerderd ÉorMrs. J.HeemsMAz. en e. Belinfante)

VIERDE DRUK Omgewerkt, met inachtneming van de jongste wijzigingen in het Wetboek gebracht,

door

Mr. J. A. FOEST, Advocaat en Procureur te Amsterdam, Mr. D. E. LIONI, Advocaat en Procureur en Privaat-Docent aan de Universiteit te Amsterdam en Mr. Lod. S. B0AS, Advocaat en Procureur te Amsterdam

Prijs: gebonden f 11.

Verzameling JVedei'Iandsche Staatswetten

(oranje uitgave)

bewerkt met aanteekeningen, ontleend aan de gewisselde stukken en de discussiën in de beide Kamers der Staten-Generaal,

d00r

Mr. H. J. A. Mulder,

in leven Lid van den Gemeenteraad van 's Gravenhage.

Thans ziet het licht N°. 10 dezer Verzameling (De Wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad N°. 115) houdende bepf' lingen tot voorkoming van bedrog in den Boterhandel)i bewerkt door Mr. Joh. J. Belinfante.

Prijs f 0.50.

In deze verzameling zijn verschenen :

N°. 1. Wet op het Nederlanderschap, (2e druk

door Mr. Joh. J. Belinfante) f 0.50 » 2. Veiligheidswet . . . . .0.50

» 3. Nadere bepalingen invoerrechten . . 0.50

» 4. Wet Kamers van Arbeid . . . 0.50

» 5. Wet staat van oorlog en beleg . . 0.50

« 6. Indische Mijnwet .... 0.50

» 7. Opheffing van belemmeringen . . 0.50

" 8. Bevisie (Wijzigingswet Strafvordering). 0.50

» 9. De Leerplichtwet . . . " . 0.75

« 10. De Boterwet ..... 0.50

Den Haag. GEBB. BELINFANTE.

Bij GEBB. BELINFANTE, te 's Gravenhage, is verschenen :

Léon's Rechtspraak, 3" Druk.

DEEL II AFL. 7.

DE RECHTSPRAAK

op het

Wetboek van Strafrecht

(1 September 1886 tot 1 Januari 1900)

gebracht op de artikelen; met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, verwijzingen enz.

door

Mr. J. W. BELINFANTE,

Advocaat en Procureur te 's Gravenhage.

Prijs f 4.60.

WW Dit werk is ook afzonderlijk verkrijgbaar ondei' den titel van : De Rechtspraak op het Wetboek van Strafrecht, door Mr. J. W. Belinfante.

Het bevat de gansche jurisprudentie sedert de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafrecht tol 1 Jan. 1900.

Van den 3n druk van Léon's Bechtspraak zijn de volgende afleveringen verschenen :

Deel I.

leatl. Mr. J. A. Levy, De Grondwet . f 3.25

2e » Mr. H. Vos, De Gemeentewet . . 10.-^

3e » Mr. N. Cramer, De Fabriekwet . 1.-—

4e De Begraafwet en Ziektenwet 1.25

5e » De Armwet. . . . i .50

6e » Mr. J. Limburg, De Drankwet . . l.-—

7e i) De Onteigeningswet . . 2.—

8e » Mr. N. Cramer, Jacht en Visscherij. 1.50 9e De Veeziekten- en Hondsdolheid-wet ..... 0.75 10e « De Onderwijswetten en uitvoeringsbesluiten 3.—- !

Deel II.

7e » Mr. J. W. Belinfante, Wetboek van

Strafrecht 4.60

Deel III.

4e afl. N. Koomans, De Wet op het Zegel . f 1.75 5e » Mr. L. A. Micheels, De Wet op het

Notaris-Ambt enz. . . . 3.-—

Op den tweeden druk van deel II (Burgerlijk Wetboek en Burgerlijke Bechtsvordering) zijn onlangs supplementen verschenen.

Elke Aflevering is afzonderlijk verkrijgbaar.

En vente a la librairie BELINFANTE frères, La Have:

Bibliothèque coloniale internationale

Compte Rendu de la Session tenue a Bruxelles les 5, 6 et 7 avril 1899.

f 8.25.

Gedrukt bij F. J. BELINFANTE, voorli. : A. D. SCHINKEL

Sluiten