is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad van het regt; verzameling van regtszaken, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk, jrg 55, 1893, no 6365, 01-08-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwing van het in W. no. 6253 uit het Jnd. W. h. R. overgenomen arrest van het Hoog Gerechtshof in Ned.-Indië van 14 Sept. 1892. Het opschrift dezer bijdrage, die wij danken aan de bekwame hand van Mr. D. Simons, is de drieledige vraag: Moord, doodslag of noodweer 1 Moord zeide het hof, doodslag adviseerde de advocaat-generaal van Assen, noodweer was beslist door den Raad van Justitie te Semarang. De conclusie van den heer Simons, Da zorgvuldige toetsing der casuspositie aan het in Indië thans voor Europeanen geldende recht en het ter vervanging daarvan door eene staatscommissie ontworpen wetboek luidt: „De veroordeeling van den heer de V. is volgens het in Indië geldende recht volkomen gerechtvaardigd, maar is in strijd met de beginselen, neergelegd in onze Nederlandsche wetgeving en met die, welke zijn ontwikkeld in het Ontwerp bestemd om het Indisch recht meer met dat Yan het moederland °P gelijke lijn te brengen".

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Bij Kon. besluit van 26 Juli 1893, no. 26, is aan S. W. Middelkoop en aan J. C. Ramaer, op hun daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als leden van het college van regenten over de bijzondere strafgevangenis voor vrouwen te Gorinchem, onder dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten.

— Bij Kon. besluit van 27 Juli 1893, no. 31, is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Utrecht, ter standplaats de gemeente IJsselstein, M. den Bleker, candidaat-notaris te Waddinxveen.

— Bij Kon. besluit van 27 Juli 1893, no. 36, is aan Mr. J. Haïtsma Muiier, op zijn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 1 September 1893, eervol ontslag verleend als kantonrechter te Harderwijk.

— Bij Kon. besluit van 27 Juli 1893, no. 48, is benoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Gorinchem, Jhr. Mr. N. C. de Gijselaar, wonende te Gorinchem.

— Bij Kon. besluit van 28 Juli 1893, no. 39, zijn, met ingang van 15 Augustus 1893, benoemd:

tot griffier bij het Kantongerecht te Goes, Mr. P. L. van Eeten, thans griffier bij het Kantongerecht te Zierikzee;

tot griflier bij het Kantongerecht te Zierikzee, Jhr. Mr. W. H. i loeufft, thans griffier bij het Kantongerecht te Ommen ;

tot griffier bij het Kantongerecht te Ommen, Mr. G. N. Manger Cats, advocaat, tevens beëedigd klerk ter griffie van de Arrond.Rechtbank te Zutphen.

— Bij Kon. besluit van 28 Juli 1893, no. 40, zijn benoemd: tot griffier bij het Kantongerecht te Meppel, Mr. J. Wessels

Boer, thans griflier bij het Kantongerecht te Medemblik;

tot griffier bij het Kantongerecht te Medemblik, Mr. J. Dumon, gewezen rechterlijk ambtenaar in Nederlandsch-Indië, wonende te 's-Gravenhage.

— Bij Kon. besluit van 28 Juli 1893, no. 41, zijn benoemd: tot griffier bij het Kantongerecht te Apeldoorn, Mr. J. Albarda,

thans griffier bij het Kantongerecht te Wijk bij Duurstede ;

tot griffier bij het Kantongerecht te Wijk bij Duurstede, Mr. L. E. van Petersom Ramring, advocaat te Utrecht, tevens beëedigd klerk ter griffie van de Arrond.-Rechtbaar aldaar.

— Bij Kon. besluit van 28 Juli 1893, no. 42, zijn benoemd: tot subst.-griffier bij de Arrond.-Rechtbank te Haarlem, Mr. B. J.

Rasch, thans griffier bij het Kantongerecht te Helmond ;

tot griffier bij het Kantongerecht te Helmond, Mr. J. T. E. van Delden, advocaat en procureur te Deventer, tevens beëedigd klerk ter griffie der Arrond.-Rechtbank te Zutphen.

— Bij Kon. besluit van 28 Juli 1893, no. 43, is benoemd tot ambtenaar van het Openb. Min. bij de Kantongerechten in het arrondissement Alkmaar voor de kantons Hoorn en Medemblik, ter standplaats Hoorn, Mr. P. C. Klaasesz Jz., advocaat en procureur te Leeuwarden, tevens beëedigd klerk ter griffie van de Arrond.Rechtbank aldaar.

— Bij Kon. besluit van 28 Juli 1893, no. 44, is aan Mr. N. C. H. van Daalen Wetters, op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als lid van het college van regenten over de strafgevangenis te Goes, onder dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten, en is benoemd tot lid van het college van regenten over de strafgevangenis te Goes, C. Risseeuw, secretaris van de gemeente Kattendijke.

— Bij Kon. besluit van 28 Juli 1893, no. 50, is benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw W. A. J. Elzevier Dom, voorzitter van de Broederschap der notarissen in Nederland en notaris te Amsterdam.

— Bij Kon. besluit van 29 Juli 1893, no. 41, is Mr. M. A. H. Onderwater, met ingang van 8 Aug. 1893, eervol ontslagen als griffier bij het Kantongerecht te Sliedrecht, en zijn benoemd:

tot griffier bij het Kantongerecht te Sliedrecht, Mr. W. M. van Haaften, thans griffier bij het Kantongerecht te Vianen ;

tot griffier bij het Kantongerecht te Vianen, Mr. W. A. Abbema Oudegeest, advocaat en procureur, wonende te Opijnen.

— Bij Kon. besluit van 29 Juli 1893, no. 42, is benoemd tot griffier bij het Kantongerecht te Hoorn, Mr. G. H. Bast, thans kantonrechter-plaatsvervanger en advocaat aldaar.

— Bij Kon. besluit van 29 Juli 1893, no. 43, zijn benoemd: tot substituut-griffier bij de Arrond.-Rechtbank te Alkmaar, Mr.

P. van der Crab, thans ambtenaar van het Openb. Min. bij de Kantongerechten in het arrondissement Rotterdam voor de kantons Rotterdam no. 2 en Gouda, ter standplaats Rotterdam ;

tot ambtenaar van het Openb. Min. bij de Kantongerechten in het arrondissement Rotterdam voor de kantons Rotterdam no. 2 en Gouda, ter standplaats Rotterdam, Mr. B. R. Roijer, advocaat en procureur te Zwolle, tevens beëedigd klerk ter griffie van de Arrond.-Rechtbank aldaar.

BERICHTEN.

1s-Gravenhage, 1 Augustus.

Door het Provinciaal Utrecht&ch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen zijn in zijne laatste jaarlijksche vergadering uitgeschreven de volgende Prijsvragen:

Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschappen.

1. Het genootschap verlangt de rechtsgeschiedenis van eene der voornaamste Noord-Nederlandsche steden.

2. Een geschiedkundig onderzoek naar den aard van het boedelhouderschap volgens het Oud-Vaderlandsche recht.

3. Een geschiedkundig onderzoek naar het Aasdoms- en Sche-

pendomsrecht in Holland en Zeeland, en, voor zooveel het daarmede verwant is, naar het erfrecht der naburige provinciën.

4. De rechtstoestand der wegen, vaarten en weteringen, ten openbaren gebruike bestemd of aangewezen, in een der provinciën van Nederland, ook geschiedkundig toegelicht.

5. De geschiedenis van het kerkelijke rechtswezen in een bepaald gedeelte van het tegenwoordig Nederland vóór de Hervorming.

6. Eene beschouwing der licht- en schaduwzijden aan de medewerking van het leekenelement — inzonderheid van de jury — aan de rechtspraak in strafzaken verbonden, en een gemotiveerd oordeel, zoowel omtrent dit punt in het algemeen, als omtrent de vraag of de invoering daarvan in ons vaderland wenschelijk is.

7. Het Genootschap verlangt eene verhandeling over het arbeidscontract (huur van diensten,) en de wijze waarop het bij de wet behoort te worden geregeld, onder vergelijking van hetgeen ten opzichte van dit onderwerp in de laatste twintig jaren ook in andere landen op wetgevend gebied is verricht.

8. Het Genootschap verlangt eene verhandeling over de vereenigingen tot het monopoliseeren van bepaalde takken van bedrijf (rings, pools, trusts, Kartelle), haar ontstaan, hare werking, hare economische beteekenis, hare voor- en nadeelen, en haren invloed op den toestand der arbeidende klassen, benevens de houding door den wetgever tegenover haar aan te nemen.

De verhandelingen, bestemd om naar den uitgeloofden eereprijs te dingen, moeten voor 1 December 1894 in handen van den Secretaris des Genootschaps zijn.

Voor de op zich zelve voldoende en bij vergelijking best gekeurde beantwoording van elke der bovenstaande vragen, wordt een prijs uitgeloofd, bestaande in een eerediploma en drie honderd gulden.

Alle verhandelingen, welke naar een der uitgeloofde prijzen dingen, moeten met eene andere hand geschreven zijn dan die des Schrijvers en, in plaats van met den naam van dezen, met eene spreuk zijn onderteekend, onder bijvoeging van een verzegeld briefje, dezelfde spreuk tot opschrift voerende, en waarin zoowel de naam des Schrijvers als zijn adres eigenhandig door hem zijn opgegeven. Ook moeten de verhandelingen, voor welke, naar goedvinden, van de Nederlandsche, Hoogduitsche, Engelsche, Fransche of Latijnsche taal mag worden gebruik gemaakt — duidelijk met Italiaansche letters geschreven zijn, en vrachtvrij toegezonden worden aan den Secretaris des Genootschaps, Mr. R. Melvil Baron van Lynden, Lid der Arrondissements-Rechtbank te Utrecht.

Alleen de briefjes behoorende tot de verhandelingen aan welke de bepaalde eereprijzen zijn toegewezen, worden geopend; die der afgekeurde stukken daarentegen worden op de Algemeene Vergadering ongeopend verbrand.

Indien de Schrijver eener prijsverhandeling lid is van het Genootschap, moet dit op het verzegeld briefje, hetwelk die verhandeling vergezelt, door het woord lid worden aangeduid.

De bekroonde prijsverhandelingen blijven eigendom van het Genootschap, hetwelk ze onder zijne werken uitgeeft. Zij kunnen alzoo door niemand, hetzij geheel of ten deele, of bij invoeging in eenig ander werk, worden herdrukt, zonder toestemming der Directie.

Afgekeurde prijsverhandelingen worden niet teruggegeven, maar de schrijvers kunnen, tegen betaling der kosten, afschrift bekomen van de over hunne stukken uitgebrachte adviezen.

Ter verkrijging van verdere inlichtingen, raadplege men het eerlang verschijnende Verslag der Algemeene Vergadering van 27 Juni 1893, of wende zich tot den Secretaris voornoemd.

— In de afgeloopen week slaagden in het notarieel staatsexamen :

voor het eerste gedeelte, de heeren :

F. G. M. van Gils, te Waalwijk; G. Th. Cremers, te Gabeek; B. Ets, te Dordrecht; I. A. Swane, te 's-Hertogenbosch; J. G. J. Leinarts, te Sittard;

en voor het tweede gedeelte, de heeren:

J. Tuymelaar, te Haarlem ; P. A. M. H. Eschweiier, te Ouden>osch ; A. D. Bas Backer, te Apeldoorn; C. H. J. A. Bredius, ;e Utrecht.

ADVERTENTIEN.

De Commissaris der Koningin in de provincie 3roningen roept bij deze op sollicitanten, bij voorkeur loctoren in de rechts- of in de staatswetenschap, naar le binnen kort openvallende betrekking van Commies, ;hef der 1ste afdeeling ter provinciale griffie (hoofdverkzaamheden: waterstaat, waterschappen, toepassing fan verschillende wetten, als fabriekswet, drankwet, irbeidswet, enz., strafverordeningen, genees- en vee- . irtsenijkundig staatstoezicht).

De jaarwedde bedraagt f 2000, terwijl de legesgelden lie worden genoten, in de laatste vijf jaren gemiddeld 173 hebben bedragen.

De sollisitanten zullen zich vóór 15 Augustus aantaande schriftelijk moeten aanmelden.

Diegene hunner, met wie eene persoonlijke kennismaking verlangd wordt, zullen daartoe worden uitgeoodigd.

Groningen, den 29 Juli 1893.

De Commissaris der Koningin voornoemd,

Bij afwezigheid, j

Het Lid van Gedeputeerde Staten: < J. SCHILTHUIS UGZN. *

Jitgaven van GE BR. BELTNFANTE, te's-Gravenhage. ^

Men Tan Prof, 0PZ00IER.

De gevoelsleer van Dr. J. J. van Oosterzee beoordeeld,

2 stukken, f 5.

Eenheid in' het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in

alles de liefde, f 0.60.

Oratio de philosophiae natura. f 0.50.

Karakter der wetenschap, f 0.60.

Restauratie, f 0.60.

Tachtigjarig Alphabetisch Register

OP HET

STAATSBLAD

van het Koninkrijk der Nederlanden,

van 1813—1893.

Afl. 8 en 9 zijn aan de inteekenaren verzonden en bevatten de letters O—S.

Prijs: f 11, in afleveringen of compleet ingenaaid, en f 12, gebonden in half leêren band.

's-Gravenhage, GEBR. BELTNFANTE.

1 Augustus 1893.

Bij GEBR. BELINFANTE, te 's-Gravenhage,

ziet het licht:

AANTEEKENINGEN

OP DE

G EMEENTE WET

EN DE

Wetgeving op den Persoonlijken Staat,

DOOR

G. L. van den Helm,

Burgemeester van Batenburg.

Prijs f 0.50.

Van denzelfden Schrijver zijn vroeger verschenen:

De Gemeente-Administratie, 2e druk met Aanteekeningen, ing. f 9.25, geb. . . . f 10.—

De Gemeentewet, ing. f 3.10, geb. . . 3.50

De Wet op de Markgronden . . . 1.50

Handboek voor den Ambtenaar van den

Burgerlijken Stand, ing. f 13.50, geb. 14.50

REVUE DES DEUX MONDES.

On souscrit chez

MM. BELINFANTE FRÈRES, Libraires-Éditeurs, Seuls Agents pour les Pays-Bas,

Wagenstraat 100—102, La Haye.

Livraison du 15 Juillet 1893.

SOMMAIRE. — La Tourmente, 2e partie, par M. P. Margueritte. — Le tempérament physique et moral d'après la biologie contemporaine, par M. A. Foi ili.kk. — La société au Mexique et 1'avenir économique du pays, par M. C. Jannet. — L'évolution actüelle de la littératnre italienne, M. A. Fogazzaro, par M. E. Rod. — Au Bagne II. La colonisation pénale, par M. P. Mimande. — La voyage de 1'impératrice Catherine II en Crimée, d'après une relation inédite, par M. le Marqnis d'Akagan. — Les phoques a fourrures, par M. E. Plaechüt. — La reproduction artificielle du diamant, par M. L. Dex. — Une enquête sur l'Egypte, par M. le Vicomte E. M. de Vogüé. — Chronique de la Qdinzaine. — Le mouvement financier de la Quinzaine. — Bulletin bibliographique.

La Revue des Deux Mondes paraït le Ier et le 15 de chaque rnois, gr. in-8vo. — Prix d'un an f 27.

Hectographisch Papier

aan beide zijden bruikbaar.

1 vel fol°-formaat . . . • . f 0.50 L2 h n n . 5.—

ISTIBU -W!

Chicago-Hectograaf.

?ol°-formaat . . . (37 cM. X ^5 cM.) f 4.75 lo. n . . . (31 cM.X 25 cM.) 3.75 1°. n (18 cM. X 25 cM.) 2.25

Bij eiken toestel behoort één fleschje Inkt en eene lebruiksaanwijzing.

Verkrijgbaar aan het

Industrieel Agentschap,

Paveljoensgracht 19a, Den Haag.

Snelpersdruk en Uitgave ▼an GEBR. BELINFANTE, te 's-Gravenhage.

Tachtigjarig Alphabetisch Register