Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KöLNISCHE DAMpjcHLEPl'S^IfFFAHRT GeRELLSCHATT. ca. T.

KonTtoS-RegenIs. - Tf Beleediging. 6295. 2.

Koou. (P. VAN JBR) ca. *; Vierling c.s. 6301 8 Koomaks (N-). - Wet é t recht van /egel. 6375. 4.

KotP Eïf VERJOOP. - 1513 en 1550 B- w- . ■

Oe vraag- waar «J betaling had moeten geschied».!, moet beoordeeld A-orden 'aar de P,aats waar de levering lad tnoeen cescheden i>5t 'iaal' die waar de levering geicined is. Rechtb Rjtterdar- 6—'i 4. 3.

— Bi| waierkeer^6 overeenkomsten ontheft wanpraesatie aan de eene ïijde, £ wederpartij niet van nakoming der overeenkomst /iirerzi^s'

De Vfoper. aan w'en de gekochte waar niet geleved wordt binnei den termijn bij de overeenkomst bepaald, maf niet op den («kele1 grond van het verstreken zijn van den ll;veringsterrrijn, weigeren het gekochte aan te nemen en te betalen.

Tbt lift vragen van ontbinding eener wederkeerigeovereenkonst, zonder schadevergoeding, is eene voorafgaande in raorast'llint naar de wetgeen vereischte. Rechtb.'s-Gravenhage-. 6277.2.

— Kan uit de overschrijving eener koopakte van oiroerend ped, en dus alleen uit de juridieke levering, als bewezen worJen aangenomen, dat de bij afzonderlijke akte tusschen denzelfden verkooper en kooper verkochte roerende goederen in dat perceel aanwezig, geleverd zijn in het bezit van ien kooper? — Neen. Hof Leeuwarden. 6278. 3.

— Is de verkooper niet, buiten eenig geding, gehouden den kooper te vrijwaren tegen lasten, welke derden beweren op dat goed te hebben, en die bij h»t aangaan van den ioop niet zijn opgegeven? — Ja.

Lost die vrijwaring zich niet op in vergoeding van al de schade, die hem bij toewijzing eeier deswege tegen hem ingestelde vordering zou kunnen worden berokkend? — Ja.

Kan de kooper op dien grond, )ok buiten het geval dat hij deswege door een derde in rechtei betrokken wordt, van zijn verkooper in rechten vorderen scladeloosstelling? — Ja.

Bestaat de schadeloosstelling n dit geval niet in de vergoeding der mindere waarde van het verkochte? — Ja.

Vervalt niet, wanneer geen beiing daaromtrent is gemaakt, elk recht op vrijwaring, wannen de kooper van het bestaan der hem niet bekend "emaakte irfdienstbaarheid had kunnen kennis dragen? — Ja.

Was dat in deze het geval? Ja.

Is desniettemin de verkooper n deze, op grond der overeen6280St'3 n'6' V1 'jwar'nS gehouden ? — Ja. Rechtb. Utrecht.

Is de verkooper, die successievelijk heeft te leveren, wanneer het reeds geleverde niet betaad wordt, zonder de ontbinding der overeenkomst in rechten tl vorderen, gerechtigd de verdere levering te staken? — Neen.

Heeft, waar tusschen koo|er en verkooper is overeengekomen, dat de betaling zou geschieden op drie maanden of a contant inet 2 pet. korting de kooper de keuze omtrent de w'jze van betaling? — Ja. Heli tb. Rotterdam. 6285. 2.

Het bewijs is geleverd dat pe leverantie van hout, waarvan in de specificatie aan het hiofd der dagvaarding de rede is, betreft dezelfde partij huul als bij de briefkaart door gedaagde besteld.

He ontvangst van het h>ut als bedoeld in de specificatie, moet als bewezen worden asngenómen.

vV aar de gedaagde heeft tf kend een door hem bestelde partij hout, welke naar zijne bewering niet aan de dóór hem gestelde vereischten beantwoordde, na de ontvangst te hebben opgeslagen en opgeborgen, daarbij voegende dat de eischer zelf hem heeft verzocht dat hout. voor rekening en ten name van den eischer op te slaan en op te bergen, mag uit het bezit van dat hout bij gedaagde niet worden afgeleid dat hij zijn recht van reclame verkerkt heeft.

De gedaagde moet door *ijn schrijven aan eischeres onmiddelijk na de ontvangst van het hout, geacht worden tempore utili te hebben gereclameerd.

Waar ontbinding eener wederkeerige overeenkomst, met schadevergoeding gevorderd wordt, kan een brief van den eischer aan den gedaagde, waarbij de eerste beweert dat de laatste zijne contractueels verplichtingen niet heeft nagekomen, niet voor eene inferzuimstelling gelden, wanneer uit den inhoud van dien briefniet blijkt dat de eischer den gedaagde tot nakoming zijner verplichtingen heeft aangemaand of daarop bij hem heeft aangedrongen. Rechtb. 's-Gravenhage. 6299. 2.

Waar iemand krachtens opdracht, van een ander voor dezen een voorwerp heeft vervaardigd en aan hem afgeleverd, is gee" overeenkomst van koop en verkoop ontstaan, wanneer noch bij het stand komen der overeenkomst noch daarna, de prijs die voor dat voorwerp moest betaald worden, werd bepaald.

In dat geval moet degene die dat voorwerp volgens zijne es e mg ontving en behield, daarvoor een billijken, doch niet en ee"zUdig door den vervaardiger vastgestelden prijs, bestalen. Hof 's-Gravenhage. 6302. 2.

liet, antwoord op de vraag, waar de overeenstemmende wil i partijen, waardoor de (jij daagvaarding gestelde koop zoude ™.in tot stand gekomen, öch in het gegeven geva, heeft ver_

eenigd, moet zijn de plaats, waar het toestemmend antwoord is gevraagd, gegeven en V6fï0nc]en! en niet waar het is ont63lfei3 11001 Öen afze" Van *'et telegram. Hof Leeuwarden.

- He vordering tot gedeeltelijke oiHbind; eener koopovereenkomst van steenkolen, nl. voor > , betreft de doQr ^ kooper niet afgenomen noch betaaldegeelheid, is ontvankelijk.

Het Duitsche koopmansboek heeft i* een Wer r(j geen bewijskracht, indien het blijkt niet gei.egeld van da to^ g, en naai' den eisch der (Nederlandsche ?) wet gehouden te zijn. Rechtb. Tiel. 6316. 2. .

De eischer behoeft in de dagvaarding niet 0p te o-even den 8r°nd, die hem het recht geeft den gedaigde voor een anderen dan zijnen gewonen rechter te roepen; iet is voldoende dat hij, zoodra dat recht door den gedaagde letwist wordt, aanhem rechtens te hebben gedagvaard.

Waar in handelszaken de verkooper betalingvan eene geldsom vordert voor vroeger aan den kooper gelevede goederen en 'e verkooper is blijven wonen in de gemeene, in welke hij en tijde van het aangaan der verbintenis woono., is de rechter, innen wiens rechtsbied die gemeente gelegen è bevoegd van gojgOI'dering des verkoopers kennis te nemen. R,chtb. Almelo

De hypothecaire crediteur, krachtens ónherroepelijktvolmacht 'et verbonden perceel verkoopende moet worden bcchouwd ais vertegenwoordiger van den debiteur,zoodat deze'ils verkooper verplicht is den kooper te waarborgen. Recht" Winschoten. 6319. 4.

~ Art. 1550 B. W. is alleen toepasselijk, indien bij liét <■ gaan van den koop niets omtrent den tijd en de ptiats te betaling is bepaald.

Wanneerbij de koopovereenkomst de betaling is gesteld op zeker tijdsti na de levering, moet de betaling, ingevolge den algemeenen 'egel van art. 1429 van dat wetboek, geschieden ter woonplaase ven den schuldeischer. H. R- 6321. 1.

— De actie U ontbinding der koopovereenkomst met schadevergoeding we;ens niet-voldoening van den geheelen koopprijs met daarop vrschuldigde renten ontzegd op grond, dat ook de schuldvordcing van den verkooper, als niet bevoorrecht, krachtens art. 848 W. v. IC., is verminderd tot het bij het accoord in het faillissement van den kooper bepaald bedrag. Rechtb. Arnhen. 6326. 3.

— Art. 10 W. v. C.

Waar de gedagde wèl den koop en de levering erkent maar beweert btaald te hebben, daar kan den eischer het boeker.bewijs ovfeenkomstig art. 10 W. v. K. worden opgelegd, verblijvende aan den gedaagde de bevoegdheid om de betaling te bewijzm. Hof Amsterdam. 6328. 2.

— Koopman. — Hardelzaak. — Begin van bewijs door geschrift. — Vermoedens. — Sippletoire eed.

Hoewel niet blikt dat gedaagde koopman is, wordt toch ten onrechte aan le zaak het karakter van handelszaak ontzegd, nu gedaagde de ijzerwaren gekocht heeft ten behoeve van een werk dat hij aan een derde moest opleveren en dus om ze als roerende goederen te verkoopen.

In de omstandigheid dat gedaagde vóór het geding op eischers rekening geen andere aanmerking gemaakt heeft dan eene van betrekkelijk klein belang, terwijl hij geen reden had andere aanmerkinger zoo die bestonden te verzwijgen, ligt een zwaar vermoeder opgesloten tegen de juistheid va' de nieuwe, in dit geding, tegen de vordering gevoerde bestrij. ..ig. Rechtb. 's Hertogenboseh. 6330. 2.

Beteekenis. van het woord «keurvrij» als voorwaarde eener overeenkomst van koop eener stoomsloep., Rechtb. Utrecht. 6330. 3.

— Exceptie van incompetentie. — Beteekenis «franco Amsterdam». Hof Amsterdam. 6336. 2.

(Zie het in deze zaak op 29 Mei 1891 gewezen vonnis der Arrond.-Rechtbank te Amsterdam in W. no. 6053).

— Eene vergissing bij het opmaken en indienen der rekening sluit geen afstand van rechten in zich; na de betaling deiabusieve rekening blijft het recht tot vordering van het restant der koopsom.

Eene gevolgtrekking uit erkende feiten door een der partijen gemaakt, is geen deel zijner bekentenis en mag daarvan door den rechter worden afgescheiden. Rechtb. Zutphen. 6343. 3.

— Eene beslissing berustende op de uitlegging van eene tusschen partijen getroffen overeenkomst kan geen punt van onderzoek in cassatie uitmaken.

Door de bepaling dat, waar overeengekomen is betaling vóór de levering, da kooper recht heeft, alvorens te betalen, de goederen te bezichtigen, kunnen de art.t. 1302 en 1303 B. W. niet geschonden zijn. H. R. 6349. 1.

— Koop en verkoop onbestaanbaar zonder prijsbepaling der contractanten of overlating daarvan aan een derde.

Verkeerde qualificatie van het contract sluit geene erkentenis daarvan in.

De qualificatie der erkende feiten is des rechters zaak en niet die van partijen.

Een onsplitsbare bekentenis kan niet als gedeeltelijk bewijs dienen ter toelating van boekenbewijs volgens art. 10 W. v. K. zonder in haar geheel overgenomen te worden. Rechtb. Amsterdam. 6349. 2.

— De verkooper, wien bij wanpraestatie van den kooper de keus is gelaten tusschen de actie tot ontbinding van en die tot voldoening aan de overeenkomst, kan eerstgemelde, zoolang zij niet is verjaard, instellen ook na een door accoord beëindigd faillissement van den kooper.

De bijkomende vordering tot schadevergoeding, zich oplossende in eene zuivere geldschuld, ten aanzien waarvan de verkooper als concurrent schuldeischer moet worden beschouwd, kan, althans tot aan den dag der homologatie van het accoord, alléén in aanmerking komen voor de daarbij bedongen uitkeering. Hof Arnhem. 6357. 2.

(Zie het bij dit arrest vernietigde vonnis der Arrond.-Rechtbank te Arnhem dd. 5 Jan. 1893 in W. no. 6326).

— Waar alleen vrijwaring is beloofd van den eigendom van het verkochte goed, wanneer de kooper deswege stoornis mocht ondervinden, is de verkooper niet gehouden tot vrijwaring wegens executoriaal beslag door eenen hypotheekhouder gelegd. Rechtb. Leeuwarden. 6359. 3.

— Uitlegging eener clausule in eene koopovereenkomst.

Heeft de kooper op grond van wanpraestatie aan zijde der verkoopers, het recht verkregen de ontbinding der tusschen hen gesloten overeenkomst met schadevergoeding te vorderen ? — Rechtbank: Neen, Hof: Ja. Rechtbank Arnhem. 6362. 2. Hof Arnhem. 6362. 2.

— Waar, krachtens koopovereenkomst, zekere machines uit een bepaalde fabriek moeten geleverd worden, kan een beroep op verhindering in tijdige levering door werkstaking en influenza eerst dan in aanmerking komen, indien bepaaldelijk gesteld en, zoo noodig, te bewijzen aangeboden wordt, dat die werkstaking en influenza zijn ontstaan en geheerscht hebben in die fabriek, en wel tusschen het tijdstip waarop de overeenkomst tot stand kwam en dat waarop de machines gereed hadden behooren te zijn.

Er bestaan geen termen tot splitsing der vorderingen in conventie en reconventie, waar het niet geldt 2 verschillende, van elkaar geheel onaf hankelijke acties, maar integendeel 2 vorderingen waartusschen een nauw verband bestaat, niet enkel omdat de eisch in reconventie tevens is een middel van verdediging tegen de vordering in conventie, maar ook omdat beide vorderingen voortspruiten uit een en dezelfde overeenkomst, waarvan eenerzijds wordt gevraagd de nakoming, terwijl anderzijds wordt gevorderd schadevergoeding wegens wanpraestatie.

Waar de verkooper van eene zaagmachine, die, bij het aangaan der verbintenis tot levering daarvan, bekend is met de omstandigheid dat stilstand van de zaagmachine voor den kooper ook stilstand van diens sclaafmachine tot rechtstreeksch gevolg heeft, is die verkooper, wanneer hij nalatig is in de levering der zaagmachine, gehouden den kooper gederfd schaafloon te vergoeden.

Omvang der schadevergoeding wegens te late levering eener zaagmachine en wegens gebrekiige en tardieve levering van kluchten voor een zaagraam. Ho:* 's-Gravenhage. 6371. 2.

(Zie het vonnis a quo in W. ao. 6168).

De vordering tot ontbinding eener overeenkomst met schadevergoeding is van onbepaalde waarde en derhalve voor hooger beroep vatbaar.

Het afzien van een ambtshalve aangevuld getuigenverhoor is niet als eene daad van berusting aan te merken.

Art. 1-554 B. W. is niet toepasselijk bij verkoop van eene koe, waar vaststaat dat het dier voor de slachtbank bestemd

was en het daarom onder de waren (denrées) moet gerangschikt worden.

Geen enkel wettelijk voorschrift verbiedt een tweede bewijsaanbod te doen. Hof 's-Hertogenbosch. 6372. 2.

— Waar enkel door verloop van eenen termijn mora intreedt, is wel de overeenkomst niet van rechtswege ontbonden, maar kan zij niet meer worden nagekomen, zoodat latere aanbieding van het verschuldigde den eisch tot ontbondenverklaring in rechten niet kan belemmeren. Rechtb. Leeuwarden. 6374. 3.

— Wanneer de koop eener zaak beweert, dat deze verborgen gebreken had en dat zij is vergaan binnen den korten termijn, waarbinnen de te dier zake in te stellen vordering moet zijn aangelegd, is hij in die vordering dan slechts ontvankelijk, wanneer hij bij dagvaarding heeft gesteld niet alleen, dat het verkochte voorwerp is vergaan, maar tevens, dat dit is geweest een gevolg van het verborgen gebrek; — de rechter is immers aan de bij dagvaarding gestelde feiten gebonden. Rechtb. Utrecht. 6376. 3.

— Waar tusschen kooper en verkooper is overeengekomen, dat de eerste gerechtigd zoude zijn tot een zekere schadeloossteling voor eiken dag te late aflevering, is die schadeloosstelling voor niet-tijdige aflevering verschuldigd zonder dat de verkooper op rechtsgeldige wijze is in gebreke gesteld.

De kooper die wegens niet-tijdige aflevering de bedongen schadeloosstelling vordert, behoeft niet te bewijzen dat hij door die te late aflevering schade heeft geleden.

Wanneer in een contract poenaliteit bedongen is voor eiken dag te late aflevering, heeft zulks ook betrekking op de Zonen feestdagen, zoo in het contract geen melding wordt gemaakt dat die dagen niet in rekening zouden worden gebracht. Rechtb. Almelo. 6379. 2.

— De kooper, die bekent een koe gekocht te hebben, onder bijvoeging dat hij den koopprijs aan een derde betaald heeft, is dan alleen ontslagen van de verplichting om aan den verkooper den koopprijs te betalen, bijaldien die derde van den verkooper de macht had gekregen om de koopsom in ontvangst te nemen of de verkooper die inontvangstname heeft goedgekeurd of daardoor werkelijk is gebaat geworden. Rechtb. Amsterdam. 6385. 3.

— Is in casu koop op monster ? — Ja.

Moet bij verkoop op monster de verkooper de conformiteit aan het monster bewijzen ? — Ja.

Kan men de in eene sommatie gestelde feiten weerspreken in eenen brief? — Ja.

Geeft men de conformiteit aan het monster toe, wanneer men de steenen voor een geringeren prijs, dan het monster waard is, koopt ? — Neen-

Gaat bij koop op monster de bewijslast op den kooper over, wanneer het geleverde en het monster in het bezit van den kooper zijn ? — Neen. Rechtb. 's-Gravenhage. 6387. 2.

— Koop van zekere en bepaalde zaken brengt mede verplichting tot betaling ook al heeft de levering nog niet plaats gehad.

Waar dus uit een schriftelijk stuk alleen blijkt van koop en niet. over levering gesproken wordt, is de kooper niettemin tot betaling verplicht. Rechtb. Amsterdam. 6387. 2.

— van een agentschap. — Actio mandati contraria. Hof Amsterdam. 6391. 1.

— Beweerde ongeldigheid eener schijnbaar bij openbare veiling tot stand gekomen koopovereenkomst op grond van dwaling van den kooper omtrent hetgeen zoude zijn verkocht, door welke dwaling de overeenstemmende wilsverklaring tusschen partijen werkelijk zoude hebben ontbroken. Rechtb. 's-Hertogenbosch. 6391. 2.

— Termijnkoop. — Liquidatie-contract.

Het blijkt niet uit de overgelegde correspondentie, dat de oorspronkelijke eischeres een maximum verlies gegarandeerd heeft aan den oorspronkelijken gedaagde in de door haar voor dezen uitgevoerde speculatie in katoen.

Nu de gedaagde in vrijwaring van den eischer in vrijwaring f 3000 heeft aangenomen en dat, bedrag op de daarvoor gegeven quitantie heeft vermeld: «als saldo van het verlies op 500 balen», moet die betaling tevens geacht worden de order tot realisatie te bevatten, zoodat gedaagde in vrijwaring door niet te realiseeren geheel suo pericolo handelde. Rechtb. Rotterdam. 6392. 2.

— Waar in casu verkocht is «een partij hout te verschepen in Augustus», daar is niet aan te nemen, dat het de bedoeling van partijen was, dat na 31 Augustus onder geenerlei omstanomstandigheden de verscheping meer zou kunnen plaats hebben. Hof Amsterdam. 6398. 1.

— Zichtbaar of verborgen gebrek?

Tardiviteit van eene reclame ruim vier weken na de levering en nadat een groot deel der geleverde waai' onder den kooper door brand was vergaan. Rechtb. Amsterdam. 6402. 3.

— Waar de bijvoeging aan de gerechtelijke bekentenis gedaan, door partij niet bepaald is weersproken noch bij hare eerstvolgende conclusie noch bij hare eindconclusie, doch deze laatste alleen inhoudt dat zij niet geacht wil worden de posita van hare wederpartij te erkennen, moet zij geacht worden die bekentenis in haar geheel te hebben aangenomen.

Waar de kooper van eene partij steen de koopovereenkomst erkent, onder bijvoeging dat vóór 1 April moest geleverd zijn, kan deze bijvoeging hem niet baten, wanneer hij op 1 April den verkooper gesommeerd heeft met de levering voort te gaan. Hof 's-Gravenhage. 6403. 1.

(Zie vonnis a quo in W. no. 6209).

— Waar graan verkocht is met het beding aflading Februari/ Maart van een Atlantische haven, rembours zicht tegen documenten, is de verkooper niet alleen verplicht te zorgen dat het graan binnen den bepaalden tijd ingeladen wordt, maar ook dat het schip binnen den bepaalden tijd vertrekt.

De kooper kan echter de documenten en de betaling niet weigeren op grond van de omstandigheid dat het graan te laat afgeladen is, wanneer hij zijnerzijds stilgezeten en geen ontbinding der overeenkomst gevraagd heeft.

Hij kan evenmin betaling weigeren omdat, bij de aanbieding der documenten, he'. graan reeds uit het stoomschip, waarmede liet aangevoerd werd, in lichters was overgeladen; dit geeft hem slechts rech'. om van den verkooper vergoeding der daardoor ontstaande hoogere lossingskosten ce vorderen. Rechtb. Rotterdam. 649Ó. 1.

— De overeenkomst waarbij is bepaald dat de eischer onder zekere voorwaarden aan den verweel lei' zoude leveren, tegen marktprijs, zekere fabrikaten om iie voor eigen rekening te verkoopen, betreft handelsdadan voor eigen rekening gepleegd

De rmder bedoelde voorwaarden opgenomen bijkomende overeenkomst van huur van een winkel kan aan de hoofdovereenkonist hare hoedanigheid van daad van koophandel niet ontnemen. H. R. 6408. 1. ,, ,

— Wanneer de verkooper van een stoomketel instaat voor alle gebreken, die daaraan binnen zekeren tijd mochten voorkomen, is hij van de garantie ontslagen, wanneer de kooper buiten

4

Sluiten