Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Globale Finantiëele Rekening over het Dienstjaar 1893.

Ontvangst. Uitgaaf.

Saldo van rekening over '1892 / 334.44 Wedstrijd Hilversum f 27.—

Contributie: u Zwolle // 33.50

140 Rechtstreeksche // Arnhem » '26.—

leden f 350.— u Groningen // 280.—

300 Afdeelingsleden. v 330 — v Breda w 12.95

lbuitengew.lid (regl) ■> 0.'25 Kosten van het Tijdschrift en

// 680.25 verder drukwerk (kwitantiën) </ 500 —

'240 reglementen n 60.— Kosten van oprichting afd.

12 Jaarboekjes v. Lennep. . . . u 9.— Groningen // 8.86

Receptie- en andere kosten der

afdeelingen . . . ... n 19.87 // rechtstreeksche leden en

afd. Amsterdam // 18.845

Prijsdiploma's v 55.—

Probabel saldo op nieuwe rek.

over 1894 // 101.665

f 1083.69 f 1083 69

Begrooting over het Dienstjaar 1894. Vermoedelijk aantal leden 500.

Ontvangst. Uitgaaf.

Probabel saldo van rekg. Aan prijzen en onkosten groote

over 1893 f 101.665 wedstrijd / 325.—

Contributie: // Drukwerk: Tijdschrift enz // 200.—

160 Rechtstreeksche v Expedit.: Tijdschrift enz. // 100.—

leden f 400.— >/ Afdeel, en Perceptiekosten // 50 —

340 Afdeelingsleden . u 374.— v Probleem- en oplossings-

// 774.— wedstrijd // 121.—

60 reglementen n 15.— v Prijzen en onkosten kleine

Inleggelden v 100.— wedstrijden // 100.—

'/ Probabel saldo op nieuwe

rekening '95 // 94 60s

ƒ 990.665 f 990.665

LEDENLIJST.

Amsterdam. Eindhoven.

Nieuw Rechtstreeksch Lid; Verhuisd van Zwolle naar Eindhoven,

A Klein Oldenbarneveldstraat 73- j. w. Krol, Commies der Posterijen.

Verhuisd van Hemonylaan 20 naar J 1

J. D. Meyerplein 25, M. van Gelder.

Bedankt voor het Lidmaatschap «wegens 's ( J 1'il VC1I llilfïe.

gezondheidsredenen»:

L. Bron. ! Nieuw Rechtstreeksch Lid:

j. T. Strootmann. M. Nijhofif, Nobelstraat 18.

Erratum:

In het October-nummer staat abusiev. Gronilll^eil.

als adres van P. Scholten vermeld:

P. C. Hooftstraat 31; dit moet zijn: Verhuisd van Carolieweg E 134 naar P. C. Hooftstraat 132. Steentilstraat R22, E. Wiersema.

Sluiten