is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ka.it een nader viia tij de Generale Directie der Publieke Schuld worden onderworpen. Ten derde: de Certificaten van verschenen Renten der publieke schmld, welke in den loop der maand januarij 1814, bij het hervatten der Rentbetalingen, zullen worden uitgegeven.

9. Onze Commissaris-Generaal der Financiën aal alle Ontvangers der Belastingen, in deze Landen, gelasten, om, ten verxraldage, en daarna gedurende den jare 1814, de losbare Rec«pissen, uit dit voorschot gesproten , voor Kapitaal en verschenen Renten, als comptant geld in betaling te accepteren, als wordende alle de inkomsten van dat jaar, daartoe, bij deze, speeiaal aangewezenen verbonden. Dien onverminderd zal, tot de intrekking, ten vervaldage, aan het Kantoor van Oaze Centrale Kas ■worden gevaceerd.

De ingetrokkene Recepissen zullen, vóór het einde der Maand, waarin die losbaar zijn, ten overstaan van Onzen CommissarisGeneraal der Financiën , van den Directeur-Generaal der Centrale Kas en van den President der Rekenkamer, worden verbrand, en daarvan Proces-Verbaal opgemaakt.

10. Onze Commissaris-Generaal tot de Financiën, de Rekenkamer , en de Directeurs-Generaal van Onze Centrale Kas en van de Publieke Schuld zijn respectivelijk belast met de executie van dit Besluit, hetwelk zal worden gepubliceerd en geaf-j figeerd, alomme waar zulks te geschieden gebruikelijk is.

Gedaan in 's Gravenhage, den i8den December des jaars jsnvan Onze Regering het Eerste,

(geteekend) WILLE M.'

;Tnr ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid, (g*teekend) A. R, F a i. c s.

Formulier van het inschrijving-biljet.

Ik ondergeteekende verklare deel te nemen, voor eene sonimè van , iti het fourqissement bij wijze van voorschot aan

den Lande te doen, optekening der extraordinaire 01 ordinaire belastingen van den jare 1814, ingevolge de Publicatie van Ziine Koninklijke Hoogheid, den Souvereinen Vorst der Verëenigde Nederlanden , enz., enz., enz., van den i8^en december 18 t3j» welke somine ik aanneme te zullen fourneren :

als ƒ in de maand December 1813.

— - in de maand Januarij 1814,

daarvoor verzoekende de Reeepiswn, zoo als hier ««der is g?» Beteerd :