Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en minstens du tig spellen simultaan voor zijn rekening kan nemen. Reeds zijn eigenbelang dwingt hem, zich groote vaardigheid in het maken en oplossen van problemen eigen te maken. Toen een eeuw geleden Philidor aankondigde drie partijen tegelijk blind te zullen spelen, liep geheel Parijs uit om het nieuwe wonder te aanschouwen. En thans ? Hij, die iets nieuws op

spelen ^Een 'aten z,en' zal meer dan vijftien partijen tegelijk b.ind moeten pelen, (Een bezoeker van Transvaal, dien ik ontmoette vertelde mij dat een amateur aldaar er 2o voor zijn rekening nam ! ?) en in ons land Leeft

ieder schaakspeler reeds gelegenheid gehad door meer dan één liefhebber seances te zien geven.

Waartoe deze inleiding, zal men vragen. Slechts teneinde met des te meer nadruk te kunnen wijzen op het feit, dat ondanks al dezen vooruitgang, waaror wij natuurlijk dankbaar zijn, de partijen van Paul Morphy ons blijven

na hem W" h ^n'stichten' aIs die van een meester vóór of na hem. Wij bewonderen dat genie, dat hoe ook toegerust met eeniye uit

kelde afko™stlge theoretische kennis een oorspronkelijk talent ontwik¬

kelde van zoo bu.tengewonen rijkdom. Een schaakliefhebber in ons land houdt ervan probleven met natuurtafreelen te vergelijken. Doen wij dit met het spel van den Amenkaanschen meester, dan doemt als vanzelf voor onze oogen iet beeld op van den bruisenden bergstroom, die ongmeene helderheid

de krach". °n ^ e" indrahvetk«"<i« ^choon.heid aan oveweldigen-

Indien eens na den dood van Steinitz, Tarra,ch, Tchigorine of van „eiken „rooten meester ook, een verzameling werd uitgegeven van al h tijen, natuurlijk voor zoover deze bewaard zijn, zou men, geloof ik verwonderd zijn over de vele partijen, die, hetzij slecht, hetzij doodsch, hetzij ontsierd door meer of min grove fouten, het naspelen niet waardig zijn Bii Mor, h niet alzoo. In het zoogenaamde Morphy- boek waarin met zorg bijeenverza

^i heeftl 'eVenSbijzC;nderheden en partijen, die men met moeite en jt heeft kunnen vinden, wordt bijv. bij een blindséance van acht partijen

als een groote bijzonderheid gewag gemaakt van het feit, dat de meester een incorrecte combinatie maakte!

Welk een stijl van spel! Welk een toucher, zou de musicus zewen elkens het juiste stuk, op het juiste tijdstip op de juiste plaats- Elke par'

tuurliikeT" fr d°°rIUChtlge constructie. Een oogenschijnlijk geheel natuurlijke, kunsteloos-eenvoudige opeenstapeling van de steenen en blokies noodig tot voltrekking van het gebouw. J '

Geen halsbrekende toeren, geen raadselachtig inmetselen van eigen stuk ken geen jachtmakenj op onbegrijpelijk fijne nieuwigheden, die de tegenpartij m dC W" m0<!,<!n ^ *Pr'nc'Pienreiteref« .„aai

Sluiten