is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordig Besluit zijn voorgeschreven, moeten worden vooralen , met de stempels der meest nabijkomende inférieure gehalten of wel gelijkelijk met die der vreemde voorwerpen, het een of ander ter keuze van den Werkmeester of Koopman.

7. Zoodanige werken , die, ingevolge het voorgaande artikel , en het op deswegens te kennen gegeven verlangen van den Werkmeester of koopman, met den stempel der vreemde voorwerpen zouden n.oeteu wor !en geteekend, zullen binnen den deswegen door onzen Inspecteur-Generaal van het Muntwezen, naar gelang van locale omstandigheden, te bepalen termijn, aan het Bureau van Waarborg moeten worden gepresenteerd; terwijl, na verloop van dejizelfden termijn, geene andere werken in Goud of Zilver, znli n vermegen te worden aangenomen en laelast, dan die 'op de door Ons gearresteerde gehalten, zijn veivaaidigd.

8. Iiigeval van verschil over het resultaat der bij de Bureaus van Waarborg gedane essaijen en toetsen, sullen partijen, op ioste van ongelijk, zich moeten onderwerpen aan de uitspraak van Onzen Inspecteur-Generaal over het Muntwezen, alles in conf. rmiteit vnn het deswege gestafueerd bij art. 58, 5g en Co der Wet van den tg1*6 Brumaire 6<le jaar.

9. liet essai en de toetsloonen blijven voor als nog geregeld op den tot nu toe phats gehad hebbenden voet, met bepaling echter, dat liet toetsloon voor het Zilverwerk op den steen, gevorderd zal moeten worden volgens Let tarief bepaild bij $ 32 van Let Reglement van 25 Jnnij 1807 , houdende bepalingen op de IJollandsoIie Wet van 11 Maart deszelven jaars.

10. Onze Commissaris-Generaal voor de zaken der Financirn , zal zoo spoedig als de aard van dit, zoo wel voor de Administratie, als voor de Contribuabelen belangrijk weik, zulks slechts eeniger mate gedoogt, aan Ons aanbietien het Project van eene volledige Wet op de Gouden en Zilveren werken , geformeerd , 5-00 wel uit hetgeen bij voormalige Hollandsche Wetten en Reglement n deswege gevonden wordt, als uit al hetgeen na rijpen rade, dienstig zal geoordeeld worden daarbij te voegen, om een doelmatig en met 's Lands gewoonten cn geIrui .en overeenkomend geheel te maken.

11. Onze Commissaris-Generaal voor de zaken der Finanricn , is belast met de exeentie van het tegenwoordig Besluit, hetwelk zal worden gepubliceerd en gealïigeerd alomme, waar zulks gebrui! e!ijk is.

Gedaan in 's Gravettbage, den 26tten December des jaars i8i3, en van Onze Regering het Eerste.

(geteelcend) W I L L E M.

Ter ordori -ntie van Zijne Konin'Hjke Hoogheid, (geteekend) A. R. F a 1. c k.