is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38. Degene, die deze opnemingen aanpeiling weigeren, tegenstaan of verhinderen , als ook die eenig molest oi overlast tioen aan de daartoe gecommitteerde personen , liet zij met woorden of daden, zullen als verstoorders der publieke rust worden gestraft.

Ontbiedende en gelastende wij alle civiele en militaire Autoriteiten, om aan de handhaving dezer generale Aanpeiling de hand te houden, en alonyne, waar hun zul s door Onze beambten tot dezelve mogt worden verzocht, aan dezelve hulp en bescherming te verleenen.

Alöemeene bepalingen.'

Omtrent de belastingen, welke dg Feneenigde Hegten vervangen.

3g. Alle zoodanige personen, welke, ingevolge de in de 18 ao> 21 > 2-^> , 26, 27 , 28, 29 en 3osl,! artikelen dezer publicatie vermelde ordonnantiën, Metten, besluiten en decreten, akte van consent of admissie benoodigd hebben, tot het exerceren van eenige der bedrijven, in dezelve vermeld, zullen ook dan, wanneer zij bereids bevorens dusdanig consent of admissie mogten hebben verkregen , gehouden zijn zich, vóór den' eersten Maart aanstaande , ter verkrijging van of bevestigino iri dusdanig ciment of admissie, aan onzen Commissaris-Generaal der Financiën, te adresseren, op den voet, bij dezelve ordonnantiën, wetten, besluiten en decreten vermeld.

Zullende dezelve , na verloop van den alzoo gestelden termijn, van geen consent of admissie voorzien zijnde, hun beroep of bedrijf niet verder mogen uitoïfenen.

40. Dezoodaaigen, welke, sedert de afschaffing der hollsndsche middelen, eenige neringen, beroep of bedrijven mogten hebben aangevangen, welke, volgens dezelfde wetten , ordonnantiën , decreten of besluiteu , gezamenlijk met andere neringen of op verbodene plaatsen, niet mogen uitgeoefend worden, zullen verpligt zijn dezoodanigen , vóór den 1 Maart 1814, te verlaten , en , bij gebrek van dien, in de verdere uitoefening van zoodanige neringe'ii, beroepen of bedrijven verhinderd worden. De ambtenaren der'politie , met en benevens die der Financiën , zullen naauwkeurig zorg dragen, dat aan de bepalingen van dit en het vorige artikel stiptelijk worde voldaan.

41. De vorige hollandsche belastingen, welke, bij deze publicatie, weder worden ingevoerd, het Collectief Zegel daaronder niet begrepen, zullen verhoogd worden met 16 pet. ten behoeve van het Syndicaat, en zulks ten einde te vervangen de ifi additionele centimes op de Verëenigde Hegten, welke aan hetzelve se-