Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e Jaargang No. 3. Maart 1 894.

TIJDSCHRIFT

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN SCHAAKBOND

BESTUUR VAN DEN* N. S.: Jhr. D. van Foreest, Voorzitter; Dr. A. J. A. I'kangk, Onder-Voorzitter, J. F. Heemskerk, Penningmeester; L. H. Deelman, Commissaris van Materieel; N. W. van Lennep, Secretaris.

REDACTIE: N. W. van Lenxep, Kerkstraat 188, Amsterdam; H. J. den Hertog; Dr A. J. A. Prange.

^an dit blad, dat omstreeks den laden van iedere maand gratis aan de Bondsleden wordt toegezonden, zijn extra-nummers verkrijgbaar a 20 cents en een geheele jaargang a f 2.-, eveneens slechts voor Bondsleden.

lVctlslrfid ie Alkmaar.

Het Hoofdbestuur maakt bekend, dat bij voldoende deelneming van Zaterdagmiddag 17 Maart tot Zondagavond daaraanvolgende te Alkmaar, in het Hotel , de Toelast een Schaakwedstrijd zal worden gehouden met af- en aanspel. Over het al of niet spelen met voorgift zal door de deelnemers vóór den aanvang beslist worden. De regelingsbepalingen, in hoofdzaak gelijk aan die van vroegere wedstrijden, herhalen wij hier in 't kort.

I. Alleen Bondsleden kunnen aan dezen wedstrijd deelnemen.

II. Gespeeld wordt volgens het Reglement op het Schaakspel van den N. S. B.

III. Het spelen met klokjes is verplichtend. (20 zetten per uur.)

IV. Elke speler is gehouden, zijne partij(en) volledig en duidelijk genoteerd bij den leider in te leveren.

V. In de eerste ronde worden slechts zooveel partijen gespeeld als noodig zijn, om het getal deelnemers tot een macht van 2 terug te brengen.

VI. Indien twee spelers van gelijke klasse, tegen elkander spelende, billijkerwijs dezelfde kleur zouden moeten hebben, zullen in de oneven ronden de h o o g e r e nummers en in de even ronden de lagere nummers wit hebben. Overigens wordt de kleurverdeeling bij iedere partij tusschen spelers van gelijke klasse geregeld door den leider, naarmate der kleurverdeeling van de bereids door ieder der spelers in hunne klasse gespeelde partijen.

VII. Indien eene partij hinderlijk lang duurt en daardoor den voortgang van den wedstrijd bedreigt, waarschuwt de leider de spelers, dat hij na een kwartier de partij zal afsluiten. Na dat kwartier wordt ieder der spelers

Sluiten