is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Officieren, uit hun midden en door ten zeiven voar te dragen , order gesteld worden.

21. De Lindstorm van ieder kwartier is beste.ud tot liet bezetten van naastbij gelegene vestingen en andere posten, zoodra zulks noodzakelijk of raadzaam geoordeeld wordt; tot het insluipen en blokkeren dier vestingen en posten, zoo lang dezelve zich bevinden inde magt der franschen, en eindelijk, om, wanneer de aannadering van den vijand, door het luiden der allarm klok, wordt kenbaar gemaakt, zich onverwijld op het bedreigde pnnt te verëenigen.

22. Mogt, ged irendede voorschrevene diensten, iemand voor den vijand gewond worden of sneuvelen, zijn op d n Landstorm toepasselijk alle reglementen omtrent de pensioenen, gagementen en weduwerf toelagen voor de reguliere landmagt.

23. Jrlet uitzondering der gevallen, in art. 21 vermeld, blijft ieder bij zijn bedrijf en in zijne liuisseüjke betrekkingen, en de pligten van den Landstorm bepi en zich tot de Zondagsche exercitiën , voorgeschreven bij art. 7.

24. In fcteden, alwaar, tot dus verre, eene gewapende bargermagt bestaan heelt, zal een gedeelte der mannen, welke den .Landstorm uitmaken , in schutterden georganiseerd worden.

25. De leden der schutterijen zullen niet alleen verpligt zijn tot eene geregelde wapenoefening en t t het verdedigen der stad en jurisdictie, maar tot liet betrekken der wachten en het doen van verdere gewone stedelijke diensten.

26. Ter vermindering van het bezwaar, hieruit spruitende, zal iedere schutterij zoo talrijk moeten zijn, dis de voorraad vata geweren maar eenigzins zal toelaten.

27. Dengenen , dien zijne bediening of liuisselijke betrekkingen de persornelijke waarneming van schutterlijka diensten onmogelijk maken , zal het vrijstaan, zich in deztlveu, op eigene kosten, te doen vervangen; behoudens zijne verpligting , om , bij opkomende gevaren, zoo dra de stad en hare jurisdictie bedreigd worden, zelf de piek of het geweer op te vatten en zien in den Landstorm te scharen.

28. De subaltèrne officieren worden door de Schutters zeiven gekozen; do Kapitvinen worden benoemd door het Plaatselij! Bestuur, op voordragt der subalterne officieren; do stafofficierttt en kommandanten .worden aangesteld door den Souverein , op voordragt der Plaatselijke Besturen.

ag. De Commissarissen-Generaal in de Departementen zullen, met den meeaten spoed, aan den Souverein de verdere bepalingen voordragen, die, omtrent de oprig'ing der stedelijke schutterijen, noodzakelijk zullen zijn daarbij, zoo wel als fcij de regeling van den Landstorm, in. het oog houdende, dat 2®