Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder bewondert men in de biljartzaal een marmeren tafel, in 't midden waarvan een rechthoekig bordje is ingelegd met deze wöorden : Tafel, waarop Napoleon, iste Consul, schaakspeelde. Café de la Régence.

Prins Napoleon wilde ongeveer vijftien jaar geleden dit gedenkstuk van zijn oom zien; de getuigen van dit bezoek vertellen, dat hij langen tijd in stilte zijn oogen op de tafel hield gevestigd, die voor den keizerlijken speler een schaakbord van zeer kleine afmetingen was geweest, in vergelijking van het groote schaakbord der veldslagen.

Ook is het een zeer belangwekkend schouwspel, de vermaarde schakers onder elkaar in la Régence te zien spelen. Deze bedenkt zich vijf minuten over een zet: alle omstanders slaan acht op hem, ademloos; hij zal een genialen zet doen ; O ramp ! hij begaat een grove fout en verliest. De haren rijzen op aller hoofden te berge.

Ziehier integendeel een tafel, waar de toeschouwers zich schijnen te verkneuteren van pret: de professeur Janowsky, een schaker van geduchte fijnheid en kracht, speelt er een partij. Hij is van plan deze week Rosenthal den schaak — professeur van de Latijnsche club uit te dag en toteen match, die ongetwijfeld algemeen de aandacht zal verwekken.

Wonderlijke omstandigheid : een schaakpartij geeft aan allen, die haar naderen, van nabij of van verre, een ernst en gewichtigheid, die zich verraden zelfs in hun manier van loopen. De kellner, die voor den aanvang aan de spelers het offerbord brengt, schijnt een priesterlijke daad te verrichten : met afgemeten stappen (7) schrijdt hij voort, zorgdragend het materieel tegen niets aan te stooten. Straks zal hij harder loopen : dan wordt hem opgedragen, het telegram, dat den Franschen zet bevat, weg te brengen, het telegram, met ongeduld door de Russen daar ginder verbeid. Drie woorden vermelden, wat de Fransche kampioen speelt. De Russische kampioen zal zijn antwoord op deze drie woorden overwegen.

Te St. Petersburg zal Tschigorin het telegram openen. Tschigorin is de leider aan den Russischen kant, en trouwens de beroemdste schaker van het czarenrijk. Met eere heeft hij onlangs in Amerika een match aangebonden tegen den stichter van een schaak-akademie (8) in de Vereenigde staten, tegen Steinitz, den erkenden wereld-kampioen.

(7) Wij veronderstellen een minder poëtische oorzaak voor de „afgemeten stappen" van Jan. Indien gij een consumptie besteldet, zou hij vlug genoeg zijn, met het oog op de gebruikelijke fooi ; maar bij de heeren, die het schaakbord gebruiken, is het wellicht met de fooi gesteld, als met een ietwat onzekere speculatie ! (Hoffer)

(8) Kan iemand mij ook nadere inlichtingen verschaffen aangaande deze akademie, haar hoogleeraren, en het salaris, dat deze genieten !? Of heeft somwijlen onze vriend eens hooren spreken over de moderne school en maakt hij daar nu met een Franschen slag een moderne hooge school van ?!

Anders wél fin-de-siècle, zoo'n schaakakademie !

Sluiten