Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de gemeente 's-Gravenhage den binnen haar grondgebied gelegen eersten dwarsweg in het Haagsche Bosch, in het verlengde van de Laan van Nieuw Oost-Indië, den Bezuidenhoutschen weg verbindende met den Rijksweg van 's-Gravenhage naar de Noordhollandsche grens, in beheer en onderhoud van het Rijk wenscht over te nemen, en dat daartegen in 's Rijks belang geen bezwaar bestaat;

Gelet op artikel 1, eerste lid, der wet van 10 November 1900 <Staatsblad n°. 176);

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Bij de gemeente 's-Gravenhage wordt in beheer en onderhoud overgebracht de eerste dwarsweg in het Haagsche Bosch, in het verlengde van de Laan van Nieuw Oost-Indië, den Bezuidenhoutschen weg verbindende met den Rijksweg van 's-Gravenhage naar de Noordhollandsche grens, welke dwarsweg kadastraal bekend staat onder n°. 224 van sectie P der gemeente 's-Gravenhage.

In de overbrenging zijn de in den weg gelegen kunstwerken toegrepen.

De overbrenging in beheer en onderhoud geschiedt beliou-

{W, 342.) if' E r van den Men Juni 1918, tot overbrenging in beheer en onderhoud bij de gemeente 's-Gravenhage van den eersten dwarsweg in het Haagsche Bosch.

Artikel 1.

Artikel 2.

Sluiten