Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. H. de Banitz, tegen den Staat der Nederlanden, verw eerder, advocaat Mr. W. Tliorbecke.

2°. (id.). A. G. C. E. W. Baron von dem Bussche Ippenburg o. s., eischers, advocaat Mr. J. A. de Ranitz, tegen de erfgenamen van Mr. P. H. Scholten c. s., verweerders, advocaat Mr. H. Ligtenberg.

4°. (id.). P. de Jonge c. s., eischers, advocaat Mr. J. Limburg, tegen W. van Liere, verweerder, advocaat Jhr. Mr. W. Th. 0. van Doorn.

Sub 1°, 2° en 3° verworpen, sub 4° vernietigd en de zaak teruggewezen naar liet Hof te 'sGravenhage.

iii. conclusie door partijen* genomen in zake:

(cassatie). De Burgemeester van Ovezand, eischer, advocaat

Jhr. Mr. E. N. de Brauw, tegen de Burgemeester van Heinkenszand, verweerder, advocaat Mr. J. H. Telders, Pleidooi bepaald op 23 October.

iv. nieuwe zaken :

1°. (oassatie). De Leidsche Stoomboot Mij., eischeres, advocaat Mr. M. P. G. Kappeijne van de Coppello, tegen de Zuid- en Noord-Holl. Stoomvaart Mij., verweerderes, advocaat Mr. B. M. Vlielander Hein.

2°. (id.). G. Sengers c. s., eischers, advocaat Mr. J. H. Telders, tegen A. van der Aa, c. s., verweerders, advocaat Mr. W. A. Telders.

3°. (id.). B. W. Taylor c. s., eischers, advocaat Mr. J. H. Telders, tegen de Naaml. Yenn. Bia.uwhoedenveem, verweerderes, advocaat Mr. H. M. Ledeboer. Pleidooi bepaald op 30 October.

(Strafkamer).

Maandag, 15 Juni.

(Revisie).

uitspraak: P. d. H., tegen een arrest van het Hof te Amsterdam.

(cassatie).

1°. P. G. T., tegen een vonnis der Rechtbank te Arnhem.

2°. J. H. W. t. B. H., tegen een vonnis der Bechtbank te Zutphen.

3°. W. T. S., tegen een vonnis der Bechtbank te Utrecht.

4°. A. V., tegen een vonnis der Bechtbank te Utrecht.

5°. F. W. B. v. R., tegen een vonnis der Rechtbank te Utrecht.

6°. F. d. J., tegen een vonnis der Rechtbank te Groningen.

7°. D. J., tegen een vonnis der Bechtbank te 'sHertogenbo-sch.

8°. A. M. J., tegen een vonnis van den Kantonrechter te Tilburg

9°. J. J. B. c. s., tegen een vonnis van den Kantonrechter ie Tilburg.

10°. De Officier van Justitie te Amsterdam, tegen een vonnis in zake: L. d. J.

11°. M. L. A., tegen een arrest van het Hof te 's Gravenhage.

12°. G. v. D., tegen een arrest van het Hof te Amsterdam.

13°. B. G., tegen een vonnis van het Hof te 's Gravenhage.

14°. P. J. H. W., tegen een arrest van het Hof te 's Hertogenbosch.

15°. J. d. B., tegen een arrest van het Hof te 'sHertogenboisch.

16°. H. L., tegen een arrest van het Hof te 's Hertogenbosch.

18°. L. K, tegen een arrest van het Hof te Leeuwarden.

17°. J. H. B., tegen een arrest van het Hof te Amsterdam.

BEiSUEiMliSaEM, VEKKJEZIMGEN ÜiiNZ.

Bij Kon. Besluit van 29 Mei 1903, ri°. 31, is:

1°. benoemd tot lid van de Staatscommissie tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering van liet internationaal privaatrecht Jhr. Mr. J. J. Rochussen, referendaris aan het Departement van Buitenlandsche Zaken;

2Q. op zijn verzoek, eervol ontslag verleend, als secretaris toegevoegd aan bovengenoemde Staatscommissie aan Jhr. Mr. A. van der Goes, gezantschaps-seoretaris 2de klasse bij Hr. Ms. gezantsohap te Rome;

3Q. benoemd tot secretaris toegevoegd aan bovengenoemde Staatscommissie Jhr. Mr. Dr. J. O. E. C. Bendorp, adjunctcommies aan het Departement van Buitenlandsche Zaken.

— Bij Kon. Besluit van 10 Juni 1903, n°. 24, is:

1°. aan de na te noemen leden van colleges van regenten over de na te melden gevangenissen, op hun daartoe aan Ons gedaan verzoek, een eervol ontslag verleend uit die betrekking, onder dankbetuiging voor de daarin bewezen diensten, als aan : Jhr. Mr. J. W. Quintus, lid van liet ooilege van regenten over de gevangenissen te Haarlem; Mr. N. de Ridder, lid van het college van regenten over de gevangenissen te Groningen; Mr. A. C. Crena de Jongh, lid van het college van regenten over het huis van bewaring, voorloopig tevens hulpstrafgevangenis te Dordrecht; Jhr. J. A. de Jonge van Zwynsbergen, lid van het college van regenten over de gevangenissen te Breda; 2°. benoemd tot lid van het college van regenten over: a de gevangenissen te Haarlem:, A. C. Laane, bankier, wonende aldaar;

b de gevangenissen te Groningen, Mr. H. de Visser, advocaat en procureur, wonende aldaar;

c het huis van bewaring, voorloopig tevens liulpstrafgevangenis te Dordrecht, Mr. A. R. Zimmerman, burgemeester dier gemeente;

d de gevangenissen te Breda, Mr. iï. Feith, rechter in de Arrond'. -Rechtbank aldaar;

e de gevangenissen te 's Gravenliage, Jhr. Mr. J. van Doorn, raadsheer in het Gerechtshof aldaar;

f het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens „de Kruisberg" nabiji Doetinohem, A. Moll, notaris te Doetinehem;

g het huis van bewaring te Harderwijk, M. G. J. Kempers, burgemeester dier gemeente.

— Bij Kon. besluit van 10 Juni 1903, n°. 29, is benoemd tot kantonrechter te Bolsward, Mr. D. ten Bokkel Huinink, thans griffier bij, liet Kantongerecht te Bolsward.

— Bij Kom. Besluit van 11 Juni 1903, n°. 72, is benoemd tot commissaris van politie te Utrecht, C. G. A. Wijnmalen, thans hoofdinspecteur van politie aldaar.

— Bij Kon. Besluit van 11 Juni 1903, n°. 73, is benoemd lot notaris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats de gemeente Middelharnis, G. B. Stehouwer, thans notaris te Molenaarsgraaf.

— Bij Kon. Besluit van 11 Juni 1903. n°. 74, is benoemd tot notaris binnen het arrondissement 's Gravenliage, ter standplaats de gemeente Voorburg, G. D. du Bieu. candidaat-notaris te Katwijk.

Door de Arrond.-Rechtbank te Heerenveen is, ter vervulling eener vacature van rechter in dat college, opgemaakt de navolgende alphabetische lijist van aanbeveling:

Mr. R. W. J. C. de Menthon Bake, rechter-plaatsvervanger in de Arrond.-Bechtbank te 's Hertogenbosch, tevens advocaat en procureur aldaar;

Mr. J. P. Cleveringa, griffier bij het Kantongerecht te Heerenveen, en

Mr. P. IJssel de Schepper, substituut-griffier bij de Arrond.Bechtbank te Amsterdam.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

De nieuwe Strafwetten.

In n°. 7893 maakten wij melding van het eerste artikel van Prof. van Hamel, onder boveitstaanden titel opgenomen in ,,De Handwerksman", Maandblad van de vereeniging Handwerkers Vriendenkring. In het Juni nummer van dat blad zet de hoogleeraar zijne beschouwingen voort, ditmaal gewijd aan de artt. 358 bis—quater. (De geschiedenis van de wet van 11 April 1903 wordt thans opgenomen in het werk van Smidt, de dezer dagen verschenen negende aflevering bevat er reeds een gedeelte van). De schrijver geeft allereerst eene uiteenzetting van de strekking der bepalingen, welke naar zijn oordeel volkomen duidelijk gesteld zijn en dus geene nadere toelichting behoeven. Hij constateert daarbij, dat de bepalingen niet van toepassing zijn op de werklieden in eenig bedrijf, door Staat, Provincie of Gemeente gevoerd. Bijl de vermelding va.n het in art. 358 bis gevorderde oogmerk merkt de schrijver op, dat het onverschillig is, door welke drijfveeren men tot het nastreven van dit oogmerk is gebracht, zij' het uit zuiver kwaadwilligheid of om eigen eischen door te drijven of uit solidariteit met. anderen ot om een politiek doel. Op de vraag wanneer overigens dit oogmerk kan geacht worden aanwezig te zijn, gaat de schrijver niet dieper in. Vrij, uitvoerig staat de hoogleeraar daarna bij de maatschappelijke beteekenis der nieuwe strafbepalingen stil, en wijst voorts op twee gronden, de aanvankelijke regeling van den rechtstoestand van het spoorwegpersoneel en de uitgebroken revolutionaire spoorwegstaking in April, welke de aanneming van het ontwerp rechtvaardigden. Aan het slot herhaalt hij de verklaring dat hij, ware hij lid der Kamer geweest, bij de redactie waarin en de omstandigheden waaronder de strafbepaling in stemming kwam, er voor zou hebben gestemd.

Nieuwe uitgaven.

Verschenen is het. eerste vel van de rechtspraak van den Centralen Raad van Beroep in zake 's Rijks Ongevallen-Verzekering. Het werk staat onder redactie van Mr. W. H. M. Werker, griffier van den Centralen Baad en verschijnt, bij den Boekhandel v/h. Gebr. Belinfante. In het werk zullen worden opgenomen alle beslissingen van den Centralen Raad en voorts die beslissingen van de Beroepsraden, welke voor goed begrip van de uitspraken van den Centralen Raad van belang zijn. Het thans verschenen vel bevat de redevoering van den Voorzitter, Mr. E. Fokker, bij de beëediging van de Voorzitters deiRaden van Beroep, welke redevoering besproken, werd door Mr. A. A. de Pinto in n°. 7886 van ons blad.

advertentien.

Bij de Uitgevers dezes zijn verschenen :

De Wet van 1 Jnli 1896 (SIM. No. 103)

tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering

toegelicht door Mr. A. F. K. Hartogh,

Advocaat en Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaa te 's Gravenhage,

en

Mr. C. A. Cosman,

Advocaat te Amsterdam.

Prijs f 6.—.

VOORSTEL VAN WET

tot wijziging van heI

fffilloi Ti Borprlle Ritsrorflerlm,

VAN

Mr. A. F'. K. Hartostoi,

Met een inleidend woord van Mr. A. A. DE PINTO.

Dit werk bevat de Handelingen omtrent de wet lot wijziging van het Wetboek van Burg. Rechtsvordering

Prjjs f 15.—.

R\j de Uitgevers dezes verscheen:

WET OF TRACTAAT

BIJDR^Q-JEC

tot de

Leer der Internationale Rechtseenheid

door

Nip. J. A. LEVY

Prijs f 2.50.

Bij, het onderzoek in de afdeelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal van de wetsontwerpen tot goedkeuring deidrie verdragen van internationaal privaatrecht, is weder de vraag ter sprake gebracht of dergelijke tractaten na de Koninklijke bekrachtiging hier te lande als wet gelden.

In verband met deze quaestiie wordt op nieuw de aandacht op bovenstaande brochure gevestigd.

Bij den Boekhandel v/h GEBR. BELINFANTE, te 'sGravenhage, en de Boekhandel en Drukkerij v/h E. J. RRILL, (e Leiden, is thans verschenen:

Militair Straf- en Tuchtrecht

EERSTE DEEL

Geschiedenis van iiet Wetboek van Militair Strafrecht

(EERSTE BOEK)

Verzameling van Ontwerpen, Stukken, Beraadslagingen enz., bijeengebracht, gerangschikt en van aanteekeningen voorzien

door

Mr. II. van der Hoeven

Hoogleeraar te Leiden

AFLEVERING 1

Deze uitgaaf van het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht, bevattende de Wordingsgeschiedenis,

verschijnt in afleveringen van 4 tot 8 vel (van 16 blz.) en zal den omvang van 100 vel zoo min mogelijk overschrijden. Prijs f 0.15 per vel druks bij inteekening. Na verschijning van het le deel vervalt deze inteekenprijs.

Aflevering 2 is ter perse.

Rij dezelfden ziet het licht :

Wetboek van Militair Strafrecht

EN

Wet op de Krijgstucht

met verwijzing naar de tot den tekst in verband staande bepalingen

en met

Alphabefisch Register

uitgegeven door

Mr. H. van der Hoeven

Hoogleeraar le Leiden

Prijs: ingen. f 0.70, geb. f 0.90

Rij de Uitgevers dezes is verkrijgbaar :

De Beroepswet

door

Mr. G. G. VAN DER HOEVEN.

Deze wet is opgenomen in Mulder's Verzameling van Nederlandsche Staatswetten (oranje uitgave) onder N° 15. In deze Verzameling verschenen :

N°. 1. Wet Nederlanderschap, 2de druk, door Mr. Job. .1. Belinfante.

„ 2. "Veiligheidswet.

,, 3. Heffing Invoerrechten.

,, 4. Kamers van Arbeid.

„ 5. Staat van Oorlog en Beleg.

„ 6. Indische Mijnwet.

,, 7. Opheff. Belemmeringen.

,, 8. Revisiewei:.

,, 9. Leerplichtwet, door Mr. Joh. J. Belinfante.

„ 10. Boterwet, door denzelfden.

,, 11. Bevorderingswet voor de zeemacht, door Mr. Gr. G. van der Hoeven.

,, 12. Pensioenwet voor de zeemacht, door denzelfden.

„ 13. Bevorderingswet van de landmacht, door denzelfden.

,, 14. Pensioenwet voor de landlnacht, door denzelfden.

., 15. Beroepswet, door denzelfden.

Prijs per deeltje f 0.50.

Losse linnen portefeuilles zijn a f 0.50 verkrijgbaar

Rij de Uitgevers dezes zijn verkrijgbaar:

c. I. van Assen, Lineamenta extrema juris privati

Justinianei secundum textum Institutionum . f ^.85

Leiddraad van het collegie over het

Rurgerlijk Wetboek. .... 5.50

Gedrukt b^j: F. J. BELINFANTE, voorh. A. D. schinkel

Sluiten