is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens /!e tarieven, vastgesteld in de ordonnantie, volgens wells hst liegt van Patent op allen handel, neringen, beroepen en bedrijven zal worden geheven, van den aden December iSo5, era iet alphabetisch register van dezelve neringen, beroepen en bedrijven, jeïnsereerd inde notificatie van den loden Janu ar ij 1806.'

Doch !»l, met alteratie in zoo verre van de eerste der begroetingen van art. 18 der voorz. ordonnantie , het tarief daarbij epaal , \oc,r tie winkeliers in iabak, aldus worden inserigt; gerekend tegen een defeiet van

So,ooo pond Tabak en daarboven ƒ45o: 0:0

60,000 tot beneden 90,000 - 3oo: 0:0

00,000 60,000 - i5o: 0:0

i5,ooo - 3o,ooo - 76: 0:0

g,oro 1 ó,ooo - 45: 0:0

6,000 - So: 0:0

3,ooo — 6,000 - i5: 0:0

1,000 — 3,000 - 5: 0:0

Beneden de 1,000 - a:io:o

8. Het proportionele regt, volgens de liuurswaarde der pan' ' rnilsgadeis de wijze van heffing, zoo van het vaste als van het propoitionele regt, zullen verb'ijven op den tegenwoordigen Toet, met dien verstande echter, dat de gepatenteerde perso-

, nen, volgens de 7de e» klasse der in het vorig artikel verKielde ordonnantie, van het propertioneel regt zullen zijn bevrijd; en zuliende dienvolgende, met deze verzachting, alle wetten en oidonnantiën , den ophet van het R'gt op de Patenten betreffende, welke, vóó<- den aisten November iSi3,in het franscke keizerrijk zijn geëmaneerd, de tarieven voor het vaste regt alleen uitgezonderd, vei blijven in volie en volkoiinece vigeur, behoudens zoodanige voorzieningen , als Wij , bij eene afzonderlijke publicatie, zulien vaststellen.

De stedelijke en plaatselijke Autoriteiten zullen, terstond na afkondiging dezes , op de wijze en in den vorm tot hiertoe gfü^iteerd, een' aanvang maken met de opmaking der staten van alle patentabele personen; zullende de qnohieren, met den i"pl» April aanstaande, ia gereedheid moeten xijn, invoegeais bij art. 6 is bepaald, opz;gten3 de belasting op Paarden en Dienstboden.

Indirecte Belastingen.

Regt op het Zegel.

9. Het regt op het Zegel zal, gpdurende het jaar 1814, blijven geheven wor Icn op den ilians bestaanden voet, zullende mitsdien a/:e weten , reglementen en besluiten, dit middel tetvefl-nde, welke, vuói' dea 2i^en November j8i3# in het fransche keisier-: