is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcijn, nuts bij de niéuwe akten de bepalingen in ècTit worde» genomen, vervat in $ 4 van het besluit van bet Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden , van den ïst.n December ïSi3, rakende de wijze, waarop de justitie, bij provisie, zal geadministreerd worden.

29. Teneinde dc afdoening der oude zaken, dat is, van deEulken , die op den x«en maart 18 1 x aanhangig waren, te bespoedigen, zullen 'liet Hoog Geregtshofen de Vierscharen de bevoegdheid hebben, om dezelve, zoo wel bij mondelinge pleidoije , als sclirille;'ijk te doen Toordragen.

30. Wanneet, door eene der partijen, een eed in eeniee zaak reaet worden afgelegd, zullen daartoe de van ouds gebruikelijke lorinuheren worden gebezigd.

31. De bere'ening of herleiding van Hollandsche Geldsommen, j en en e wigten in Francs en Centimes, of in FranscheMaten

en (jewigten, zal voortaan uit alle Dingtalen , Coóclusiën , Vonden Arresten, en in één woord, uit alle de Judiciële en, liotaricle A ten moeten "weggelaten worden.

32. De Notarissen zullen zich niet meer Keizerlijke, maar Openbare Notarissen 111 hunne Akten noemen, en , bij provisie» ii .11 eigen cachet, in plaats van het fransch keizerlijkë, gebruiken en eindelij ., den franscben executoiren vorm uit hunne Obligatoire1 A ten weglaten en in het hoofd derzelven stellen., in Naam der Hoege Overheid; zullende daarmede deze hunne A ten dezelfde kracht van executie hebben als bevorens.

3,3\ -De yrederegters zullen mede, bij provisie, van hun eigen' eacliet in plaats van het fransch keizerlijke gebruik maken.

34. De Avoues voor de Hoven en Geregten zullen voorfaas weder den ouden naam van Procureurs aannemen.

35. De Leden van het Hoog Geregtshöf en van deRegtbmkenJ i narei).van het .0pe»b«ar ministerie, de Vrederegters eit t.e Griffiers zullen, provisioneel, en tot daaromtrent nadeie bena-

uigen ;uLen zijn gem.akt, op de openbare te regt zittingen, bekleed zijn in den Zwarten Tabbaard, zonder Gordel, met ee„e> J.et en plat opgetoomden Hoed; ten Hove van Z. K. li verschijnende , zullen zij in het Zwartgekleed -Ajn, meteen' Degen op zijde.' U« Advokaten zullen Pleiten met Mmtel en B°F.

. °e P^cnreurs en Deurwaarders zullen op de te regt zittingen m het Zwart gekleed zijn. =

En, ten einde niemand hier vnn ignorantie pretendere, zal deze „■ alomme In het Gebied der Vereenigde Nederlanden, worden .Gepubliceerd en geaffigeerd.

En voorls het vereischt getal exemplaren van deze worden ge«rukt en verzonden:

Aan liet Hoog GtregUhof der Vereenigde Nederlanden;

C