is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 18.) Besluit, van den nQsten December i8i3,ra®. 8, houdende bepalingen, ter verzekering van het regt van waarborg over de G-oudsn en Zilveren Werken. ,

WIJ WILLEM, BIJ D3 ORATIS GODS, PRINCE VAN ORANJS-

NasSaU , SoUVEREIN VoRST DER VEEeENIGDE NEDERLANDEN , ENZ* , ENZ., ENZ.} .

Aan alle de genen, die dszen zullen zien of hooren lazen, galat!

In aanmerking genomen hebbende, dat door het wegvoeren, vernietigen en uit den aard der zaak verder onbruikbaar worden der stempel», tot dusverre gebezigd voor het regt van garantie over de GouJen en Zilveren Werken, niet alleen de invordering van dit door Ons onder de verëenigde regten gecontinuëerd middel van belasting, volkomen verhindert, maar ook de daaraan verbondene belangrijke verwerking en debitering van Goaden en Zilveren Werken belemmerd en gestremd wordt.

Wijders gelet op het belang der goede Ingezetenen , dat dezen tak van inlandsche vlijt gehandhaafd worde tegen vreemden invloed en mededinging, en dat er alzoo onmiddelijk eene scheiding behoort te worden daargesteld, tusichen verkenmng-teekenen der Hollandsche en die d t Fransche Adininistratiëu.

Gehoord het rapport van Onzen Commissaris-Generaal tot de Financiën;

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. De Wetten en Reglementen, laatstelijk in vigneur geweest, omtrent het regt van waarborg over de Gouden e» Zilveren Werken, blijven, immers provisioneel, en tot dat daarin nader zal zijn voorzien, in derzelver geheel.

2. Onze Inspecteur-Generaal van het Muntwe7en vervangt, onder het algemeen bestuur van Onzen Commissaris Generaal tot de zaken der Financiën, de generale administratie van de Munten te Parys , met opzigt tot het dadelijk toevoorzigt over de Bureaus van waarborg over Gouden en zilveren Werken in Nederland,