is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eeglement eenige verbindende kracht hebben kan of mag, dan. yoor zoo verre het geëmaneerd zal zijn van Ons of van door Ons gestelde of bevestigde Ambtenaren. Dan tevens zijn "Wij aan de Mannen, weike dat Algemeen Bestuur liebben uitgemaakt, de betuiging verschuldigd van Ons volkomen genoegen over het gedrag door hen gehouden, van het oogenblik af, dat ;ij, dooreen' waa. lijk vaderlandschen moed bezield, de liagchelijke taak op zich namen , van een middelpunt vast te stellen , zonder hetwelk de wenstheu van alle weldenkenden nog langen tijd onvervuld zouden gebleven zijn, en Neerland verlossing eeniglijk te danken ware geweest aan de overmagt der vreemde wapenen. Eu terwijl Wij hun dus bij deze openlijk Onze goedkeuring en Onzen bijzonderen dankte kennen geven, houden Wij Ons verzekerd, dat Wij tevens de gevoelens uitdrukken van eiken regtschapen Nederlander, en van alle degenen, d'.e kordaatheid en belanglooze zelfopoffering op haren waren prijs weten te schatten.

Niet minder hechten wij Ons zegel aan de voorzigtlge maatregelen , door liet nu vervallen Algemeen Bestuur genomen, tot bewaring en bevestiging der eensgezindheid onder alle de burgers van dezen herlevenden .Staat, en erkennen gaarne Onze onwankelbare overtuiging , dat allee» de voortduring derzelve, welke Ons. onder de talrijke zorgen des Bewiuds, steeds het meeste za ter harte gaan , de Nederlandsche Natie tot dien toestand verbeffen kan, in welken Wij haar eerlang hopen te "en, dat zij , gezegend met inweadigen voorspoed, te gelijk geacht zij van hare Üoideenooten en bij hare vijanden gevreesd.

Eindelijk verkenen Wij nog speciaal onze goedkeuring aanhet door het Algemeen Bestuur, op den 2i«td November laatstleden, afgekondigde ontslag aller Ingezetenen van dezen Staat, van den eed, dien zij aan de gevlugle overlieerschers mogten hebben gedaan; en deze afkondiging alsnu, voorzoo veel nood.g is en uit krachte der Ons door het Volk opgedragene Souverem.teit, hernieuwende en bevestigende, verklaren Wij allen en een legelij die, zoo verre zich het gebied der voormalige Vereemgde Gzwestcn uitstrekt, uit eenig«i hoofde, of in eemge betrekking lioe ook genaamd, middelijk of enmidelijk, aan denKeizerderFranschen , vóór of na zijne geweldadige vermeestering dezer Landen gehoorzaamheid, onderwerping of trouw beloofd of g zworen hebben, van die belofte of eed te zijn ontslagen en ontheven, en ten eenemale vrij van de verpligtingen, welke men daaruit zoude willen of kunnen afleiden; verlangende en gelastende Wij voorts, dat niemand Onzer Landgmooten eenige vreemde veel min Fran.che , ordes teekenen aanneme, of dezelye bevorens, met welk oogmerk het ook zijn moge , aangenomen heoïende , verder behoude en dra2e , zonder daartoe te hebben