is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERÉENIGDE NEDERLANDEN

(N°. 2.) Besluit van den zfcten No^ftrnher 181%, n°. 1, tot sequestratie van alle Goéderen} Bezittingen en j* ienden, welke uitmaken JDotatièn of Donatièn aan Franschen of anderen.

In naam van Zijne Hoogheid een Heere Pkince van Uhanje.

Het Algemeen Bestuur der Vereenigde Ntderlanden,

In aanmerking nemende, dat alle Dotatiën of Donatiën van Domeinen, Goederen, Regten en Tienden, herkomstig van de voormalige Domeinen van de respective Provintiën van het Doorlucht,g Huw van Oranje, van de voormalige Ridderschappen, Duitsche Orde of Kapittelen, enz. , door de Fransche regering ten behoeve van vreemdelingen , gedaan, zijn wederregtelijk, eu dat alzoo behoort gezorgd te worden, dat geene inkomsten «it dezelve worden gedestral.eerd of aan de vruchtgebruiker, overgemaakt, heeft goedgevenden en verstaan:

1. In afwachtingyan de beschikking der liooge Regering over de Goederen, Lezittingen en Tienden, welke uitmaken Dotatiën , of donatien aan Fransche Generaals of andere vreemdelingen. zullen alle dezelven worden gesequestreerd. De ambtenaren , belast, ingevolge onze Proclamatie van den ai"'D dezer, met het beheer van zaken en het vak der Domeinen, zijn verantwoordelijk voor de executie van dit 8equester; de actuele Rentmeesters Admodiateurs zullen 111 de administratie kunnen woHen eecontinueerd tot nadere voorziening, mitg aich onder belofte van trouw verbindende, om geene correspondentie met vorige prine.palen te voeren, en zich uitsluitend naar de instructfön der Landsregering te gedragen.

i/'a dei)e"Q'nge«>op dato dezes, onder de voornoem-

rustend"Rentmeesters van gedoteerde personen berustende, zullen behooren te worden gestort in de ka» der Do,

A 4