is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1 A. een tiende, hetzelve zal 1 Maart'

i B. een tiende, — — i April

1 C. een tiende, 1 Mei

i D. een tiende, ———— i Janij

I E, een tiende, — i Julij

i F. een tiende, Aug. 1 losbaar zijnJ

i G. een tiende, * — 1 sePl- |

l H. een tiende, — ■ 1 Oct. 1

1 I een tiende , * Nov. I

1 K. een tiende, :— i Uec- *

4 Van zoodanige inteekeningen, die niet met ronde sommen van tien gelijke deelen deelbaar zijn, zal uien het overschot, oi niet deelbare gedeelte, in de Recepissen, losbaar ï Junij 1014,

vervatten. - , ,

5. Men zal dadelijk, zoo bij de Centrale Kas te Amsterdam , als bij de respective Ontvangers-Generaal en partikulier in de overige Steden, fhteekening-biljetten aannemen, volgens het

hierachter gevoegd model.

6. De fournissementen zullen, terstond na de mteekening, kunnen geschieden op provisionele Renversalen, te Amsterdam, van den Directeur- of AdjunCt-Directeur-Generaal der Centrale Kas, of wel van de Ontvanger»-Generaal en Partikulier in de overige Steden, daartoe gedesigneerd; en zullen de Recepissen, met den meesten spoed, tegens intrekking der voorschreven Renversalen , worden uitgereikt, na alvorens bij Onze Rekenkamer

te zijn geregistreerd.

7. Zoodanige fourneerders, welke, dadelijk het beloop hunner inschrijving willen voldoen , zullen den intrest kunnen korten i een half percent 's maands , van den dag van het foprnissement tot den 3i8t,!B december i8i3, en zullen daartegen , dieoenen, welke verkiezen, hunne Fournissementen in Januanj te doen, zulks bij hunne inteekening kunnen declareren; terwijl, in dat geval, de interest proportioneel zal worden verrekend.

8. Als cumjtant Geld zullen op dit voorschot worden aangenomen. .

Ftoreerst: de raeds veTvallene of neg, gedurende den loop der inschrijvingen en fournissementen, te vervallen assignatiën , ten laste van onze centrale kas, gelijk ook de tratta s van 'diversen op dezelve kas , voor zoo verre deze laatsteo met liet. visa van den Kassier der Centrale Kas ziin voorzien. Deze Assignatiën enTratta's kunnen nogtans alleen geëmploijeerd worden in de fournissementen , welke regtstreeks bij de Centrale Kas zullen gedaan worden. Ten tweede : de reeds uitgegeven Certificaten van versehenen Renten der publieke schuld. Peze Certificaten etbter zullen, alvorens adrnissibei te zijn,