is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart. Nr.

'

Verlof. Toepasselijk verklaring 1914 39 Zie Ambtena-

van de Surinaamsche be- ren, Burgerper-

palingen betreffende de soneel, Verlofs-

vrijstelling van dienst en de traktementen

binnen- en buitenlandsche Vrijstelling.

verloven, den overtocht van Nederland naar Suriname en omgekeerd op de aan den militairen dienst verbonden burgerpersonen.

Wijziging van art. 1 van 1915 64 G. B. 1910 No. 71 omtrent de vrijstelling van dienst en de binnen- en buitenlandsche verloven in den Surinaamschen burgerlijken dienst.

Machtiging op den \\\- 1916 57 nister van Koloniën om de aan koloniale burgerlijke landsdienaren verleende buitenlandsche verloven met ten hoogste 2 maanden te verlengen.

K. B. omtrent de vrij-1917 38 Nader gew. stellingen van diensten de 1921 No. 17 ;

binnen- en buitenlandsche Alsv. 1923 No.

verloven in den Surinaam- 22 en 49.

schen burgerlijken dienst.

K. B. tot vaststelling van 1917 72 regelingen omtrent toekenning van verloven en wachtgelden aan en omtrent terugbetaling van genoten uitkeeringen enz. door ter vervulling van burgerlijke