is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uing van hel regt van de jagt, mits

niet op gronden, aan particulieren gtpt. i8l4» " "

N°. 302. BESLUIT , houdende bepalingen omtrent de uitoefening van het eegt van collatie of beroeping van predikanten,

voorkomende bij het 5de art. >_an hel besluit var. den sGsten Maart hi^ j n». 20. (Staatsblad n?. 46)

N'. 105. BESLUIT, houdende intrekking van

het decreet van den aasten Januari) ^

I3I3 , omtrent het stuk der tienden. 22 (Jcto .

N°. 10<i. BESLUIT, bepalende voor aripen.fondsen en pieuse gestichten, den maatstaf der onderscheidene jaarrenten , -welke in perpetüifte kapifalen moeten worden geconverteerd, ter exe- ,, cutie der wet van den x4den Mei 1814, n®. 2. (Staatsblad n'Y 58). . . l5 ïsov.

No. 105. BESLUIT,houdende voorschrift omtrent het dirigeren van executien in cas van gemeene middelen, waarbij

de adsistentie van den regter, in lo-

co,.'wordt gevorderd 10

No 106. WET, houdende bepalingen omtrent}

de militaire 's lands gronden en gebouwen , en het bouwen en aanleggen van woningen, tuinen, boomeaarden of andere gestichten in den

omtrek Tan vestingen, sterkten, pos-

ten en liniën van defensie ... ib

No. 107. WET, houdende ampliatie van die van den 25sten Juni) i8l4»n*59 '

("geplaatst in het staatsblad nu. 7a>

tegen de begunstiging der desertie

van het krijgsvolk van den Staat . 19

N®. 108. WET, houdende,'bij ampliatie van art. g3 der wet van den aÖslen Juhj