is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart. | Nr.

Traktementen, Aanvulling van de bepa- 1912 61 Zie BetaalVerlofstrak- lingen betreffende het ver- baarstelling, Mitementenenz. leenen van voorschotten op litairen, Soldij, traktementen, verlofs- en Voorschotten, non-activiteitstraktementen Verlof, Rechtedaaronder begrepen wacht- lijke Macht, Vergelden, pensioenen en an- lofstraktementen; dere vaste uitkeeringen, zoo- Nader aangev. mede op declaratien we- 1915 No. 56. gens reis- en verblijfkosten.

Nieuwe Soldij- en voe- 1913 41 Qew. (overdingsregeling ten behoeve gangsbepaling)

van de Landmacht in West- 1913 No. 52 ;

Indië. Nader gew. (art.

1) 1913No. 61.

Vasstelling van de toe- 1913 42 Aangev. 1913

lagen en vergoedingen ten No. 59.

behoeve van de Landmacht in West-Indié.

Trinidad. Zie Industriee-

le Eigendom.

Troepen. Zie Militairen.

Tsjecho-Slo- Zie Conventie,

wakije. Douaneformali¬

teiten, Handel, Ontuchtige Uitgaven, Verdrag.

Tuchtklasse. Zie Militairen.

Tuinbouwon- Zie Land- en

gevallenwet. Tuinbouw onge¬

vallenwet.