Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGE RAAD. — BULLETIN.

(strafkamer).

Zitting van Maandag, 28 October.

Voorzitter, Mr. J. J. van Meerbeke.

I. Uitspraak gedaan in zake:

1°. H. G. tegen een vonnis van den Kantonrechter te Doesburg. Y erworpen.

2°. J. K. tegen een vonnis der Rechtbank te Arnhem. V erworpen.

3°. J. D., wed. W. K. tegen een vonnis van den Kantonrechter te Eindhoven. Verworpen.

4°. G. J. V. tegen een arrest van het Hof te 's Gravenhage. Verworpen.

5°. A. H. tegen een arrest van het Hof te! 's Gravenhage. Het bestreden arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het Hof te Amsterdam.

6°. I A. d. B., II K. d. K., ieder tegen een vonnis deiRechtbank t« Middelburg. Verworpen.

7°. J. H. tegen een vonnis der Rechtbank te Maastricht. Verworpen.

8°. R. K. tegen een arrest van het Hof te Arnhem. Verworpen.

9°. P. J. H. Z. tegen een vonnis van den Kantonrechter te Venlo. Verworpen.

10°. J. v. S. tegen een arrest vani het Hof te 's Gravenhage. Verworpen.

11°. L. J. H. tegen een arrest van het Hof te 's Gravenhage. Verworpen.

12°. J. G. Ph. W. c. s. tegen een arrest van het Hot te 'sGravenhage. Verworpen.

13°, H. W. J. tegen een vonnis der Rechtbank te Tiel. Verworpen.

II. Conclusie genomen in zake:

W. B. v. H. tegen een arrest van het Hof te Amsterdam. Adv.-Gen. Ort concludeert tot vernietiging van liet bestreden arrest en verwijzing der zaak naar een aangrenzend Hof. Uitspraak 25 November.

III. Behandeld het beroep van:

1°. E. K. h./v. W. B. tegen een vonnis der Rechtbank te 's Hertogenbosch. Rapp. raadsh. de Pinto.

2°. J. v. d. B. tegen een arrest van het Hof te 's Hertogenbosch. Rapp. raadsh. Clant van der Mijll.

3°. P. N. tegen een vonnis der Rechtbank te 's Hertogenbosch. Rapp. raadsh. Hanlo.

4°. A. d. V. tegen eeni arrest van het Hof te Leeuwarden. Rapp. raadsh. Guljé.

5o_ J. H. tegen een arrest van het Hof te Arnhem. Rapp. raadsh. Jhr. Laman Trip.

Adv.-Gen. Orfc concludeert in al deze beroepen tot verwerping. Uitspraak 4 November.

veling om, zooals in dergelijke werken of werkjes thans algemeen gebruikelijk en werkelijk praktisch is, aan het hoofd der bladzijden de nommers der daarop behandelde wetsartikelen af te drukken.

Nog ontvingen wij van den uitgever J. B. Wolters te Groningen „ter recensie" in twee deelen compleet den tweeden herzienen druk der Notarieele vraagstukken ter voorbereiding tot het examen door Mr. A. J. B. Rijke, oud-docent voor notariaat en fiscaal recht aan de rijksuniversiteit te Utrecht, notaris te 's Gravenhage (gr. 8vo, 124 en 139 blz.). Nu, aan

eene „recensie van dit boek zuilen wij ons mee wagen, /jij ligt veel meer op den weg der speciale bladen en tijdschriften voor het notariaat dan op den onzen. Alleen behoeven wij niet te verzwijgen, dat wij deze „vraagstukken", ons reeds uit /ion «mofcin flviit Tifilrenrl onnip.nw met belangstelling hebben

doorbladerd, en tevens met niet geringe waardeering van de groote moeite, die de geachte en kundige schrijver zich heeft getroost om ze te ontwerpen en tot een geheel te verzamelen. Voor ons lijdt het geen twijfel, dat hij daardoor een goeden dienst heeft bewezen aan de vele adspiranten, die zich jaarlijks, in den regel, jammer genoeg, bij herhaling, hebben te onderwerpen aan het zoo lastige en onberekenbare derde gedeelte van het notarieele examen.

Aan het slot van het voorwoord bij den tweeden druk van het tweede deel zegt de heer Rijke: „Mogen volgende examen„commissiën bij hare opgaven zich weten te houden binnen de „grens der gewone notarieele praktijk en den uitslag van het „examen niet langer doen afhangen van casus non dabiles of „van berekeningen en vraagstukken, waarvoor zeker een groot „deel der in functie zijnde notarissen zouden stilstaan".

n.iini nnn d n h i 1 n a T)o7p uitdrukking is ona te kraB.

Wij kunnen bezwaarlijk aannemen, dat de examencommissies aan de adspiranten voor het derde gedeelte wel eens vraagstukken opgeven, die zioh rechtens of feitelijk niet kunnen voordoen. Overigens komt het ons voor, dat in het woord van den ervaren docent, den kundigen notaris, die in vroeger jaren ook wel deel heeft uitgemaakt van de examencommissies, een grond van waarheid niet ontbreekt.

Bij GEBR. BELINFANTE te 's Gravenhage, ziet het licht:

ONT ~W_ BKP tot herziening van de eerste zes Titels van het vierde Boek

van het

BURGERLIJK WETBOEK

der Koningin aangeboden door de Staatscommissie, ingesteld bij HarerMajesteits besluit van 25 Oct. 1899, n° 45.

Uitgegeven iet machtiging van Zijne Exc. den Minister van Justitie.)

Prijs f 1.50.

Bij hen verscheen vroeger:

Ontwerp tot herziening van het B. W. den Koning aangeboden door de Staatscommissie, ingesteld bij Kon.

Besluit van 28 Febr. 1880, n°. 8, 1ste. boek met

toelichting, 2 dn geb f '■

Idem der Koningin aangeboden door de Staatscommissie tot voortzettting der herziening, ingesteld bij Kon.

Besluit van 22 Aug. 1887 n°. 24, 2de boek met toelichting, 2 dn geb » 4-80

Uitgaven van GEBR. BELINFANTE, Den Haag.

2Tederlandsclie Staatswetten.

De Arbeidswet, 2e druk, met Besluit tot uitvoering . . f 0,20

» » door L. G. Vernêe, 4e druk . . . . » 0,30

De Armenwet, door Mr. N. Cramer » 1,50

De Auteurswet, door Mr. J. D. Veegens » 1,90

De wet op de Bedrijfsbelasting, door A. E. J. Bertling » 1,25

De Begrafeniswet, door Mr. H. Gratama Hz. 2 dln.. . » 11,—

» n door Mr. N. Cramer » 1,25

De Boterwet » 0,10

» » door Mr. Joh. J. Belinfante » 0,50

De Drankwet » 0,10

» » door Mr. J. Limburg » 1.—

De Faillissementwet 8°. f 0,50; 32<> » 0,30

» » (Invoeringswet) » 0,10

), K door Prof. Molengraaff . . geb. » 12.—

De Gemeentewet, door Mr. H. Vos » 10,—

De Gezondheidswet, door H. A. Musquetier » 0,60

De Grondwet, met register van N. S. Calisch . . . • f 0,50

j » van 1887, vergeleken met die van 1848 . » 0,25

» » door G. L. v. d. Helm » 9,60

» » door Mr. P. F. Hubrecht » 4,—

De Hinderwet, (Fabriekswet) » 0,10

De Inkwartieringswet, met le vervolg — door Lakeman » 3,—

De wet Invoerrechten, door Mr. H. J. A. Mulder . . » 0,50

De jachtwet, door Mr. N. Cramer * t,50

De wet tot oprichting van Kamers van Arbeid ...» 0,25

n „ door Mr. H. J. A. Mulder » 0,50

De Kieswet, tekst alleen en wijzigingen, 2 deeltjes . . » 0,20

» » met tabellen en modellen en nadere Besluiten » 1,25

» » door Mr. Cd. Reeling Knap, aangevuld . . » 3,60

» » door H. A. Musquetier, 2e druk, aangevuld. » 3,60

De Landweerwet » 0,10

De Leerplichtwet, volksuitgave » 0.10

» >, door Mr. Joh. J. Belinfante ...» 0,75

De wet op de Markgrondgn, door G. L. v. d. Helm . . » 1,50

» » » de Maten en gewichten » °,50

De Indische Mijnwet, door Mr. H. J. A. Mulder ...» 0.50

De Militiewet, » 0,60

» » door L. F. G. P. Schreuder » 1,50

De wet op het Nederlanderschap, door Mr.H. J.A. Mulder,

2e druk door Mr. Joh. J. Belinfante » 0,50

De Onteigeningswet, door Mr. J. Limburg » 2,—

De wet op de Personeele Belasting, door A.J.E. Bertling » 2,75 De wet nopens staat van oorlog en staat van beleg,

door Mr. H. J. A.. Mulder » 0,50

De Stoomwet, met Besluit tot uitvoering " » 0,20

» » door Mr. J. P. Peyrot » 2,—

De Suikerwet, 2e druk » 0,50

De wet tot Uitvoering van werken, door Mr.H. J.A. Mulder » 0,50

De Uitleveringswet, door J. C. van Schermbeek ...» 0.25

» » doorL.F.G.P. Schreuder, met suppl. » 1,80

De Veiligheidswet, met Besluit tot uitvoering . . . . » 0,10

» » door Mr. H. J. A. Mulder . ... i> 0,50

» » door Mr. J. Peyrot, deel I. . . • » 2,—

De Veeziektenwet, door Mr. N. Cramer » 0,75

De wet op de Vermogensbelasting, door A. E. J.Berling » l,—

» » » » » door J. M. van Walsem » 6.25

Vernée'S Volksboekjes, uitlegging van verschillende wetten » 0,50

De Wapenwet, door Mr. G. W. van der Feltz ...» 0,50 De Wetgeving op de waterschappen enz., door N. F. van

Nooten ii 1,50

De Wetgeving Arbeid en Fabrieken, m. alfab. zaakreg, geb. » 1,—

De Woningwet, door H. A. Musquetier 1,40

De Zegelwet, door N. Koomans, 2e druk » 1,75

CORRESPONDENTIE.

Twee bijdragen over leerplichtwet naar aanleiding van de derde vraag, door Mr. H. Verheijen behandeld in W. 7652, Vrijdag.

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Bij Kon. Besluit van 23 October 1901, n°. 72, is benoemd

toti kantonrecliter-plaatsvervanger in het- kanton Maastricht, Mr F I J. Janssen, advocaat en procureur te' Maastricht.

— Bij. Kon. Besluit van 25 October 1901, n°. 47, is benoemd tot raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, Jhr. Mr.

0. Q. van Swinderen, thans vice-presi-dent der Arrond.-Rechtbank te Groningen. tr

Bij Kon. Besluit van 25 October 1901, n . 48, is het Kon.

Besluit van 17 September 1901, n°. 31, houdende benoeming van Mr. B. Limburg, substituut-griffier bij de Arrond.-Rechtbank te Rotterdam, op zijn verzoek ingetrokken en benoemd tot substituut-griffier bij de Arrond.-Rechtbank te Rotterdam Mr. C. G. 't Hooft, werkzaam ter griffie van het Kantongerecht te

1,Ll.e Bij Kon. Besluit van 26 October 1901, n°. 55, is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Breda, ter standplaats de gemeente Dongen, G. M. N. de Ruvter, candidaat-notaris

te Breda. _ . _ ,

— Bij Kon. Besluit van 26 October 1901, n°. 56, is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Sappemeer, D. L. de: Koe, candidaat-notaris

Bij Kon. Besluit van 26 October 1901, n°. 57, is benoemd

tot notaris binnen het arrondissement Haarlem ter standplaats de gemeente Wormerveer, G. H. A. Tjeenk Willink, candidaatnotaris te Amsterdam.

ADVERTENTIEN.

Uederlandsche Juristenvereniging.

Het Bestuur der Nederlandsche Juristenvereeni-

ging heeft voor de Algemeene Vergadering van 1902, welke gehouden zal worden te Alkmaar, aan de orde gesteld:

Onderwerp I. Is, met handhaving van het beginsel omtrent de legitieme, wijziging van de regeling der erfopvolging ab intestato wenschelijk; zoo ja, in welken geest? — Prseadviseurs : Prof. Mr. P. A. Tichelaar, hoogleeraar te Leiden, en Mr. M. L. van Goudoever, privaat-docent te Utrecht.

Onderwerp II. Hoe behoort de verdediging in het strafproces te worden geregeld, zoowel bij het vooronderzoek als bij de behandeling ter terechtzitting? Prseadviseurs : Mr. H. Binnerts, vice-president van het gerechtshof te Leeuwarden, en Mr. Z. van den Bergh, advocaat te Amsterdam.

26 October 1901. G. A. VAN HAMEL,

Secretaris.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

Nieuwe uitgaven.

Van de in W. 7543 aangekondigde, door de heeren Küster Henke en Beunder bewerkte, bij den uitgever Schaafsma te Dokkum verschenen Verzameling van wetten, koninklijke besluiten enz., in de eerste plaats bestemd, maar niet alleen bruikbaar voor ambtenaren der politie, zagen nader achterrxon vnl ctati fl bet, licht Dl. V f1886—1889) en Dl. VI (1890—1892).

Gelijktijdig met dit laatste deel verscheen nu ook de jaargang 1900, met alphabetisch register. Gaarne vestigen wij opnieuw de aandacht onzer lezers op deze verzameling.

"Weder ontvingen wij eene bij de heeren H. J. van der Garde & Co. te Zalt-Bommel verschenen en door de heeren Mr. Ed. Philips en H. C. de Jongh bewerkte uitgaaf deiWoningwet en der Gezondheidswet 1901 met (zeer beknopte) aanteekeningen „hoofdzakelijk naar de officieele bescheiden", een klein 8vo boekdeeltje van 128 blz. Of aan zoodanige uitgave nog behoefte bestond na de in IV. 7609 aangekondigde gecommentarieerde uitgave derzelfde wetten van den heer Oosterbaan en van den heer Musquetier, mag worden betwijfeld. Intusschen kan men misschien ook hier zeggen variis modis bene fit. Mocht het uiterlijk goed verzorgde boekje eventueel een tweeden druk beleven, dan verdient hot aanbe-

Bij GEBR. BELINFANTE, te 's Gravenhage, zien het licht de elfde aflevering van het

Alphabetisch Register

0p het van het

Koninkrijk der Nederlanden

van

1813—1900

DOOR

Mr. J. W. Belinfante,

Adjunct-Commies ter Provinciale Griffie van Zuid-Holland.

Deze tot 1 Januari 1901 bijgewerkte uitgaaf zal in den loop van dit jaar in 12 afleveringen, elk van 4 vel druks verschijnen.

Afl. 12 is ter perse.

Prijs per aflevering : f 1.

Bij de laatste aflevering zal een losse band a 1 1 worden gevoegd.

Bij GEBR. BELINFANTE, te 's Gravenhage, is verkrijgbaar :

DE BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN

van

1860—1889.

SCHETS EENER PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS

DOOR

nip. M. l. Asser.

Prijs f 1.50.

Gedrukt foy F. J. BELINFANTE, voorh. : A. D. SCHINK^

Sluiten