Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat heeft' deze gedaan voor zijn club ? Ook hij begon met gelijke krachten en schoon zijn leger nog niet is weggemaaid ot zijn koning genomen, is er een bres geschoten in zijn fort en is zijn positie verzwakt. Hij heeft niets gedaan voor zijn club ; hem kan niets worden toegekend.

Als uitzondering hierop zou ik slechts het geval willen doen gelden, waarin een speler aangeeft dat hij kan matzetten of een absoluut beslissend aantal stukken of pionnen kan winnen en behouden.

Ik zeg niet dat deze regels elke moeilijkheid zouden oplossen maar zij zouden ons zeker menig onaangename twist sparen. In elk geval zouden zij de positie der scheidsrechters aanmerkelijk versterken "

miioitie:

Dc Alapin's Opening.

Wanneer Wit na I e4 e5 zijn paard naar e2 speelt inplaats van, zooals gewoonlijk geschiedt, naar f3, ontstaat de Alapin's opening.

Ofschoon de aangeduide variant reeds in 1849 door een Weener liefhebber, Meierhofer, met voorliefde in aanwending gebracht, en zoowel door Staunton in zijn Chess Player's Chronicle (1849) als door Hanstein in de Schachzeitung (1850) aan meer of min lange besprekingen werd onderworpen, is de Russische meester Alapin de eerste, die den zet niet slechts grondig geanaliseeerd, maar tevens tegen zeer sterke spelers practisch op de proef heeft gesteld. Het resultaat daarbij door hem verkregen maakte hij in het Wochenschach van 21 Augustus 1892 bekend.

«Mijns inziens, zoo schreef hij, is de zet, ondanks wantrouwende en ironische opmerkingen der schaakrubrieken, volkomen gorrect en voor Zwart zeer gevaarlijk! Ja, ik moet bekennen, dat ik tot dusver geen voldoende verdediging ertegen ontdekt heb."

En vervolgens:

»Onder deze omstandigheden meen ik een onbetwistbaar recht te hebben aan de opening mijn naam te geven: n. 1. „Alapin's opening."

Bij de tegenwoordige hoogte der theorie, is het vinden van een geheel nieuwe opening een verdienste, die men niet klakkeloos wil prijsgeven."

Tot illustratie van zijn bewering gaf Alapin in hetzelfde artikel nog drie partijen onder welke de volgende :

Sluiten