is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT VAN ALGEMEENS VOLKSWAPENING^

EZRSTE HOOJFDSTUK.

Van den Landstorm.

'Art. i. De Landstorm bestaat uit alle weerbare mannen vau! zeventien tot vijftig jaren.

2. Jongelingen beneden de zeventien jaren znllen tot den Landstorm worden toegelaten , indien zij een sterk gestel hebben.'

3. Ieder Man, tot den Landstorm behoorende, en Bezitter Tan een Geweer of Jagt- of Ganzen-roer, zal zich daarmede wapenen , en, aldus gewapend, op alle exercitiën en togten moeten, verschijnen.

4. Het zal hen daarenboven vrijstaan, zich van «abels en pistolen te voorzien.

5. Wie geen Geweer, of Jagf-of Ganzen-roer bezit, zal worden gewapend met eene Piek, volgens het Model, dat, door het Departement van Oorlog, in de Hoofdplaats van ieder Arrondissement of Kwartier bezorgd worden zal.

6. De vervaardiging der Pieken geschiedt in elke Gemeente^ «n ten hare kosten.

■j. De exercitiën van den Landstorm worden gehouden des Zondag», tusschen. den ochtend kerktijd en dien van den namiddag.

8. De exercitie-plaati wordt door ieder Gemeente-Bestuur gekozen en bepaald.

g. De exercitiën zullen worden bestuurd door Officieren , On'der-Officieren en Soldalen, die, op .Pensioen , Retraite of Gaj;ement gesteld zijnde, in de Gemeente woonachtig zijn, en door de respective Besturen te dien einde zullen worden uitgenoodigd 'en gereqnireerd.

10. Bij gebreke van een genoegzaam aantal van zoodanige Militairen in den omtrek eeuer Gemeente, zal het Bestumr bevoegd sijn , om in derzelyer gemis te voorzien , door de keuze van andere ervarene en moedige mannen, welke deze belangrijke taak, ter liefde van het Vaderland, op zich znllen nemen.

11. Het zal echter insgelijks aan het Bestuur vrij staan, om voorziening in dat gemis te verzoeken aan den Commissaris, tot wiens kwartier de Gemeente bthoort, en welke zich daaromtrent concerteren zal met den Kapitein of Staf-Oilicier, hem, speciaal ter regeling van den Landstorm, door het Departement van Oorlog, toegevoegd.

12. Van de aldus aan de verschillende Commissarissen in e«n en hetzelve Departement toegevoegde Kapiteins of Staf-Oüuie-

IwS