is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N". 69. BESLUIT, h-^^"er\oPo;

^^irn^Iuadenin^voerd^ 3««ij **

N* 70 WET over de temporaire belastingen

* ' 7 In ontlastten -van onderscheidene ^

daarbij genoemde specien

N° 71. BESLUIT, houdende een generaal

* 7 pardon voor ,1e deserteurs der land-

magt

T\° 72. WET , houdende voorzieningen te-

* ' 7 gi n de begunstiging der desertie van .

, liet krijgsvolk van den Staat

N°. 73. WET , houdende bepalingen omtrent

de slooping van gebouwen binnen ste- ^

den en plaatsen

N\ 74. BESLUIT,houdende bepalingenora-

c>«r"d

vorderde borgtogten I

N* 75. BESLUIT, houdende voorschriften,

betrekkelijk de opengestelde vaart

op de West-Indien, door Neder-

landsche ingezetenen 9

N°. 76. WET, houdende bepalingen om-

irenl de werkzaamheden van deAlge-

meene Rekenkamer der Vereenig. e

Nederlanden

VO rjrj BESLUIT , houdende bepalingen ~ ' ' omtrent de wijie van heffing der di-

recte en indirecte belastingen in

Staats-Vlaanderen 10

N- 78. WET , houdende bepalingen omtrent

' de werkzaamheden van de raden en

generaalmeesters van de munt • •• 11