is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inmlale Inspecteurs, rn voor de beschreven midcFelen de noodige Controleurs, welker getal, tot nadere voorziening, wordt gehouden op den tegen woordigen voet.

4. Voor de Onbeschreven middelen zal in ieder arrondissement zijn een Arrondissements-Inspecieur; en voorts zoodanig aanjal Controleurs van de eerste en tweede klasse, mitsgaders Covimiesen van de eerste en tweede klasse, als noodig zal wordeii gevonden.

5. Ih ieder Departement zullen zijn een Controleur der scheepsmeters en Ijkmeesters, twee Controleurs van de tnrf, een Examinator der Roeijers, wijders da noodige röeijers , Proevers, .Tellers, Wegers, Meters, Tauxateurs en iJ-ers der Maten.

6. In ieder Departement zal zijn één Advokaat-I'iskaal der Onbeschreven middelen. *

Oktvanost.

7. Voor de Beschreven middelen blijft de organisatie voor de ontvangst bepaald, op zoodanigen voet als th.ins voor do bestaande directe belastingen plaats heeft; alle de? ontvangersG neraal en Particuliere Ontvangers, mitsgaders alle de Ontvangers (Percepteurs) worden bij provisie in hunne posten geconfirmeerd.

8. Voor de Onbeschreven middelen zal in ieder arrondissement zijn een Arrondi.-.semerits-Ontvanger; die, welke in <!e Hoofdplaats van het Departement resideert, zal tevens zijn Departementale Ontvanger dier middelen.

g. I11 iedere Stad of Gemee ite zal zijn een Ontvanger van de Onbeschrevene Middelen. In de groote Steden zal eene afwijking van dit prineipe, als noodzakelijk, worden geadmitteerd.

10. De Ontvangers (Percepteurs) der Beschreven middelen zullen met de ontvangst der Onbeschreven middelen kunnen worden belast, met uitzondering van zoodanige steden en pI 1 aI — «en, alwaar de ontvangst niet gevoeglij . kan worden vèrëenigd , en alwaar mitsdien afzonderlijke Ontvangers der Onbeschreven middelen zullen moeten zijn.

11. Er znllen zijn Substitut- Ontvangers van de Onbeschreven middelen in zoodanige gemeenten ten platte lande , alwaar het gerief der ingezetenen zulks zal vorderen en zulks 1100cli^ zal worden geoordeeld. Zij zul'en fungeren, ten koste, pericnle en risico dier Ontvangers (Percepteurs) , wier gesubstituëerden zij zijn.

ia. Onze Commissaris-Generaal tot de Finantiën zal bij de in werking bren^ing der middelen te lande aan alle de ambtenaren, de noodige instructiën geven , e» hunne werkzaamheden regelen en wijzigen.