is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N° 2 4. BESLUIT, bepalende de tarieven,

•welke zullen moeten dienen totgi-ondslag der repartitien over de v contribuabelen , in de belastingen , bekend onder den naam van dienstbodenceld, van paarden-, plaizier- en pas.

sagie-geld ' • 4 Eebr. i8i4«

NJ. 25. BESLUIT, houdende voorschriften betrekkelijk het. confinement, op verzoek van naastbsstaanden of ter requisitia der Officieren van de justitie,

van personen, door zinneloosheid of om andere redenen, voor dezamenleving ongeschikt ..••••• 12 - ——

N*. 36. BESLUIT , als nog gelegenheid gevende tot herstel van begane verzuimen in de aangiften, wegens geboorte en sterfgevallen, op de registers van den burgerlijken stand *6

N°. 27.' BESLUIT , houdende bepalingen betrekkelijk de formatie en executie van begrootingen voor de behoeften der gemeenten •**%«■

I\e. 28. BESLUIT,houdende voorschriften be.

trekkelijk het vragen en bekomen van attestatien de vita, benoodigd tot betaling van lijfrenten en pensioenen ——

N®. 29. BESLUIT, verklarende het arrondissement Nijmegen en het kanton Zaltbominel te behooren, ook in bet justitiële, tot het departement van den Boven-IJssel 26

N°. 3o* BE8LUIT , houdende vernietiging der tegenwoordige organisatie van het Israëlitisch kerkbestuur,

en vaststelling van nadere bepalingen dienaangaande —■ — ——

NJ. 25.