is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N". 70. WET, Loudsi.de bepalingen op het

stuk del" jagt en visschërij XI Julij 1 fl

N°. So. WET , houdende bepalingen omtrent den levantschen handel en navigatie in de Middellandscüe Zee i1 -

IN5'. Si. BESLUIT, bepalende fle applicatie van het 2isle art. der publicatie van den iiden December i8i3, (staatsblad van dat jaar, n°. 10) op landen na flieii tijd met de \rersenigde Nederlanden hereenigd i3 ■

N°. 82. BESLUIT , houdende bepalingen ,

omtrent het bijeenroepen van familieraden , ter executie van het 4Iste art. der wet van den i4den Mei 1814 (staatsblad no> 58), nopens liet herstel der nationale schuld i3 ■

No. 80. BESLUIT , houdende de vereeniging van St&ats'. Vlaanderenmetde provincie van Zeeland . . 20 —

No. 84» BESLUIT, bepalende degrenzenvan

de provincie van Brabarid ..... 20 .

N". 85. BESLUIT , arresterende iQ. Een crimineel wetboek voor liet krijgsvolk tc water. 2°. Een reglement van discipline voor het krijgsvolk te water. 3". De regtspleging voor het krijgsvolk te water. 4"- De regtspleging voor het krijsgsvolk te lande ; En 5".

eene provisionele instructie voor het Hoog Militair Geregtshof 20 Julij —

N". 8G. BESLUIT , houdende verbod van alle

vreemde of particuliere loterijen ... 22 - .. .

N^. 87. BESLUIT, bepalende de wijze vraarop de comptabele amLtunaien, vaa