is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 14.) Besluit, van den 20sten December i8i3^ 7i°. 3, met een Reglement van algemeene Volkswapez ning j Landstorfi en Landmilitie•

Wij "WILLEM, bij de oratie GODS, Prince van Orauje-

Ï^ASSAIX , SoüVEREIN VoRST DER VEliëENIGBE NEDERLANDEN, enz., enz., enz.;

A°an alle degenen, die deze zullen zien of liooren lezen, salut!

Zoodra wij, bij Besluit van den 114" dezer, de financiële schikkingen liadden vastgesteld , die, bij Onze Proclamatie van den 6<len December , aangekondigd waren geweest, als 111 verband staande met de verdediging des Land. , is de algemeene wapening het voorwerp Onzer onverdeelde aandacht geworden. i. rouwen. , al ware het, in den tegenwoordigen toestand van Europa , en de betrekkingen , in welken Nederland zich op eenmaal herplaatst ziet, mogelijk geweest, bij eene zaak van zoo veel aanbelang , onverschillig te blijven, de stem der Natie zelve zoude Ons den eenigen weg hebben aangewezen, die, 111 dit beslisse.id tijdsgewricht, ingeslagen en getrouwelijk moet gevolgd worden. Immers hebben niet alleen de Ingezetenen van den Briel en van zoo vele andere steden ,hoewel niet, of slechts ten liahe, gewapend , zonder te wachten op de aannaderend, hulp der Boiid^enooten , den vijand aangevallen en verdreven , en het oogenblik der bevrijding verhaast; niet alleen hebben, in den omtrek dei nog door de Franscheii bezette plaatsen, landbewoners en stedelingen, met gelijken ijver, het g.weer opgevat en zich zelven met de beveiliging hnnnw huisgezinnen en eigendommen belast, maar uit meest alle de gedeelten van ons Vader landuO».de

dringendste bede toegekomen, dat, onverwijld, d ■ blondere po ö . 0 • . 1 maaiTC-*.

cp een algemeen üoei gerigi, — —

gingen