Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ Maandag, 24 December 1900. N°. 752'2.

WEEKBLAD VAN HET RECHT.

RECHTSKUNDIG NIEUWS- EN ADVEKTENTIE-BLAD.

TWEE-EN-ZESTIGSTE JAARGANG. JUS ET YERITAS.

Dit Blad verschijnt des Maandags, Woensdags en Vrijdags. — Prijs per jaargang f 20; voor de buitensteden franco per post met f 1.00 verhooging. — Prijs der advertentiën, 20 cent» per regel. - Bijdragen, brieven, enz., franco aan de Uitgevers, Gebr. Belinfante, te 's-Gravenhage (Ie Wagenstraat 100).

Het auteursrecht voor den inhoud van dit Blad wordt verzekerd overeenkomstig de Wet van 28 Juni 1881 (Stbl. n". 124).

^i———isiis—^bü—^——■——hmmm^

GERECHTSHOVEN O. dienaangaande dat bijl a.rt. 237 Strafvora wel wordt voorge- dat nu op het door hem getuige aangegeven uur nl. Zater-

schreven dat de zaak in hooger beroep aanhangig wordt ge- dag 21 Oct. tusschen 5 en 6 uur de getuigen R. en de B. met

. maakt door eenc dagvaarding van wege den procureur-generaal 5 vaatjes boter zijn gekomen, waarop het woord: margarine of

aan den beklaagde beteekend, V.eli de wetgever dit exploit surrogaat niet voorkwam, tei .. ijl de brengers ook niet zeiden,

GERECHTSHOF TE 's GRAVENHAGE. klaarblijkelijk niet gelijk stelt met de in art. 141 genoemde dat er geen boter in was;

dagvaarding', daar slechts de artt. 147 en 148 van toepassing dat hij daarop door getuige L. die vaatjes in beslag heeft. la-

Kamer Tan Strafzaken worden verklaard en niet ook art. 143 en dit exploit dan ook ten nemen en er monsters uit heeft laten trekken;

eerder als eene oproeping om voor den hoogeren rechter te ver. b door getuige G. L. :

7'ttina van den 27 September 1900 schijnen moet worden beschouwd, terwijl de oorspronkelijke dag- dat hij in 't bizonder belast is met het toezicht op de naleving

' ' vaarding de ba.sis blijft, waarop de zaak ook in hooger beroep der boterwet;

Voorzitter Mr H W. DB Graaf. wordt behandeld, door welke introductieve dagvaarding de be- dat hij ingevolge afspraak met getuige I. zich op 21 Oct.

klaagde met de aanklacht volkomen bekend is gemaakt, zoodat tusschen 5 en 6 uur op het kantoor der American. Petroleum

Haadsheeren, Mrs.: J. C. J. Ridder van Rappard, C. ii. Star dan 0ok een herhaling dier aanklacht zonder eenig nut zou Company aan de Willemskade te Rotterdam heeft bevondien en

Busmann, A. van Laer, B. Hulshoff en C. Krabbe. moeten worden geacht; toen heeft gezien, dat door de getuigen R. en d. B. aan getuige

O. dat mitsdien deze grief als ongegrond moet worden voor- I. werden afgeleverd vijf vaatjes, die geheel het uiterlijk hadden

Het misdrijf van art 329 Strafrecht is voltooid, zoodra de bijgegaan; van botervaatjes en niet van een geschrift ,,margarine of sur-

verkoover iets heeft qeleverd wat in aard van het ge- fin wat het ingestelde hooger beroep betreft : rogaat" waren voorzien terwijl de brengers ook niet mededeel-

toe^/ verschilt zonder dat het ter zake iets afdoet of O. dat het Hof op de gronden m liet aangevallen vonnis ver- den, dat zij geen boter bevatten;

i i i > , - nn. rpifa ir? vat, waarmede het zich vereenigt en, die het overneemt, met de dat hij 111 overleg met getuige I. uit twee dier vaaties een

de kooper dit bedrog tersto / ~ f Rechtbank aanneemt, dat de namens den geint. opgeworpen ex- monster van den inhoud genomen heeft, die geheel liet uiterlijk

het geheel niet bemerkt. ceptie van nietigheid van dagvaarding moet worden verworpen, van boter had;

Beklaagde, schuldig verklaard aan het en ooper p evenzeer dat door de in eersten aanleg ter terechtzitting bij- dat hij deze monsters heeft ingepakt en gewaarmerkt respec-

zichte van den aard van het gelever e g gebrachte bewijsmiddelen: tievelijk met de nommers 48 en 49 en hij- het daarbij, behoorend

het aanwenden van listige kunstgrepen, e jg p a niet wettig en overtuigend is bewezen de bij; dagvaarding op den 21sten Oct. 1899 opgemaakte proces-verbaal evenzeer

van zulks ook ten opzichte der hoeaanignei van i ^ (j0 eers^ plaats ten laste gelegde verkoop van vervalschte heeft genonunerd 48 en 49 en hij ze vervolgens naar het Parket

geleverde gedaan te hebben. waar op 21 Oct. 1899; van den Ambtenaar van het Openb. Min. bij het Kantongerecht

b wel wettig en overtuigend is bewezen het op 10 Oct. 1899 n°. I te Rotterdam heeft overgebracht en aan dezen heeft ter

De Officier van Justitie bij de Arrond.-Rechtbank te Rotter- gepleegd aan beklaagde ten laste gelegd feit, terwijl het Hof hand gesteld;

dam, appellant van een vonnis op den 22sten Mei 1900 door op de gronden in het beroepen vonnis aangegeven, waarmede het dat hij die vijf vaatjes in beslag lieeft genomen en ter terecht-

d'ie Rechtbank in zake den na te noemen heklaagde gewezen, zich vereenigt en die liet overneemt, met de Rechtbank aan- zitting aanwezig ziet;

voor wien ten deze optreedt de procureur-generaal biji dit Ge. neemt, dat dit als bewezen aangenomen feit niet strafbaar is; dat beklaagde dien 21sten Oct. 's avonds liem, getuige, is ko-

rechtshof * 'dat derhalve het vonnis a quo op bovengenoemde punten men opzoeken en ook Maandag d. a. v. en toen bij een dier ge-

te.ren zal behooren te worden bevestigd; legenheden tot hem heeft gezegd: „je denkt dat het margarine

° j on f„ 7„„ dat echter ten aanzien der overige punten van beschuldiging ;s, maar het is geen margarine, het is fijne mélange, de n°. 1

C. v. d. S., volgens zijne opgave oud j , g . =" de beslissing der Rechtbank niet kan worden gehandhaafd, doch van C. en v. d. L.";

waart, wonende te Rotterdam, van. beroep wpman,, g m ■ - t0 dien mDZj0a het vonnis zal behooren te worden vernietigd; c door den getuige Dr. K. H. M. v. d. Z., dat hij is en ook

meerde, in verzekerde bewaring ui an ' M ,, dat tocli de Rechtbank van oordeel is, dat door de bijgebrachte in October 1899 was directeur van het Rijkslandbouwproefsta-

itende in persoon en bijgestaan üoor zi] n . , « • • bewijsmiddelen niet wettig en overtuigend zou zijn bewezen het tion te Hoorn en in die hoedanigheid aldaar op 25 Oct. 1899

Limburg, adv. te Rotterdam. aan belrlaqffde subsidiair tien. laste. gelegd op. 21 Oct. .1893 ge behoorlijk verpakt en verzegeld van den Ambtenaar van het

•••"; ~VT . v hii nn 21 Oct pleegde bedrog, omdat, zooals de Rechtbank overweegt, uit Openb. Min. bij het Kantongerecht I te Rotterdam heeft ont-

Beklaagde is gedagvaard tei za-e. a s zo' J .^ ... ' liet gehouden onderzoek niet zou zijn gebleken, dat de kooper vangen twee monsters van een op boter gelijkend vetartikel blii-

1899 te Rotterdam hebben verkocht en al„ v , „p ' in casu is bedrogen zijnde toch, zooals de Rechtbank ver- kens daaraan gehecht étiket, respectievelijk gemerkt n°. 48 en

boter gelijkende waar aan, ce meiican , t 'j! der overweegt, gebleken, dat deze, vermoedende dat liem door 49, behoorende deze monsters bij een proces-verbaal van den on.

voorgevende dat die waar zuiver na . , ' . J beklaagde op 10 Oct, 1899 geen zuivere natuurboter doch mar- bezoldigden rijksveldwachter G. L. te Rotterdam, dd. 21 Oct

hij wist dat die boter met margarine v v , garine of een surrogaat was geleverd, die toen geleverde waar 1899; dat hij die monsters ieder afzonderlijk heeft onderzocht

die vervalsching verzwijgende, altnans ais z u e j F • door een deskundige deed onderzoeken en vervolgens den twee- en van het resultaat van dat onderzoek heeft opgemaakt de rap.

1899 te Rotterdam aan de meiican wa.,r ri.oe. ^en koop sloot inet het voornemen op dezelfde wijze tie hande- porten gedagteekend 7 Nov. 1899 en genommerd 1145 en 1146

ben verkocht boter en gelever as o ei ee , . , . ® len, geen betaling van het gekochte te doen alvorens hem ge- hem ter terechtzitting vertoond en voorgelezen;

lijkende, doch het niet zijne e en ce ^op ^ ' J hftdrncrpn bleken was, dat de» geleverde waar overeenkwam met het ge- d door den deskundige Dr. v. d. Z. voornoemd:

den aard en de hoedanigheid van liet geieverae ne g , kochte ,en hoofdzakelijk met liet doel den verkooper te betrap dat hij bij gemeld onderzoek op gronden van de scheikundige

door haar per brief aan te bieden zuivere „ewaa ^ B pen op het strafbare feit, waarvan hij hem verdacht, terwijl de wetenschap tot de overtuiging is gekomen, dat beide monsters

boter en door die waar te verpakken m Oewone ion etj 6 aflevering van de gekochte waar zoodanig door den kooper behalve zout en kleursel, nog stoffen bevatten., die niet van

aanduiding dat deze margarine ol iets Indiërs aan werd geregeld, dat een politiebeambte bij die aflevering op 21 melk afkomstig zijn, weshalve zij moeten worden aangemerkt

inhielden, plegende hij alzoo dat eciog o 0 Oct. 1899 tegenwoordig was om het geleverde terstond in be- als surrogaat van boter, nl. een op boter gelijkend spijsvet dat

gemelde listige kunstgrepen; loqn lfi s'aS 'e nemen, wellc laatste dan ook is geschied, weshalve de ju waarde en bruikbaarheid achterstaat bij boter en in samen-

en als zoude hij bovendien, op 10 ien i\ Uct, toss re a u - mogeiijkheid, dat de kooper door de bedoelde koop en levering stelling en eigenschappen overeenkomst vertoonde met een mar-

dam de American Petroleum Oompanv, vertegenwoorai0a u eenig nadeel zoude lijden, geheel was uitgesloten; garine, welke betrekkelijk geringe hoeveelheden van, melk af.

den persoon O. J. G. N.Hzn., geëmployeerde bij cue maar q ^ ,jeze ujt, het onderzoek gebleken omstandigheden den komstig vet bevatten, zijnde omstreeks 4 pCt. ;

schappij hebben bedrogen door haar die prima quahteit room- r4Sclltër niet tot de conclusie hadden mogen leiden, dat dienten- dat deze hoeveelheid melkvet bij de gewone fabricage van mar-

of wel zuivere gewaarborgde natuurboter van hem althans van g6volge het ten laste gelegde b e d r o g met zou zijn bewezen, garine steeds voorkomt en haar toch zuivere margarine laat

den heer H. v. W. of van de fechielandsche ïoombotei-industrie -j ^ omstandigheden van niet den minsten invloed zijn bij blijven;

door zijne bemiddeling had gekocht opzettelijk daarvoor in de beantwoording der vraag of al of niet het in art. 329 straf- e door den getuige H. F. R. :

plaats te leveren een op boter gelijkend spijsvet dat in waarde baar gesteide bedrog aanwezig is; dat hij in Augustus 1899 als'bediende in dienst is gekomen

en bruikbaarheid achterstond bij botei, n s en^e hng en dat tocll dit bedrog niet vervalt noch straffeloos is wanneer van beklaagde en van getuige van W., die onder de firma H

eigenschappen overeenkomst vertoonde t 8 de kooper reeds bij' het sluiten der overeenkomst liet voornemen v. W. en Oie. handel dreven voornamelijk in margarine en wier

welke betrekkelijk geringe hoeveelheden van melk afkomstig vet stechts dan te zullen betalen als hem blijkt, dat de ge- kantoor en pakhuis gevestigd was in de Gerard Scholtensteaat

bevatte, zijnde omstreeks '4 pot. kochte waar geleverd wordt — welk voornemen trouwens wel te Rotterdam;

bij de meeste koopers zal worden aangetroffen — of 0111 bij dat er door die firma groote partijen margarine werden <>e-

Het Hof; n Qnr. eventueele bedriegelijke levering hiervan terstond kennis te zul- kocht en weer verzonden, doch nooit in de oorspronkelijke vaat

Gezien de akte van hooger beroep van den 2den Juni 1900; ]en geven aan de politie en evenmin of de kooper door de lian- jes, waarin ze bezorgd waren en waar de naam van den leve

Gezien de dagvaarding van wege den procureur-generaal aan delingen van den verkooper eenig nadeel zou kunnen lijden, alle rancier op stond;

den beklaagde beteekend; welke omstandigheden het kenmerk van liet in art. 329 genoemd dat zoo in September 1899 een groote partij margarine aan

Gezien het vonnis, in eersten aanleg gewezen, houdende : enz. ; bedrog niet. uitsluiten ; het kantoor is bezorgd afkomstig van de firma G en v d L 'te

Gehoord het rapport van den raadsheer Mr. Hulshoff; dat toch het in voornoemd artikel strafbaar gesteld feit. vol- Haarlem, welke partij op last van den getuigie v W in de Ge

Gehoord den beklaagde zoo in. zyne antwoorden, als in de mid- tooid is zoodra de verkooper iets heeft geleverd, wat in aard rard Scholtenstraat zijn overgepakt door getuige d B en hem"

delen van verdediging, door of namens hem aangevoerd; van het gekochte verschilt en het nu ter zake niet afdoet of de getuige, en wel in nieuwe vaten van de firma v d L welk»

Gehoord den advocaat-generaal Mr. Reitsma, namens den kooper dit bedrog, terstond of eerst later of zelfs in 't geheel vaten niet van het opschrift „margarine of surrogaat" voor

procureur-generaal in zijn requisitoir strekkende tot het bevesti- niet bemerkt, wijl noch uit de woorden, noch uit de geschiedenis zien waren;

,,en van het vonnis des eersten rechters voor zooverre de be- van dit artikel blijkt, dat de kooper bij of na de ontvangst der dat die overpakking gedeeltelijk geschied is in tegenwoordig

klaagde daarbij is vrijgesproken en voor zooverre daarbij is be- geleverde waar een tijdlang in de meening zou moeten verkee- heid van. den beklaagde en deze aldus gevulde vaten daarna ,1

wezen verklaard hetgeen in de derde plaats (als op 10 Oct. 1899 ren, dat hem geleverd is, zooals door hem werd gekocht ; Duitschland zijn verzonden;

is geschied) aan hem. is te laste gelegd, doch voor het overige O. dat waar dus uit de aan de „Rechtbank gebleken omstan- dat hij eenigen tijd later diezelfde vaten weder te Rotterdam

dat vonnis zal vernietigen, en te dien aanzien op nieuw recht diglieden niet kan worden afgeleid, dat in casu geen bedrog zou heeft gezien aan het station Delftsclie poort van waar zij door

doende den beklaagde met toepassing van art. 329 1 Strafrecht hebben plaats gehad, alsnu onderzocht zal dienen fe worden of den getuige d. B., de beklaagde en door hem getuige zijn afa-e

zal schuldig verklaren: „aan het als verkooper den kooper be- door de ter terechtzitting bijgebrachte bewijsmiddelen het wet- haald en gebracht naar het pakhuis;

driegen door hem, die een bepaald aangewezen voorwerp kocht, tig en overtuigend bewijs geleverd is van, dit aan beklaagde sub- dat beklaagde hem en den getuige d. B. liad opgedragen die

opzettelijk iets anders daarvoor in de plaats te leveren , en hem sidiair ten laste gelegde feit ; vaten te ontdoen van de daarop aanwezige merken HH wat

te dier zake zal veroordeelen tot zes maanden gevangenisstraf; O. dienaangaande dat ter terechtzitting in eersten aanleg bly- door hem, getuige, is geschied;

Alle formaliteiten, bij de wet voorgeschreven, in acht geno- kens liet daarvan opgemaakte proces-verbaal onder eede en op dat hij in de eerste helft van' October eenio-® dier vaaties en

men zijnde; . grond vwn eigen waarneming is verklaard door de getuigen I., een dag of tien later andermaal vijf 1/8 dier vaatjes te zamen

Overwegende dat in de eerste plaats dient te worden onder- L., v. d. Z. en R., dat verder is verklaard door den deskundige inhoudende 100 kilo, van diezelfde partij margarine en aldus

zocht de namens den appellant opgeworpen grief, dat in de Dr. v. d. Z. alsmede door den beklaagde: overgepakt met den getuige d. B. aan liet kantoor van de Ame-

hem op 10 Aug. 11. bij deurwaardersexploit beteekende dagvaar- a door den getuige C. J. G. X. i. : rican Petroleum Company op de Willemska.de te Rotterdam lieeft

ding om te verschijnen voor het Gerechtshof vermeld wordt, dat hij als vertegenwoordiger van de American Petroleum Oom- gebracht; dat de getuige i,. toen aldaar was en hij eetuio-e

dat hij is beklaagd van als verkooper don kooper bedriegen ten pan.y, waarbij hij employé was in Oct. 1899 den hem in judicio heeft gezien, dat deze de vaten opende en. er monsters uitnam •

opzichte van aard en de hoedanigheid van. het geleverde door voor de Rechtbank _ vertoonden en voorgelezen brief ondertee- dat het woord „margarine of surrogaat" niet op die vaaties

het .aanwenden van listige kunstgrepen, terwijl de andere hem kend H. v. W. & Cie. heeft ontvangen, waarbij aan zijne maat- stond en beklaagde hem niet heeft gezegd mede ts deelen dat

in eersten aanleg ten laste gelegde feiten daarin niet zijn opge- schappij 300 kilo zuivere gewaarborgde natuurboter werd aan- zij geen natuurboter bevatten; '

nomen en deze dagvaarding alzoo in strijd zoude zijn met de geboden tegen den, prijs van. fl.10 per kilo en hij den 19den f door den beklaagde:

oorspronkelijke dagvaarding en hij nu niet zoude weten aan Oct. 100 kilo der aangeboden roomboter ad fl.10 per kilo heeft dat hij in het begin van Augustus 1899 zich met den getuitre

welke dagvaarding zich te moeten houden; besteld; v. W. heeft geassocieerd voor den handel in boter en margarine

Sluiten