Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ort is. Ik zal de oogen der schaakspelers openen. Ik word verteerd door een ambitie, om erkend te worden als weyeld-meesterschaker en, als de match met Steinitz tot stand komt, zal die ambitie spoedig worden bevredigd."

V\ elke waarde aan een dergelijken uitval gehecht moet worden ? Dit is U na lezing van dit geheele opstelletje ongetwijfeld duidelijk genoeg.

In de match zijn intusschen weder drie partijen gespeeld, (de eerste 8 partijen werden te New-York gevoerd, waarna de strijd gedurende een week werd afgebroken, opdat de spelers krachten zouden kunnen putten voor de hervatting der vijandelijkheden te P h i 1 a d e 1 p h i a.)

Ovei-ziclit.

Datum Voorzet Opening Winner Aantal zetten

14 April L Spaansche partij I, 49

18 April S d4—opening L 37

21 April L d4—opening L 38

De score is thans: Lasker 7, Steinitz 2, Remise 2. Op dit oogenblik is wederom een rust-periode ingetreden ; de match wordt te Montreal voortgezet en geeindigd.

De arme Steinitz krijgt thans, nu het geluk hem niet meeloopt, van alle

kanten op zijn kop, zelfs van hen, die steeds tot zijn vurigste vereerders nebben behoord.

Zoo vermeet zich R. j. Loman in het weekblad de Amsterdammer, den

giooten man, het schaak-genie bij uitnemendheid, wiens roem niet afhangt

van den u.tslag eener match, behalve voor hen, die zelf te laag staan, dan

dat zij zijn grootheid zouden kunnen begrijpen, het volgende te schrijven:

„Steinitz schijnt geheel gedemoraliseerd te zijn. De korte wapenstilstand

en de verandering van omgeving schijnen geen invloed ten goede op zijn

spel te hebben uitgeoefend. De drie partijen, die te Philadelphia werden

gespeeld, zijn gemiddeld de helft korter dan die te New-York. De schuld

lag dit keer zeker niet aan de opening, want twee der partijen werden met

d4 geopend, de partij, waarin 't heette, dat Steinitz onoverwinnelijk was. De

partijen, die wij tot dusver onder de oogen kregen, moeten o. i., wat gehalte

en correctheid betreft, al zijn zij ook vol geniale momenten, bij die van Tar-

rasch en Tschigorine achterstaan. Evenals bij zijn kabelmatch met Tschigo-

nne bl,Jkt 't weer opnieuw, hoe weinig waarde men aan de voorspellingen en

aan al 't ijdel en onnoodig gepoch van Steinitz kan hechten. De stand is

thans : Lasker 7, Steinitz 2, 2 remise. De match wordt te Montreal voortgezet."

Steinitz geproclameerd tot een ijdelcn pocher.!!! foei, meneer Loman! en

Sluiten