is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 De superintenclentie over de uitgave van liet Staatsblad, #n de zorg voor alles, wat deszelts inrigting en organisatie betreft , zal worden gedemandeercï en opgedragen aan «Jnae

Algemeene Staats-Secretarij. . , , ,

7 Onze Commissaris-generaal voor de Binnenlandsche zaten zal zich, met Onze Algemeene Staats-Secretarij concerteren, nopens d* uitvoering van dit besluit, hetwelk mede zal gebragt wor^n ter kennis van den Secretaris van staat voor.de Buitenlandsche zaken, van den Eersten-President van liet Hoog Ge.egtshol, en van de Commissarissen-generaal van Finajitien, Oorlog, Marine en Politie, ten einde zich daarnaar te gedragen.

Gegeven in 's Gravenhage , den i8den December des jaars ïoiJ, en van onze Regering het Eerste.

('geteekend) W I L L E M.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid, (geteekend) A. R. F a l c