Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de correspondentie-partij V. A. S. — Elberfeld zijn tot dusver de volgende zetten gedaan: ï. e4 es 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. Pg5 d5 5. ed5 : Pa5 6. Lb5 f c6 7. dc6: bc6: 8. Le2 h6 9. Pt3 e4 10. Pe5 Ld6 11. d4 Dc7 12. Ld2 o —o 13. o—o Pb7. 14. f4. c$ 15. Lc3 Pd5 16. Dei f6 zoodat de stand thans de volgende is. (Zie diagram vorige bladzij).

ARNHEM. De Heer J. J. Kleinhoonte schrijft mij:

De onderlinge wedstrijd van de Arnhemsche schaakvereeniging, den 3den Juni '93 begonnen, is den i7den Februari 11. door de commissie geeindigd verklaard, niettegenstaande alle partijen niet waren afgespeeld , hetgeen echter geen invloed op het resultaat had. Het aantal deelnemers, uit 18 leden bestaande, was wel wat groot; buitendien moest men om 1 winstpunt te behalen 2 partijen winnen. Derhalve speelden velen 3 partijen of in geval van remise zelfs 4 partijen. Daar alles op de gewone clubavonden plaats vond, gebeurde het niet zelden, dat spelers, die nog tegen elkander kampen moesten, toch niet hun partij speelden. De ijver in den beginne zéér groot, verflauwde dan ook van lieverlede. Desniettegenstaande geloof ik, dat, alles te samen genomen, deze wedstrijd van goeden invloed op het spel der mededingers is geweest, al beweren ook enkelen, dat de wedstrijd demoraliseerend werkte, omdat zij, waar het geen wedstrijd partij gold, tamelijk onverschillig hunne partij wonnen of verloren. De uitslag was als volgt: Leo A. Noordwijns isten prijs, Sülsholz 2den, C. C. de Koek 3den en D. de Rijk Jr. 4den.

LEIDEN. Den 24sten Maart gaf de Bondssecretaris op uitnoodiging van het Bestuur in de schaakclub Palamedes alhier, een simultaanvoorstelling. Van 24 partijen verloor hij drie en maakte hij twee remise. De president Dr. A. van Rhijn bood na afloop den simultaanspeler het eerelidmaatschap aan van Palamedes met een fraai diploma.

Voor den wedstrijd met af- en aanspel, op 26 Maart uitgeschreven door den Heer Eduard IJdo, uitgever van »De Handelspost* hadden zich 22 spelers aangemeld, en wel de H.H. Heuber (21), Hoppener (10), en Onnen (6), van Leiden; v. Starrenburg (9), Schuite (11) Ulle (14) en Ruting (18), van den Haag; J. Beuk (7), C. J. Beuk (12), Olijhoek (20) en van Nieuwkerk (19), van Zevenhoven; v. d. Linden Jr (16), van Alfen ; Samson (22) en Demmendal (2), van Leiderdorp; van Egmond (17), Meuleman (3). en Murk (5), van Nieuwveen ; v. d. Hulst (4), van Oud-Ade ; Spruit (i), van Oegstgeest; Kouwenhoven (15), van Warmond; van Lennep (8) en den Hertog (13), van Amsterdam.

Ongeveer te half drie nam de strijd een aanvang in de achterzaal van Hotel »Le Soleil d' Or.«

Bij loting waren de spelers gerangschikt volgens de hierboven achter hun-

Sluiten