is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DEK

VERËENIGDE NEDERLANDEN-

(N3. 1.) Besluit van den December i8i3, n°. 5,

* betrekkelijk de daarstelling van een Staatsblad der

YERëENIGDE NeBBRLASBEN.

Wil WILLEM, biï D* 6batie GODS, Prince van Oranjekassa*, Souverein vorst der nbberlanden,

enz., enz., enz.;

Gehoord de voordragt Tan Onzen Commissaris-generaal voor de

Binnenlandsche zaken;

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Er zal, van gouvernement! wege, ten toste en ten tehoeve van den Lande, een Staatsblad dbr

v»*a»di» worden uitgegeven, te beginnen met den i-u Ja

het Staatsblad zullen alleenlijk geplaatst worden alle wetten proclauiatien , publicatien, en voorts zoodanige besluiTen van den Souverein , als waarvan de publiekmaking *oodig

»"«^ -»*»schouwd als derzelver publicatie, en als vervangende de bevo-

xens gebruikelijke toezending van gedrukte exemplaren, zullen e

alle Gemeente-besturen ,uit dien hoofde, verp Jgt zijn, ziej. va

hetzelve, ten hunnen koste, te voorzien. ,

4. Het Staatsblad zal in octavo worden gedrukt, en, z°nd^ vaste tijdsbepaling , worden uitgegeven, in djervoege als 6 •toffe daartoe voorhanden, zal vorderen.

5 'Geen der voorz. stukken zal in eenig -ieuwspapier opgeuomen of publiek gemaakt mogen worden, yoor dat hetzelve in £et Staatsblad 4 is geïuseieerd geweest.