is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlander j die; zonder herinnering aan liet verïgdene, zonder onderscheid van rang of staat of van Godsdienstige gezindheid , met ons de behoefte gevoelt van nog eenmaal te herwinnen dat Vaderland, dat, op de elementen, op Philips en Alba veroverd , van den moed onzer voorvaderen zoo heerlijk getuigde, doch met smaad en schande te lange bezoedeld werd.

Van dit oogenblik af, zijn onze ketenen afgeworpen; geeae vreemdelingen zullen h meer behterschen; alle verbindt enis van dwang en slaafsche onderwerping aan den gemeenen vijand van Europa, aan den verstoorder der rust, der welvaart en der onafhankelijkheid der volken, zeggen wij onherroepelijk en voor

altoos op. ;

In naam van Z. H. den HeerePrince van Oranje, alzoo dehooge redering der Nederlanden aanvaardende , ontslaan wij alle onze Landgenooten, in welke betrekking o k, in het geheele voormali^ gebied der Verëenigde Provintiën , van den eed van trouw en gehoorzaamheid aan den Keizer der Fransclien gedaan; en van de afkondiging dezes af aan, verklaren wij, als verraders van hun Vaderland en rebellen tegen de wettige Nationale Resering te zullen beschouwen en doen straffen dezulken , die, tiit kracht van hunne verbindtenis met de Fransche regering of hunne ondergeschiktheid aan deszelfs administratiën , aan eeniee orders of bevelen van deze mogten defereren , of aan die regering of derzelver ambtenaren of gedelegueerden, eemge gehoorzaamheid betoonen of correspondentiën met dezelve

voeren. ' . , .

k Alle betrekkingen met onze onderdrukkers, wier verachting en

smaad elks aangezigt en hart in vuurgloed ontsteekt, zijn dus

van heden af vernietigd; doch dit is niet genoeg !

Nederlanders! wij roepen u op , om u eendragtig om den standaard te scharen , dien wij geplant hebben; wij roepen n op om de wapens als mannen sp te vatten, en den vijand, die nog op onzen bodem ons schijnt te trotseren, doch reeds siddert voor onze vereeniging, van onze grenzen te verdrijven.

Elk onzer zij gedachtig aan hetgeen onze brave \ oorvaderen deden, toen de onsterfelijke Eerste Willem Hollands moed in laaiie vlam ontstak, en laat hei edele voorbeeld van Spanje® volkeren, die, na den hagchelijksten strijd, met opzetting van goed en bloed, het gehaate juk verbrijzeld hebben, e« thans den heerlijksten dageraad van verlossing en zegen zien aanbreken, laat dit voorbeeld ons leeren, dat de uitkomst met

^a^Wijk hebben overal mannen van beproefd krijgsbeleid met de zorg eener wapening belast; zij zullen u voorgaan in het ge-.